Hotărârea nr. 30/2007

30/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de tratare a apei CT Timişoara Sud"
Hotararea Consiliului Local 30/30.01.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de tratare a apei CT Timişoara Sud"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2007 - 29/18.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 38 alin.2 lit.( b) şi alin. 4 lit (d) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea a 2 linii de filtrare şi demineralizare a apei şi modernizarea gospodăriei de reactivi şi a modului de regenerare din cadrul staţiei de tratare a apei CT Timişoara Sud" conform proiectului nr.23534/5216 întocmit de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ NR.

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobare studiului de fezabilitate „Modernizarea a 2 linii de filtrare și demineralizarea a apei și modernizarea gospodăriei de reactivi și a modului de regenerare din carul stației de tratare a apei CT TIMIȘOARA SUD”

Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de unic acționar aprobă programul de investiții al companiei;

În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice;

Ținând cont de faptul că instalația de tratare a apei din cadrul CET TIMIȘOARA SUD, proiectată și realizată în perioada anilor '80, prezintă un înalt grad de uzură fizică și morală, cu tehnologii învechite și neperformante fiind supradimensionată pentru nevoile actuale ale societății;

Având în vedere faptul că realizarea acestor investiții va conduce la ridicarea calității activității desfășurate de Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara în condițiile și parametrii calitativi impuși prin aderarea României la Comunitatea Europeană;

Luând în considerare solicitarea S.C.ColtermS.A. materializată sub forma referatului înregistrat cu nr. RE2007-000029 din 15.01.2007 și a notei de fundamentare anexată;

Cu mențiunea că investițiile vor fi realizate din fonduri alocate din bugetul de stat,

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea a 2 linii de filtrare și demineralizarea a apei și modernizarea gospodăriei de reactivi și a modului de regenerare din carul stației de tratare a apei CT TIMIȘOARA SUD” .

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA

Anexa la Hotărâre nr. _______________ / ______________

„Modernizarea a 2 linii de filtrare și demineralizarea a apei și modernizarea gospodăriei de reactivi și a modului de regenerare din carul stației de tratare a apei CT TIMIȘOARA SUD”

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea investiției : „Modernizarea a 2 linii de filtrare și demineralizarea a apei și modernizarea gospodăriei de reactivi și a modului de regenerare din carul stației de tratare a apei CT TIMIȘOARA SUD”

Amplasament : CT TIMIȘOARA SUD

Beneficiar : Compania Locală de termoficare „Colterm”SA Timișoara Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timișoara

Valoarea investiției : 2.809.844 RON reprezentând 809.753,31 euro la data de 30.04.2006 din care C+M 689.939 lei reprezentând 198.829,68 euro

Finanțarea investiției : Bugetul de Stat - fonduri nerambursabile

Suma supusă procedurii de achiziție publică : 2.809.844 RON

Durata de realizare : 1 an de la demararea lucrărilor