Hotărârea nr. 299/2007

299/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras", zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 299/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras", zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003342/19.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinţe colective în regim D+P+2E+E retras", zona Bd. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureş, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 97/04/2007, realizat de S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim D+P+2E+Eretras, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH2007-3069/05.07.2007., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT max de 52%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,6, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145873 Timişoara, având nr. cad. 14317/1/1/1,, 14317/1/1/-8/5, în suprafaţă de 570 mp, nr. cad. 14317/1/1/1,, 14317/1/1/-8/6, în suprafaţă de 570 mp, CF nr. 145870 Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/7, în suprafaţa de 569 mp şi CF nr. 145927 Timişoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/8, în suprafaţa de 569 mp. fiind proprietatea firmei S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţi;
-Beneficiarului S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L., ;
-Proiectantului S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22007-003342/19.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuințe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureș, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003342 din 19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuințe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureș, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 752/13.02.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuințe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareșal Constantin Prezan (Lidia) -Str. Mureș, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. IDEALBAU MERKEL S.R.L. și a fost elaborată de S.C. MoDULUS ARHITECT S.R.L., proiect nr.97/04/2007.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud a orașului, în zona Bd. Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureș.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Conform P.U.G. Municipiul Timișoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 70, este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială și funcțiuni complementare, subzona rezidențială cu clădiri P, P+1E, P+2E propusă (LMb).

Terenul a fost reglementat anterior din punct de vedere al funcțiunii prin P.U.Z. "Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni", aprobat prin H.C.L. nr.91/28.04.1998 și prin modificare P.U.Z. "Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni", aprobat prin H.C.L. nr.17/29.01.2001, stabilindu-se funcțiunea rezidențială, de locuințe individuale, în regim de înălțime D+P+2E.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. are suprafața totală de 2278 mp, proprietar S.C. Idealbau Merkel S.R.L, înscris în CF nr. 145873 Timișoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/5, cu suprafață de 570 mp, respectiv nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/6, cu suprafață de 570 mp, CF nr. 145870-Timișoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/7, cu suprafața de 569 mp și CF nr. 145927- Timișoara, nr. cad. 14317/1/1/1, 14317/1/1/5-8/8, cu suprafața de 569 mp. Terenul se va unifica după aprobarea documentației faza P.U.D..

Prin P.U.D. “ Imobil de locuințe colective în regim D+P+2E+E retras ”, zona Bd. Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureș, Timișoara se propune realizarea unei zone cu funcțiunea de locuințe colective și amplasarea pe sit a unui imobil cu locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+E retras, conform planșei de Reglementări urbanistice anexată. Funcțiunea dominantă a sitului devine cea de locuire colectivă. Numărul total de apartamente considerat a se realiza va fi de maximum 52 de apartamente .

Accesul auto pe parcela se va face de la nivelul drumului proiectat anterior cu prospect de 10,50 m, prin intermediul unui bretele și rampe de acces spre parcajul colectiv subteran, rezolvată cu două sensuri, de 5,00 m lățime, pentru intrare și ieșire. Locurile de parcare pentru funcțiunea propusă, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate parțial subteran, la nivelul demisolul imobilului pentru locuințe (34 locuri), parțial la nivelul frontului stradal (15 locuri), cu supradimensionarea și devierea trotuarului pe proprietate în vederea optimizării accesului la parcaje de la nivelul carosabilului, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-3069/05.07.2007.

Indicii urbanistici propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 52 %

CUT maxim = 2,6

Regimul maxim de înăl țime stabilit pentru amplasament este D+P+2E+E retras.

Spații verzi amenajate = minim 30 % din suprafața terenului.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de înscrierea în C.F. nr. 3225 a servituții de trecere pentru drumul de acces și asigurarea și realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse, exclusiv pe terenul beneficiarilor, conform Anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Sunt prevăzute extinderi de rețele și branșamente la rețelele edilitare existente și propuse în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism nr. 752/13.02.2007, in conformitate cu legislatia in vigoare și Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuințe colective în regim D+P+2E+Eretras”, zona Bd. Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - Str. Mureș, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

pentru ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P..

Exemplare 2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.