Hotărârea nr. 301/2007

301/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu locuinţe colective", strada Luceafărul nr. 9 - 11, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 301/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu locuinţe colective", strada Luceafărul nr. 9 - 11, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-000758/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu locuinţe colective" strada Luceafărul nr. 9-11 Timişoara, având ca beneficiar pe SC WERK MB CONSTRUCT SRL, întocmit conform Proiectului nr. 192/2006, realizat de SC STUDIO ARCA SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+5E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, accesul auto se va realiza conform Notei de Constatare nr. 271/25.05.2007 care modifică Avizul iniţial al Comisiei de Circulaţie nr. TH92007-13/01.02.2007 , realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,00, spaţii verzi de min 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 4115 mp, este înscris în C.F. nr. 13264 Timişoara, având nr. cadastral 15548 în suprafaţă de 756 mp, nr. cadastral 15555 în suprafaţă de 1566 mp şi C.F. nr. 90856 Timişoara cu nr. cadastral 15574 în suprafaţă de 1793 mp, fiind proprietatea SC WERK MB CONSTRUCT SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului: SC WERK MB CONSTRUCT SRL;
-Proiectantului: SC STUDIO ARCA SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

U22007-000758/18.07.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu locuințe colective” str. Luceafărul nr. 9-11, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-758/08.02.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu locuințe colective” str. Luceafărul nr. 9-11, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 7269 din 06.12.2006.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu locuințe colective”str. Luceafărul nr. 9-11, Timișoara.

Documentația este elaborată de proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 192/2006, la cererea beneficiarului SC WERK MB CONSTRUCT SRL Timișoara. Documentația a fost inițiată de foștii proprietari Sas Șandor și Sas Ema, care ulterior au vândut terenul actualului proprietar, conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 2219/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilan municipiului Timișoara, în zona de est a cartierului Calea Șagului și face parte din careul format de Aleea Inului, str. Mureș, str. Iris și str. Ranetti.

Prin PUG Timisoara pentru această zonă este stabilită funcțiunea de locuire și funcțiuni complementare cu regim de inălțime peste P+2E.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 4115 mp, aflat în proprietatea lui SC WERK MB CONSTRUCT SRL este identificat prin C.F. nr. 13264 Timișoara, nr. cadastral 15548 în suprafață de 756 mp, nr. cadastral 15555 în suprafață de 1566 mp și C.F. nr. 90856 Timișoara, nr. cadastral 15574 în suprafață de 1793 mp. Pe teren sunt amplasate mai multe construcții in regim P care urmeaza să fie demolate în baza unei Autorizații de Desființare. Terenul este accesibil pietonal și auto de pe latura sa vestică dinspre Aleea Inului. Terenul poate fi accesat si pe latura sa estica, prin intermediul unei Aleii Sagetii cu acces auto limitat, doar pentru riverani.

Documentația are drept obiectiv realizarea unui ansamblu alcătuit din două corpuri de clădire, destinate funcțiunii de locuire în regim de înălțime D+P+5E. Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 10% din suprafata terenului), platformă pentru colectarea deșeurilor menajere și parcaje ce vor deservi funcțiunile propuse prin documentație, 35 locuri la nivelul terenului și 80 locuri de parcare, în conformitate cu Anexa 2 din RLU aferent PUG.

Pentru a realiza accesul dinspre Aleea Inului (latura vestica) se propune amenajarea drumului de acces existent si bifurcarea acestuia spre doua alei propuse cu circulatie auto intr-un singur sens din interiorul parcelei, făcându-se astfel legătura cu Aleea Săgeții.

Această soluție, cu intrare dispre strada Mureș prin intermediul Aleii Sagetii (care va avea un profil transversal de 3,50 m cu sens unic) s-a făcut în urma deplasării pe teren a inspectorilor PMT, a comisarului GNM - CJ Timis si a locatarilor de pe Aleea Sagetii care au stabilit de comun acord ca aceasta alee sa fie cu sens unic, cu o singura banda de circulatie auto la care se vor racorda drumurile propuse în interiorul parcelei studiate, soluție confirmată prin Nota de Constatare nr. 271/25.05.2007. Prin această soluție, care modifică Avizul inișial al Comisiei de Circulație nr. T92007-13/01.02.2007, se vor pastra majoritatea copacilor existenti pe domeniul public, de-a lungul Aleii Sagetii.

În interiorul perimetrului studiat se vor realiza drumuri de incinta pentru asigurarea circulatiei pe parcela si a accesului la parcajele subterane si la cele amenajate in incinta la nivelul terenului sistematizat.

Se propune amplasarea a doua cladiri multietajate (corp A si corp B), in regim de inaltime D+P+5E, cu locuinte colective, care formeaza un ansamblu. Acestea sunt asezate fata in fata, intre ele formandu-se o zona exterioara semiprivata care are functiuni multiple: zona verde, locuri de joaca pentru copii, spatii de odihna pentru locatari si asigura accesul in cele doua cladiri. Sub cele doua volume si curtea dintre ele se va amenaja o parcare subterana.

Numărul de apartamente preconizat a se realiza este de aproximativ 85 noi spații locative. Distanta intre cele doua cladiri, va respecta normele referitoare la însorirea încaperilor, fiind egala cu minim inaltimea cladirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

  • •  procent de ocupare al terenului de maxim 55,0%

  • •  coeficient de utilizare al terenului de maxim 3,0

  • •  regim de înălțime - D+P+5E

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „Ansamblu locuințe colective” str. Luceafărul nr. 9-11, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. Șef Birou

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


Timisoara. strada Memorandului nr.93. tel/fax 0?56/?94?18.e-mail office@studioarca.ro

s.c. studio an

DO    s.r.l

SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

scara

1:500

PROIECTAT

arh. Roxana CARJAN

DESENAT

arh. Roxana CARJAN

IAN. 2007


SPATII VERZI CIRCULATII AUTO SI PIETONALE/ PARCARI SI STATIONARI

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

4.115

4.115

1.468

36

2.263

max 55

:unct complement

1.646

max 40

locuinte colective

-

-

min 340

-

-

1.512