Hotărârea nr. 309/2007

309/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" str. I. Slavici nr. 98, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 309/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" str. I. Slavici nr. 98, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-002440/18.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, , turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" str. Ioan Slavici nr. 98, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 122/2007, realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S/D+P+2E+M/Er, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40,0%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,0, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 1891 Timişoara, având nr. topo/cadastral 74-76/a, fiind proprietatea S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L. Timişoara.

Art.4: Autorizarea construcţiilor se va face după ce suprafeţele ocupate de drumurile propuse vor deveni domeniu public al Municipiului Timişoara. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL U32007-002440/18.07.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de locuințe colective”

str. I. Slavici nr. 98, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-2440/22.05.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de locuințe colective” str. Ioan Slavici nr. 98, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 374 din 17.01.2007.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de locuințe colective” str. Ioan Slavici nr. 98, Timișoara.

Documentația este elaborată de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 122/2007, la cererea beneficiarului S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.Timișoara.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilan municipiului Timișoara, în zona de sud-vest. Prin PUG Timisoara pentru această zonă este stabilită funcțiunea de locuire și funcțiuni complementare cu regim de inălțime peste P+2E.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 4169 mp, aflat în proprietatea lui S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.Timișoara este identificat prin C.F. nr. 1891 Timișoara, nr. cadastral 74-76/a. Pe teren există o casa familială cu regim de înălțime S+P, compusă din două corpuri principale și câteva anexe P, construcții ce urmează a fi demolate, în baza Autorizației de Desființare

În zona adiacentă sunt în general terenuri proprietate privată, pe care sunt locuințe individuale, cu regim de înălțime P - P+2E.

Documentația are drept obiectiv realizarea unui ansamblu de locuinte colective cuplate și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime S/D+P+2E+M. Ansamblul de locuințe este compus din corpuri de clădire dispuse liniar, în lungul parcelei, având fiecare un număr de apartamente rezultat din soluția de arhitectură, asigurându-se locuri de parcare și un minimum de 20% spații verzi, conform reglementărilor în vigoare.

Accesul pe parcelă se va face din str. I.Slavici, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-001563/19.04.2007, printr-un racord la drumul public.

Drumul propus va deveni domeniu public conform declarației din documentație. Prin propunerea prezentată se deschide posibilitatea densificării unei zone de tip rural.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

 • •  procent de ocupare al terenului de maxim 40,0%

 • •  coeficient de utilizare al terenului de maxim 2,0

 • •  regim de înălțime - S/D+P+2E+M

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de trecerea suprafeței pentru drumul propus în domeniul public și de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „Ansamblu de locuințe colective” str. Ioan Slavici nr. 98, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. Șef Birou

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoastere a documentatiei:

Denumire proiect:

Plan Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de locuinte colective

Initiator:

SC MG Building Design SRL

Proiectant general:

SC MG Building Design SRL

Data elaborarii:

Februarie 2007

 • 1.2 Obiectul lucrarii:

Prezenta documentație la nivel de P.U.D. își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru autorizarea de construcții pe terenul situat în Timișoara, Str. I. Slavici nr. 98, inscris in CF nr. 1891, având nr. topo. 74-76/a. Documentația stabilește condițiile tehnice pentru:

 • • Modul de utilizare funcțională a terenului;

 • • Definirea datelor de temă;

 • • Modul de ocupare al terenului (POT, CUT, Hmax.).

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este necesar pentru stabilirea condițiilor de sistematizare a zonei studiate în vederea obținerii Autorizației de Construire pentru obiectivul de investiție: ansamblu de locuinte colective, locuri de parcare, drum de incinta, acces rutier, bransamente si racorduri utilitati, imprejmuire, pe terenul aflat în proprietatea initiatorului. Pentru elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, in vederea aprobarii in Consiliul Local al Municipiului Timisoara, s-a emis Certificatul de Urbanism nr. 374 din 17.01.2007

 • 2. INCADRAREA IN ZONA:

 • 2.1 Concluzii din documentatii deja elaborate:

Situl ce face obiectul prezentului studiu este incadrat conform PUG in UTR 56 si este situat in sud-vestul municipiului Timisoara, in cartierul Freidorf. Pentru zona de interes,

________________________Inițiator: SC MG Building Design SRL________________________ PUG-ul municipiului Timisoara propune functiunea de locuire si functiuni complementare, intentie preluata de initiatorul acestui proiect pentru constructia unui ansamblu de locuinte colective.

