Hotărârea nr. 308/2007

308/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru comerţ şi locuinţe - modificare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 378/2005" Calea Torontalului nr. 74/a, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 308/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru comerţ şi locuinţe - modificare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 378/2005" Calea Torontalului nr. 74/a, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007-002956/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. (c) si alin. (5) lit. ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţie pentru comerţ şi locuinţe - modificare P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 378/2005" Calea Torontalului nr. 74/a, Timişoara, având ca beneficiari pe IVANESCU Pascal si IVANESCU Ecaterina, întocmit conform Proiectului nr. 183/2006, realizat de S.C. NEO DRAFT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Etaj Partial, acces auto pentru care s-a emis Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-001152/03.05.2007., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,50, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata de 1012 mp este înscris în C.F. nr. 121747 - Timisoara, având nr. cadastral 29653/2/2/1/2, fiind proprietatea lui Ivanescu Pascal si sotia Ivanescu Ecaterina.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului: IVANESCU Pascal si sotia IVANESCU Ecaterina
-Proiectantului; S.C. NEO DRAFT S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

SE APROBĂ

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U32007-002956/17.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru comerț și locuințe -modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 378/2005” Calea Torontalului nr. 74/a,

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-002956/14.06.2007, privind analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru comerț și locuințe - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 378/2005”, Calea Torontalului nr. 74/a, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 7137 / 30.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru comerț și locuințe - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 378/2005”, Calea Torontalului nr. 74/a, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. NEO DRAFT S.R.L., proiect 183/2006, la cererea beneficiarilor IVANESCU PASCAL si IVANESCU ECATERINA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord a orașului, pe Calea Torontalului la nr.74/a.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 19, este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială și funcțiuni complementare, LI a -subzona rezidențială cu regim de inaltime peste P - P+2E.

Terenul detaliat în cadrul P.U.D. are o suprafață de 1012 mp, fiind constituit din parcela cu numărul cadastral 29653/2/2/1/2, înscrisă în CF nr. 121747 Timisoara, teren în Calea Torontalului nr. 74/a cu cladire P+1E, proprietatea lui Ivanescu Pascal si Ivanescu Ecaterina.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru comerț și locuințe - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 378/2005”, Calea Torontalului nr. 74/a, Timișoara se propune modificarea regimului de inaltime aprobat prin HCL nr. 378/2005, de la P+1 la P+2E+Etaj Partial.

Documentatia propune realizarea unei zone cu funcțiune mixta și amplasarea pe sit a unui imobil pentru comert si locuinte în regim de înălțime P+2E+Epartial, conform planșei de Reglementări Urbanistice anexată. Funcțiunea dominantă a sitului devine una mixta locuire/comert. Numărul total de apartamente preconizat a se realiza va fi de maximum 6 apartamente la nivelele 1, 2 si la etajul partial si un spatiu destinat comertului la parter.

Acordul Notarial al vecinilor, in conformitate cu normele metodologice la Legea nr. 50/1991 republicata, este necesar deoarece parcela se invecineaza pe Calea Torontalului cu un imobil avand destinatia de restaurant. Restul parcelelor invecinate sunt libere de constructii.(acordurile obtinute sunt anexate la dosar).

Accesul auto pe parcela se va face de la nivelul străzii Calea Torontalului pe accesul existent in prezent pe parcela, pe o bretea de 3.00m latime, iesirea de pe parcela facandu-se pe o artera laterala pe str. C. Torontalului prin intermediul unui bretele de acces de 3.50m lățime trecand prin parcajul colectiv suprateran din incintă. Locurile de parcare pentru funcțiunea propusă, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate prin parcajul suprateran (9 locuri), pentru care s-a emis Avizul Comisiei de Circulație pentru faza PUD nr. TH2007-001152/03.05.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii urbanistici propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 60 %

CUT maxim = 1,50

Regimul maxim de înăl țime stabilit pentru amplasament este P+2E+Etaj partial.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru comerț și locuințe - modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 378/2005”, Calea Torontalului nr. 74/a, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P..