Hotărârea nr. 300/2007

300/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic "Parcelare teren, construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Calea Buziaşului nr. 116, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 300/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic "Parcelare teren, construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Calea Buziaşului nr. 116, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-005882/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Parcelare teren, construire locuinţe şi funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului nr. 116, Timişoara, având ca beneficiar pe KOVACS GIZELA ŞI KOVACS ŞTEFAN , întocmit conform Proiectului nr. 18a/2006/PUD, realizat de S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+2E+M/Er, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. nr. 714 Moşniţa Nouă, având nr. topo 509/2; 509/3; 509/4; 509/5; 509/6, fiind proprietatea KOVACS GIZELA ŞI KOVACS ŞTEFAN.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Proprietarilor KOVACS GIZELA ŞI KOVACS ŞTEFAN;
-Proiectantului S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL U32006-005882/18.07.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Parcelare teren, construire locuințe și funcțiuni complementare”

Calea Buziașului nr. 116, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-005882/09.11.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Parcelare teren, construire locuințe și funcțiuni complementare” - Calea Buziașului nr. 116, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 2176 din 21.04.2006.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Parcelare teren, construire locuințe si funcțiuni complementare”- Calea Buziașului nr. 116, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarii Kovacs Gizela și Kovacs Ștefan și elaborată de S.C. Tectonics House S.R.L. Timișoara, pr. nr. 18a/2006/PUD.

Terenul studiat se află în partea de sud-est a orașului, în intravilanul extins al municipiului Timișoara, la confluența zonei rezidențiale vechi existente cu zona rezidențială nouă ce s-a dezvoltat începând cu 1990.

Pentru zona studiata se aplica prevederile P.U.G. Timișoara, pentru zona Calea Buziașului, respectiv interdicție de construire până la elaborarea unui Proiect Urbanistic de Detaliu care să stabilească regimul de înălțime, P.O.T. , C.U.T. și circulațiile auto și pietonale în zonă.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul are o suprafață totală de 9118 mp, se află în proprietatea lui Kovacs Ștefan și soția Kovacs Gizela și este identificat prin C.F. nr. 714 - Moșnița Nouă, nr. cadastral 509/1; 509/2; 509/3; 509/4; 509/5; 509/6. Parcela cu nr. Cad. 509/1 nu va face parte din prezentul PUD. Restul terenului actualmente arabil, neîmprejmuit, este neamenajat și nu este ocupat de construcții. Din suprafața de 9118 mp este rezervată o suprafață de 963 mp pentru drumul prevăzut în P.U.Z. Calea Urseni - Calea Buziașului cu HCL - 50 /1999.

Prin documentatie se propune lotizarea terenului în 12 parcele în vederea realizării de loturi destinate locuințelor individuale și stradă de acces carosabilă cu un profil transversal de 10,5 m. Strada s-a propus a se realiza ca stradă de categoria a IV-a de deservire locală, pentru care există Oferta de Donație nr. 1250/06.04.2007.

În zona propusă pentru funcțiuni complementare locuirii se pot construi: dotări pentru comerț, funcțiuni medicale, funcțiuni pentru agrement și sport, funcțiuni pentru servicii și alte dotări nepoluante, exclusiv producție.

Locurile de parcare se vor considera în zona carosabilă, iar în interiorul parcelelor câte un loc de parcare.

Va fi respectată o cale de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute de normativul P118/1998. Totodată se vor prevedea rețele de hidranți exteriori montați pe rețeaua de apă existentă și extinsă în zonă.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „ Parcelare teren, construire locuințe si funcțiuni complementare”-str. Calea Buziașului nr. 116, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Dact.2exemplare