2.2 Concluzii din documentatii deja elaborate concomitent cu PUD:

Elaborarea documentatiei de fata deriva din necesitatea exploatarii eficiente si realiste a oportunitatilor de care acest amplasament dispune. Zona este destinata functiunii de locuire, vecinatatile fiind alcatuite din case unifamiliale. Nu exista alte studii de urbanism in zona care sa conditioneze in vreun fel propunerea de fata. Conform studiului geotehnic, terenul este bun de fundare, solutiile tehnice urmand a fi luate de proiectanti autorizati in fazele urmatoare. Conform ridicarii topografice executate rezulta ca terenul este relativ plan si orizontal, situat la nivel cu str. I. Slavici. Identificarea parcelei din punct de vedere cadastral s-a efectuat de catre topografi autorizati, care detin in exclusivitate raspunderea pentru corectitudinea masuratorilor.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA:

Suprafața studiată este de 4.169 mp, fiind delimitată la sud-est de str. loan Slavici iar pe celelalte laturi, de proprietati private cu functiunea de locuinte individuale, in regim de inaltime max. P+1E+M. Terenul este integral proprietatea privata a initiatorului SC MG Building Design SRL. Accesul pe parcela se face din str. I. Slavici. Forma terenului poate fi asimilata cu un dreptunghi de ~26m x 160m, cu latura scurta orientata spre str. I. Slavici.

Fondul construit existent consta in casa familiala - regim de inaltime S (beci) + P, compusa din 2 corpuri principale de cladire separate printr-un gang tip “intrare uscata” si cateva anexe ce deserveau gospodaria, avand regim de inaltime parter. Structura de rezistenta este mixta - zidarii de caramida si vaiuga, unele intr-o stare necorespunzatoare din punct de vedere al conformarilor la cerintele de stabilitate. Constructiile existente urmeaza a fi demolate, documentatiile tehnice necesare desfiintarii urmand a face obiectul unor proiecte ulterioare. Suprafata totala ocupata la sol este de 574 mp, stabilind un POT existent = 13.8 %. CUT existent = 0.14.

Amplasamentul este asigurat din punct de vedere al dotarilor utilitare, fiind prezente retele municipale de alimentare cu apa, energie electrica, gaz si telefonie. In prezent de-a lungul strazii Ioan Slavici sunt derulate lucrari de introducere a canalului menajer care sa deserveasca intreg cartierul Freidorf si implicit obiectivul propus.

 • 4. REGLEMENTARI:

In zona studiata se propune demolarea constructiilor existente si realizarea unui ansamblu de cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime maxim S/D+P+2E+M. Cladirile vor fi amplasate in lungul parcelei avand acces prin intermediul unui drum de

________________________Inițiator: SC MG Building Design SRL________________________ incinta. De asemenea pe teren vor fi amplasate locuri de parcare in conformitate cu normele in vigoare. Accesul principal se va face din str. I. Slavici printr-un racord la drumul public. Pe amplasament sunt prevazute zone verzi conform normelor de protectie a mediului. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se stabileste un POT max. = 40 % si un CUT max. = 2.

 • 4.1 Functionalitate, amplasare si conformare: pe terenul studiat se va mentine functiunea prevazuta in PUG, respectiv locuire si functiuni complementare acesteia, cu detalierea amplasarii in teren a unei variante de mobilare - cladiri de locuinte colective in regim de inaltime max. S/D+P+2E+M. Ansamblul de locuinte colective va fi compus din corpuri de cladiri dispuse liniar, in lungul parcelei, avand fiecare un numar de apartamente rezultat din solutia de arhitectura. Pentru fiecare apartament se va aloca un loc de parcare. Drumul de incinta va asigura si posibilitatea de interventie in caz de incendiu pentru toate constructiile propuse. Dispunerea constructiilor tine cont in varianta propusa de distantele intre cladiri si de necesitatea asigurarii spatiilor verzi conform normelor in vigoare. Constructia amplasata la str. I. Slavici se va alinia la frontul existent in zona, accesul pe parcela fiind propus adiacent acesteia, complet deschis. O abordare similara este valabila si in cazul ultimei constructii din nord-vestul parcelei - a carei amplasare se va distanta de limita de proprietate din nord-vest cu min. 10 m.

