Hotărârea nr. 307/2007

307/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spaţii depozitare şi birouri", Bulevardul Industriilor nr. 4,Timişoara
Hotararea Consiliului Local 307/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spaţii depozitare şi birouri", Bulevardul Industriilor nr. 4,Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-002236/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Spaţii depozitare şi birouri", Bulevardul Industriilor nr. 4, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. EEE S.A., întocmit conform Proiectului nr. 36/2006, realizat de S.C. TACT IMPEX S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,9, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Terenul studiat în suprafaţă totală de 2179 mp.este înscris în C.F. nr. 105165 Timişoara, având nr. topo/cadastral 8478/3/1/2; 8479/3/1/2; 8499/2/2/2/1, 8478/3/1/2-8479/3/1/2-8499/2/2/2/2/b, fiind proprietatea firmelor S.C. EEE S.A., S.C. E.E. TIM ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZĂRI S.A., S.C. E.E. TEST S.A..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism. La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. EEE S.A.;
-Proiectantului S.C. TACT IMPEX S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA SE APROBA,                                SE APROBA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                     P R I M A R

DIRECȚIA URBANISM                        Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22007-002236/17.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spații depozitare și birouri”, Timișoara B-dul. Industriilor nr. 4

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-002236/26.04.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu "Spații depozitare și birouri”, B-dul. Industriilor nr. 4, Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 5813/28.09.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Spații depozitare și birouri”, B-dul. Industriilor nr. 4, Timișoara;

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. EEE S.A. și a fost elaborată de S.C. TACT IMPEX S.R.L., arh. Crețu Emanuel, proiect nr. 36/2006.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud-est a orașului, în zona Calea Buziașului, la B-dul. Industriilor. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este propusă funcțiunea de zonă industrială, cu interdicție de construire până la elaborare PUD sau PUZ..

Zona studiat ă, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Spații depozitare și birouri”, B-dul. Industriilor nr. 4, Timișoara, este de 2179 mp și este proprietatea privată a firmelor S.C. EEE S.A., S.C. E.E. TIM ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZĂRI S.A. și S.C. E.E. TEST S.A., înscrisă în CF nr. 105165, nr. top 8478/3/1/2; 8479/3/1/2; 8499/2/2/2/1 8478/3/1/2-8499/2/2/2/2/b - teren intravilan cu sediu administrativ si de productie electronice si automatizări industriale, in regim P+1E+M, în suprafață de 2179mp.

La documentația P.U.D. "Spații depozitare și birouri”, B-dul. Industriilor nr. 4, Timișoara este anexat acordul notarial al coproprietarilor S.C. E.E. TIM ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZĂRI S.A. și S.C. E.E. TEST S.A .

Documentația P.U.D. "Spații depozitare și birouri”, B-dul. Industriilor nr. 4, Timișoara, s-a întcmit în corelare cu P.U.D. aprobat prin H.C.L. 533/2006.

Având în vedere că zona este neconstruită și că în ultimii ani s-au dezvoltat mai multe investiții, cum ar fi sediul ELBROMPLAST, sediul SIEMENS VDO și sediul IZOCON GRUP documentația de față analizează posibilitatea amplăsării unor funcțiuni cu caracter de servicii și depozitare, precum și asigurarea accesului și a echipării tehnico-edilitare a parcelei deținute de beneficiar.

Astfel, se dorește realizarea unei construcții cu spații de depozitare și birouri, cu regim de înălțime P+1E. Locurile de parcare sunt asigurate în interiorul parcelei în număr de 22, cu posibilitatea de suplimentare. Spațiile verzi sunt asigurate în proporție de min. 20% din suprafața de teren deținută de beneficiar.

Accesul la parcelă se realizează din B-dul. Industriilor, viitorul traseu al Inelului IV, în zona Societății Electrotimiș, conform avizului Comisiei de Circulație nr. 880/08.03.2007.

Avizul SNIF cerut prin Certificatul de Urbanism nu este necesar, deoarece terenul nu este afectat de canale.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii propuș i prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 35 % - pentru funcțiunea de depozitare, servicii

CUT maxim = 0,9

Regim maxim de înălțime propus - P+1E

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu "Spații depozitare și birouri”, B-dul. Industriilor nr. 4, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel Borza


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin Ciurariu

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


PENTRU ȘEF BIROU, arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact S.P.

Exemplare 2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.