Hotărârea nr. 306/2007

306/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru birouri, locuinte si sanatate", Str. Protopop G. Dragomir nr. 15, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 306/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru birouri, locuinte si sanatate", Str. Protopop G. Dragomir nr. 15, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007-003232/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru birouri, locuinte si sanatate", Str. Protopop G. Dragomir nr. 15, Timişoara, având ca beneficiari pe Puie Mircea si Puie Iolanda, întocmit conform Proiectului nr. 209/2007, realizat de S.C. NEO DRAFT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+3E, acces auto pentru care s-a emis Avizul Comisiei de Circulatie pentru faza PUD nr. TH2007-003017/05.07.2007., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 75%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,98, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata de 439 mp este înscris în C.F. nr. 4934 - Timisoara, având nr. cadastral 9872, fiind proprietatea lui Puie Mircea si sotia Puie Iolanda.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului: PUIE Mircea si sotia PUIE Iolanda
-Proiectantului; S.C. NEO DRAFT S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

loc. Timișoara, construire clădire S+P+3E, funcțiune mixta-constructii pentru birouri, locuințe si sanatate


DESFĂȘURARE FRONT EXISTENT - Str. Protopop George Dragomir


DESFĂȘURARE FRONT EXISTENT - Str. Evlia CebeliDESFĂȘURARE FRONT PROPUS - Str. Protopop George Dragomir


DESFĂȘURARE FRONT PROPUS - Str. Evlia CebeliPOSIBILA EVOLUȚIE ULTERIOARA A PROFILULUI STRADAL- Str. Evlia Cebeli


Responsabilitatea identificării corecte a planurilor parcelare și a determinărilor topografice revine în totalitate persoanei autorizate

Verificator - Nume


Semnătura


Cerința


Referat / Expertiză Nr. Data


s.c. NEO DRAFT s.r.i.

J35/2562/09.09.2004 Str. Cosminului nr. 7, Timi°oara Tel/Fax: 0256 274967

Beneficiar:

Puie Mircea si soția, Puie Iolanaa


Pr. Nr.

209/07


Această documentație este proprietatea S.C. "NEO DRAFT" S.R.L. și poate fi folosită exclusivTn scopul în care este Tn mod specific furnizată conform prevederilor contractuale. Această documentație nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată total sau parțial, direct sau indirect Tn alt scop fără permisiunea prealabilă a S.C. "NEO DRAFT' S.R.L. acordată în scris.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

Pa seu R.

PROIECTAT

arh. Trif I.

DESENAT

Giurgiu A.


Scara:

1:250


Titlul proiectului:

P.U.D.-construire imobil S+P+3E

FUNCȚIUNE MIXTĂ - CONSTRUCȚII PENTRU BIROURI, LOCUINȚE ȘI SĂNĂTATE


Data:         Titlul planșei:

martie 2007 DESFĂȘURATE STRADALE


Faza:

CU


PI. Nr.

06U


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


loc. Timișoara, construire clădire S+P+3E, funcțiune mixtă-construcții pentru birouri, locuințe și sănătateLEGENDĂ:

l         I    Clădire propusă

i          |     Clădiri existente

□ZZZLl Spahii verzi de aliniament Spahii verzi - parc


Această documentație este proprietatea S.C. "NEO DRAFT" S.R.L. și poate fi folosită exclusivTn scopul în care este Tn mod specific furnizată conform prevederilor contractuale. Această documentație nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată total sau parțial, direct sau indirect Tn alt scop fără permisiunea prealabilă a S.C. "NEO DRAFT' S.R.L. acordată în scris.EXTRAS PUDPLAN DE ÎNCADRARE SC. 1:5000


Responsabilitatea identificării corecte a planurilor parcelare și a determinărilor topografice revine în totalitate persoanei autorizate


Verificator - Nume


Semnătura


Cerința


Referat / Expertiză Nr. Data


s.c. NEO DRAFT s.r.i.

J35/2562/09.09.2004 Str. Cosminului nr. 7, Timi°oara Tel/Fax: 0256 274967


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

Pa seu R.

PROIECTAT

Pa seu R.

DESENAT

Giurgiu A.


Scara:

1:250


Beneficiar:

Puie Mircea și soția, Puie Iolanda


Titlul proiectului:

P.U.D.-construire imobil S+P+3E

FUNCȚIUNE MIXTĂ - CONSTRUCȚII PENTRU BIROURI, LOCUINȚE ȘI SĂNĂTATE


Data:         Titlul planșei:

martie 2007 PROPUNERE DE MOBILARE


Pr. Nr.

209/07


Faza:

CU


PI. Nr.

04U


ROMÂNIA

SE APROBĂ

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U32007-003232/18.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construcții pentru birouri, locuințe și sănătate”, Str. Protopop G. Dragomir nr.15, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. Nr.U32007-003232/28.06.2007, prin care se solicită analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru birouri, locuințe și sănătate”, strada Protopop G. Dragomir nr. 15, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 43 / 08.01.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru birouri, locuințe și sănătate”, strada Protopop G. Dragomir nr. 15, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. NEO DRAFT S.R.L., proiect nr. 209/2007, la cererea beneficiarilor PUIE MIRCEA SI PUIE IOLANDA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud a orașului, cartierul Calea Elisabetin, pe Str. Protopop G. Dragomir nr.15.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 46, este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială și funcțiuni complementare, subzona rezidențială cu clădiri P, P+1E, P+2E existentă (LMa).

Terenul detaliat în cadrul P.U.D. are o suprafață de 439 mp, fiind constituit din parcela cu numărul cadastral 9872, înscrisă în CF nr. 4934 - Timisoara, teren în str. Str. Protopop G. Dragomir nr.15, proprietatea lui Puie Mircea si Puie Iolanda.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru birouri, locuințe și sănătate”, strada Protopop G. Dragomir nr. 15, Timișoara se propune realizarea unei zone cu funcțiune mixta și amplasarea pe sit a unui imobil ptentru birouri, locuinte si sanatate în regim de înălțime D+P+3E, conform planșei de Reglementări Urbanistice anexată. Numărul total de apartamente preconizat a se realiza va fi de maximum 4 apartamente la nivelele 2 si 3, un spatiu destinat cabinetelor medicale, si 3 spatii de birouri la parter si primul etaj.

Acordul Notarial al vecinilor, in conformitate cu normele metodologice la L-50/1991 republicata, este necesar deoarece parcela se invecineaza pe str. Protopop G. Dragomir cu o parcela pe care se gaseste un imobil cu regimul de inaltime S+P, iar pe str. Elvila Celebi cu o parcela pe care se gaseste un imobil cu regimul de inaltime P.(aceste acorduri sunt obtinute si anexate la dosar.

Accesul auto pe parcela se va face de la nivelul străzii Protopop G. Dragomir prin intermediul unui bretele de acces de 5,00 m lățime spre parcajul colectiv subteran din incintă. Locurile de parcare pentru funcțiunea propusă, în conformitate cu Regulamentul Local de

Urbanism, sunt asigurate prin parcajul subteran (16 locuri), pentru care s-a emis Avizul Comisiei de Circulație pentru faza PUD nr. TH2007-003017/05.07.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii urbanistici propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 75 %

CUT maxim = 3,98

Regimul maxim de înălțime stabilit pentru amplasament este P+3E.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construcție pentru birouri, locuințe și sănătate”, strada Protopop G. Dragomir nr. 15, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P..

Exemplare 2