 • 4.2 Regim de inaltime: regimul maxim de inaltime propus pe amplasamentul studiat este S/D+P+2E+M.

 • 4.3 Amplasarea constructiilor pe parcela: constructiile vor fi amplasate in interiorul zonei de implantare a constructiilor, evidentiata in plansa de reglementari urbanistice.

 • 4.4 Limite de implantare a constructiilor. Distante. Retrageri: avand in vedere necesitatea pastrarii frontului existent la str. I. Slavici, limita de implantare a cladirilor la strada este chiar limita de proprietate. Limitele laterale de implantare sunt de asemenea date de limita de proprietate cu conditia impusa ca orice constructie alipita de limita sa se realizese prin intermediul unui calcan. Fata de limita posterioara se impune o retragere de min. 6 m. Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform normativului P 118/1998.

 • 4.5 Mod de utilizare al terenului: Suprafața construită la sol a clădirilor propuse va fi de 880 mp., respectând procentului de ocupare al terenului maxim conform R.L.U. (zone pentru locuire). În studiu s-a ținut cont și de suprafețele necesare spațiilor verzi pentru acest tip de funcțiune, precum și de necesarul numarului de locuri de parcare..

 • 4.6 Indici urbanistici: pentru zona de locuinte, indicii urbanistici propusi de utilizare ai terenului sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 2

4.7 Bilant teritorial:

Bilant suprafețe

Existent

%

Propus

%

Suprafata totala teren initiator

4.169 mp

100%

4.169 mp

100%

Suprafata construita la sol

574 mp

13,8%

880 mp

21,10%

Suprafata drum acces, trotuare, parcaje

422 mp

10,10%

1662 mp

39,86%

Suprafata spatii verzi / gradini

3.173 mp

76,10%

1627 mp

39,04%

POT / CUT

13,8% / 0,14

21,10% / 1,05

Numar total de apartamente: 35 4.8 Masuri de protectie civila: Conform HG 37/ 2006, pentru cladirile de locuit multietajate, cu regim de inaltime mai mic de D+P+4E, nu este necesara construirea unui adapost de protectie civila.

 • 5. LUCRARI RUTIERE. ACCESE. PARCAJE:

Accesul este asigurat printr-un racord la str. I. Slavici. In interiorul parcelei se va amenaja un drum de acces prevazut cu loc de intoarcere. Acesta va deservi si autospecialelor de interventie in caz de incendiu. La intrarea in incinta va fi prevazut un numar de locuri de parcare, stabilite conform estimarilor de necesitate. Daca se constata insuficienta acestora se vor suplimenta astfel incat sa corespunda normelor specifice in vigoare.

La solicitarea Directiei de Urbanism a PMT, s-a realizat un studiu de cvartal, pentru a analiza posibilitatea proiectarii unui drum de legatura intre str. I. Slavici, in continuarea drumului de incinta propus prin prezenta documentatie si str. Romanitei. Studiul vine in sprijinul solutiei de urbanism propuse si va asigura in viitor premisa unei abordari similare pentru documentatii de acest tip.

In cazul de fata s-a rezumat strict zona de interes cu evidentierea unei posibilitati de continuare a drumului proiectat care sa faca legatura dintre str. I. Slavici si str. Romanitei, pe portiunea transversala a cvartalului. Proiectat initial ca un drum de incinta de 6m, acesta se poate largi, respectiv extinde conform prezentei propuneri. In conditiile in care vecinatatile vor asigura la randul lor necesarul de teren, momentan aflate in proprietate privata, acesta se va putea transforma in drum public cu latimea de 12 m, profil ce se incadreaza in regulamentele de urbanism locale.

________________________Inițiator: SC MG Building Design SRL________________________ Similar acestei posibilitati de strapungere, initiatorii unor documentatii de urbanism ulterioare pot propune accese longitudinale cvartalului, constatandu-se o disponibilitate de teren si o tendinta crescanda de valorificare a potentialului urbanistic al acestuia. Prezentul studiu de cvartal este o propunere si nu se constituie in regulament de urbanism pentru intreaga zona, dar poate constitui un punct de plecare in stabilirea unei strategii sau conditionari pentru documentatii de urbanism viitoare care sa asigure o dezvoltare adecvata zonei.

