Hotărârea nr. 303/2007

303/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective propus şi servicii existente", Aleea Cristalului, nr. 2A, 2B, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 303/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective propus şi servicii existente", Aleea Cristalului, nr. 2A, 2B, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003668/18.07.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, având ca beneficiar pe S.C. HIDROTIM S.A., întocmit conform Proiectului nr. 18/2007, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+5E+6 (parţial) cu parcaj colectiv la demisol, corelat cu clădirea de birouri P+2E existentă, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40,0%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,8, spaţii verzi de minim 25% din suprafaţa totală a parcelei pentru zona rezidenţială.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 106335 Timişoara, având nr. topo/cadastral 29073/1/1/1/2; 29089/1/2; 29073/1/1/1/3/1/1/1, în suprafaţă de 1260 mp. şi în C.F. nr.135490 Timişoara, având nr. topo/cadastral 29073/1/1/1/2; 29089/1/2; 29073/1/1/1/3/1/1/2, în suprafaţă de 979 mp., fiind proprietatea firmei S.C. HIDROTIM S.A. Timişoara.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. HIDROTIM S.A;
-Proiectantului S.C. POLIFORM S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                                       SE APROBA,

JUDETULTIMIS                                     P R I M A R

MUNICIPIUL TIMISOARA                    Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

CONSILIUL LOCAL

U22007-003668/18.07.2007

REFERAT

pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective propus și servicii existente” Aleea Cristalului, nr. 2A, 2B, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-003668/04.07.2007, prin care se solicită analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective propus și servicii existente” - Aleea Cristalului, nr. 2A, 2B, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 394 din 18.01.2007.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective propus și servicii existente” - Aleea Cristalului, nr. 2A, 2B, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. HIDROTIM S.A. și elaborată de S.C. POLIFORM S.R.L., Timișoara, proiect nr. 18/2007.

Terenul studiat în cadrul acestei documentații este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud - est a orașului, având front pe Aleea Cristalului. Prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timișoara pentru acest amplasament este propusă funcțiunea de instituții și servicii publice, parțial propusă zonă spații verzilocuinte si functiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul studiat, în suprafață totală de 2 239 mp, este proprietatea firmei S.C. HIDROTIM S.A. Timișoara, identificat prin C.F. nr. 106335 Timișoara, nr. cadastral 29073/1/1/1/2; 29089/1/2; 29073/1/1/1/3/1/1/1, în suprafață de 1260 mp și C.F. nr.: 135490 Timișoara, nr. cadastral: 29073/1/1/1/2; 29089/1/2; 29073/1/1/1/3/1/1/2, în suprafață de 979mp.

O parte a terenului ce face obiectul P.U.D.- ului (parcela identificata prin C.F. nr. 135490 Timișoara, nr. cadastral 29073/1/1/1/2; 29089/1/2; 29073/1/1/1/3/1/1/2) este ocupata in prezent de o clădire de birouri in regim de înălțime P+2 cu terasa circulabila, realizată în baza documentațiilor de urbanism anterioare P.U.D. “ALEEA CRISTALULUI - ZONA SOARELUI“ Timișoara -proiect nr. 22/2002 întocmit de S.C. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. (aprobat cu H.C.L. nr. 135/14.05.2002 și H.C.L. nr. 182/25.06.2002) și a Autorizației de Construire nr. 880/12.05.2003.

Din suprafata totala de 2.239 mp, in momentul de fata sunt construiti 282,44 mp, ocupati de o cladire de birouri P+2E. Cealaltă parte a terenului este libera de construcții.

Documentația are drept obiectiv, realizarea unui imobil cu locuințe colective D+P+5E+6 (parțial) cu parcaj colectiv la demisol, corelat cu clădirea de birouri P+2E existentă. Incinta se va amenaja cu spații verzi, locuri de joacă pentru copii, platformă de gospodărie comunală și parcaje ce vor deservi clădirile propuse și existente.

Intervenția va propune realizarea a unui imobil de locuințe, cu o casă de scară, dotarea obligatorie cu lift, cu un total preconizat a se realiza de 26 apartamente, cu 2, 3 și 4 camere.

Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe Aleea Cristalului, conform Aviz Comisia de Circulație TH2007-1733/26.04.2007. Se vor crea accese carosabile în interiorul parcelei, ce vor permite accesul mașinilor de intervenție, etc.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație:

  • •  pentru zona de rezidențială:

procent de ocupare al terenului de max. 40,0% coeficient maxim de utilizare al terenului de 2,8

  • •  pentru subzona de servicii existentă: procent de ocupare al terenului de max. 40,0% coeficient maxim de utilizare al terenului de 1,1

Intervenția se va înscrie din punct de vedere funcțional, în tipul de subzonă rezidentiala propusa cu mai mult de 3 niveluri si subzona de servicii existenta.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective propus și servicii existente” -Aleea Cristalului, nr.2A,2B, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. Șef Birou

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Proiectant:

S.C. POLIFORM S.R.L.

R19005548

Timisoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7 tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

Denumire proiect:

MODIFICARE SI ELABORARE P.U.D. "IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE "

Aleea Cristalului, Timisoara jud. Timis Beneficiar: S.C. HIDROTIM S.A.

Nr. pr.: 18/2007 Faza: P.U.D.

Sef proiect:

arh. Georgeta Trimbitas

Scara:

Denumire plansa:

Proiectat:

arh. Georgeta Trimbitas

1:500

Posibilitati de mobilare

Desenat:

arh. Lucian Stancu

Verificat:

arh. Roxana Surca

iunie '07

Nr. pl.:

18 A04