 • 6. REȚELE EDILITARE: f

 • 6.1. Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă rece potabilă se face printr-un bransament comun cu subcontorizare pe fiecare locuinta in parte. Reteaua de incinta va fi ramificata, din țeava PE-ID, iar branșamentul se va executa din țeavă PE-HD-63x5,8 mm, la strada I.Slavici, de la reteaua existenta in zona. Conform STAS 1478 este necesar următorul debit de calcul al conductei de branșament pentru constructiile propuse:

Qc= 3,65 l/s (02”) - inclusiv pentru prepararea apei calde menajere.

 • 6.2. Canalizarea menajeră:

Evacuarea apelor de canalizare menajeră și pluvială se va face prin racorduri la camine de vizitare din incinta si apoi la reteaua de canalizare aflata in acest moment in executie. Reteaua de incinta pentru canalizare menajera si pluviala este compusa din tevi de 0200 mm - 0350 mm din PVC-KG. Conform STAS 1795 este necesar următorul debit de calcul al conductelor de canalizare pentru pentru obiectivul propus:

Qc= 21,5 l/s - canal menajer;

Qc= 92,70 l/s - canal pluvial;

TOTAL Qc = 114,2 l/s (0350 mm).

 • 6.3. Alimentare cu gaz:

Pentru alimentarea cu gaze naturale a locuințelor, se propune un branșament comun cu contorizare generala și o instalație de utilizare gaze naturale interioara cu subcontorizare pe fiecare cladire, respectiv apartament in parte.

Debitul de gaze naturale total este de: Q= 42 Nmc/h.

 • 6.4. Instalatii de incalzire:

Se propune ca încălzirea și prepararea apei calde menajere să se facă cu centrale termice proprii pentru fiecare locuinta in parte. Debitele de apa si gazsunt cuprinse in paragrafele anterioare.

 • 6.5. Instalatii electrice si de telefonie:

Alimentarea cu energie electrică a fiecărei locuințe colective din rețeaua furnizorului se va realiza conform unui aviz de racord ce se va elibera de S.C. Electrica la cererea beneficiarului și conform unui studiu de soluție ce se va intocmi la comanda beneficiarului. Racordul electric se va realiza prin intermediul unei firide de branșament (FB) amplasate la parter în exterior. Din firida de branșament (FB) se alimentează tabloul electric general (TEG), iar din tabloul electric general se alimentează toate receptoarele.

Instalația electrică pentru fiecare apartament este dimensionată pentru o putere instalată Pi = 10kW, putere absorbită Pa = 6.66kW, tensiune de lucru U = 3 x 400/230V, factor de putere cos# = 0,92, frecvența rețelei f = 50Hz. Estimam ca pentru un numar de 35 apartamente va fi necesara o Pi = 450 KW.

Proiectul stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor electrice interioare în clădirile ce urmează a se construi, de la firida de branșament (FB) până la ultimul punct de consum. Coloana de alimentare a tabloului electric general se va executa în cablu de cupru. Rețeaua de distribuție interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la firida de branșament până la ultimul punct de consum.

Pentru fiecare constructie se vor prevedea urmatoarele tablouri electrice:

 • -  tablou electric general TGD care este si pentru zona parter;

 • -  tablou electric secundar etaj I;

 • -  tablou electric secundar etaj II;

 • -  tablou electric secundar mansarda.

Din tabloul electric general TEG se vor alimenta tablourile de distribuție cu cabluri CYY. Cablurile se vor monta ingropat in elementele de zidarie. Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare și racordare standard și vor fi testate în laborator. Concepția sistemului trebuie să fie validată prin încercari conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercari care să ateste această conformitate. Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecție și echipamentele de protecție sunt alese conform prescripțiilor tehnice și sunt menționate în breviarul de calcul. Contorizarea se va realiza la nivelul firidei de branșament, pentru fiecare aprtament in parte.

 • 6.5.1 Instalații de iluminat și prize:

Instalația de iluminat va cuprinde:

 • - iluminatul general;

 • - iluminatul local;

 • - iluminat exterior.

 • 6.5.2 Instalatii de forță:

Circuitele de forță alimentează cu energie electrică următoarele categorii de instalații:

 • - circuitele descrise conform tablourilor electrice (masini de spalat, uscat, masini de taiat, cuptoare, hota etc.);

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D. ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE Timisoara, Str. I. Slavici nr. 98

________________________Inițiator: SC MG Building Design SRL________________________ - circuite de prize.

Circuitele de forță se vor executa în cablu CYYF montat protejat în tub de protecție în funcție de destinație.

 • 6.5.3 Instalații de curenți slabi:

J                                    f

Prezentul proiect nu stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor interioare de date și antiefracție.

 • 6.5.4 Instalații de protecție:

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecție. Conductorul de protecție, împreună cu partea metalică, șasiul firidei de branșament FB, se conectează la priza de pământ de protecție. În tablourile de distribuție sunt prevăzute întreruptoare automate echipate cu dispozitive de protecție diferențială de 30 mA pentru protecția împotriva atingerilor indirecte. Priza de pământ prevăzută este una artificială realizată din 3 electrozi verticali din OLZn 2”x2500mm montati ingropat în pamant la o adancime de 0,5m fata de cota terenului. Acești electrozi vor fi conectați între ei cu o banda de oțel zincat OLZn 25x4mm. Racordarea instalației electrice la priza de pământ se va face printr-o piesă de separație. Dacă valoarea rezistenței de dispersie obținută nu este sub 1 ohm priza de pământ se va îmbunătăți cu țăruși până este satisfăcută valoarea de 1 ohm. Detaliile de execuție pentru îmbunătățirea prizei de pământ artificiale vor fi realizate de proiectant, în funcție de valoarea rezistenței de dispersie măsurată. În urma calcului efectuat în breviarul de calcul, clădirile necesită instalație de protecție împotriva trăsnetului. Instalația exterioară de protecție împotriva trăsnetului IEPT este alcătuită dintr-un dispozitiv de captare, conductoare de coborâre și priza de pământ comună cu cea pentru instalația electrică. Dispozitivul de captare este alcătuit dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare, o tijă suport pe care se găsește un sistem de conexiune al conductoarelor de coborâre. Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu câte o piesă de separație. Înălțimea de montare a dispozitivului de amorsare se va face pe o tijă având înălțimea utilă de 2 m.

Conductoarele de coborâre sunt din bandă de oțel zincat Ol Zn 25x4 mm. Cele două conductoare de coborâre se conectează la priza de pământ artificială prin intermediul pieselor de separație montate la circa 2 m de la suprafața solului. Aceste piese trebuie să fie astfel realizate încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule, atunci când se execută măsurători. Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ artificiale nu trebuie să depășească valoarea de 1 ohm. În cazul în care această valoare este depășită, priza de pământ se va îmbunătăți cu electrozi până când este satisfăcută valoare de 1ohm. Proiectantul va pune la dispoziția executantului detalii referitoare la îmbunătățirea prizei de pământ, de îndată ce va fi informat asupra valorii rezistenței de dispersie măsurată.

Instalația interioară de protecție împotriva trăsnetului IIPT este alcătuită dintr-o bară de echipotențializare BEP, montată în încaperea tabloului electric și legături echipotențiale, realizate între toate elementele de instalații realizate din materiale conductoare. Bara pentru egalizarea potențialelor este din cupru, de secțiune 20x10 7

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D. ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE Timisoara, Str. I. Slavici nr. 98 Inițiator: SC MG Building Design SRL

mm și lungime 500 mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotențializare. La această bară se conectează prin conductoare de cupru de secțiune 16 mmp, conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), conducta de gaz, instalația de curenți slabi (prin dispozitive de protecție la supratensiuni), instalația electrică (prin dispozitive de protecție la supratensiuni montate în firida de branșament). Conductorii de echipotențializare se conectează la conducte prin intermediul unor brățări metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a potențialelor se va lega la priza de pământ a instalației electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.

 • 6.5.5 Instalații de telefonie:

J                                                                                                                                                                A

Imobilul se va branșa la rețelele de telecomunicații ale operatorilor din zonă. În proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare.

 • 6.5.6 Verificarea proiectului:

Proiectul se va verifica la toate cerințele de calitate precizate de „Legea calității în construcții” de către un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Ie.

 • 7. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU:

Se respecta in proiectarea constructiilor si se vor respecta in timpul lucrarilor de executie „Normele de protectie a mediului inconjurator”, conf. Legii nr. 137/ 1995.

 • 7.1 Protectia calitatii apei:

Nu vor rezulta ape reziduale poluate.

7.2 Protectia aerului:

Nu vor exista surse de poluare a aerului.

7.3 Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor:

Prin specificul functiunii nu exista sursa de zgomot sau vibratii.

7.4 Protectia impotriva radiatilor:

Nu va exista nici o sursa de radiatii.

7.5 Protectia solului si a subsolului:

Functiunea propusa, nu constituie sursa de poluare pentru sol si subsol.

7.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Obiectivul nu va pune in pericol flora si fauna, terenul destinat construirii obiectivului nefiind parte dintr-o zona protejata.

 • 7.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Nu este cazul.

7.8 Gospodarirea deseurilor:

Deseurile si resturile menajere se vor colecta in pubele, stocate in zone special amenajate, langa fiecare constructie in parte, de unde vor fi preluate periodic de o firma locala specializata si autorizata. Proprietarii vor fi raspunzatori de mentinerea curateniei si vor trebui sa respecte prevederile normelor in vigoare.

7.9 Protectia termica:

Inchiderile exterioare vor fi astfel proiectate si realizate incat sa se asigure un confort termic ce se incadreaza in prescriptiile normativelor in vigoare.

7.10 Masuri privind protectia muncii:

Pe toata durata lucrarilor de executie, constructorul are obligatia de a respecta toate prevederile privind protectia muncii.

8. CONCLUZII:

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • • încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timisoara;

 • • asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema;

 • • studiile topografice si geotehnice intocmite de proiectanti autorizati.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Conform legislatiei în vigoare, avizarea se face de catre organismele teritoriale interesate si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu se stabileste odata cu aprobarea sa. Planul Urbanistic de Detaliu, coroborat cu studiile anterioare in vigoare, are menirea de a facilita administratiei publice locale adoptarea unei hotarari pentru reglementarea urbanistica, sociala si economica a zone studiate. Amplasarea unui ansamblu de locuinte colective pe terenul propus presupune o planificare functionala care se incadreaza in caracterul rezidential al zonei si vine in sprijinul solicitarilor de locuinte din aceasta perioada. Consideram ca din punct de vedere al calitatii investitiei si al oportunitatii socio-economice, tema proiect propusa se constituie intr-o perspectiva realista si necesara de dezvoltare a zonei, cu efecte pozitive asupra cartierului si, la nivel global, implicit asupra municipiului Timisoara.

Intocmit,                                     Verificat,

Arh. Cristian Costache                  Arh. Laura Marculescu


-e^5

141.715


'sU 1

G-

18

.64 m2

i ■"u

C

1


LEGENDA
PROFIL STRADAL PROPUS PENTRU STR. I. SLAVICI, Sc. 1:200


ZONA DE LOCUINTE SI SPATII ANEXE, REGIM DE INALTIME P - P+2E+M
TROTUAR----


ZONA VERDE


BILANTUL SUPRAFETELOR

Existent

%

Propus

%

Suprafata totala de teren:

4169 mp

100%

4169 mp

100%

Suprafata construita la sol:

574 mp

13.8%

880 mp

21.10%

Suprafata drum acces, parcaje,trotuare:

422 mp

10.10%

1662 mp

39.86%

Spatii verzi/ gradini

3173 mp

76.10%

1627 mp

39.04%

POT / CUT

13.8% / 0.14

21.10% / 1.05

Numar total apartamente: 35


PROIECTANT GENERAL:

MG BUILDING DESIGN S.R.L.

RO-300070 Timisoara, bv. Take Ionescu 51

J35 / 1380 / 1997, R10087730

TEL. 0256 - 499273; FAX 0256 - 281283

SEF PROIECT

ARH.CRISTIAN COSTACHE

PROIECTAT

ARH.BIANCA LUCA

VERIFICAT

ARH.LAURA MARCULESCU

DATA:

MAI 2007

NR. PROIECT:

122


SCARA:

1:500


FAZA:

P.U.D


POSIBILITATI

DE MOBILARE


NR. PLANSA:


05A