Hotărârea nr. 298/2007

298/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii si locuinte plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timişoara
Hotararea Consiliului Local 298/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii si locuinte plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-004097/06.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism având număr 01/III/07.06.2007;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii si locuinte plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. CAVANARO S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 06/2005, realizat de biroul individual de arhitectura ALMAJAN TITUS GABRIEL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de 3S+P+14E+N.Tehnic+Et.Retras, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 6,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în CF nr. 112761 Timişoara, nr. cadastral 1211/2/1., fiind proprietatea firmei S.C. CAVANARO S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumurile propuse prin documentaţie vor deveni domeniul pubic al municipiului Timişoara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. CAVANARO S.R.L.;
-Proiectantului ALMAJAN TITUS GABRIEL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr. U92007-004097/06.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire birouri, servicii si locuințe plurifamiliale”, Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General AL Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr.U92007-004097/18.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Cladire birouri servicii si locuințe plurifamiliale”, Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3333/08.06.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire birouri servicii si locuințe plurifamiliale”, Str. Gheorghe Lazar nr. 15, nr. cad. 1211/2/1, Timișoara;

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Documentația Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire birouri servicii si locuințe plurifamiliale”, Str. Gheorghe Lazar nr. 15, nr. cad. 1211/2/1, Timișoara a fost elaborată de firma de proiectare birou individual de arhitectura ALMAJAN TITUS GABRIEL, proiect nr. 06/2005, la cererea beneficiarilor S.C. CAVANARO S.R.L.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Cladire birouri servicii si locuințe plurifamiliale”, Str. Gheorghe Lazar nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord, în zona Ghe. Lazar, între Calea Circumvalatiunii (inelul II de circulatie) și str. Pictor Ion Zaicu, zona Billa - Kaufland.

Conform P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002, această zonă este cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/schimbare de functiune. Pentru zona respectiva exista o documentatie de urbanism PUZ strada Circumvalatiunii, aprobata prin HCL nr. 45/2001 care propune aceasta zona spre RECONVERSIE. În ultima perioadă se remarcă tedința de reconversie a fostelor zone industriale din partea de nord a caii ferate și de densificarea țesutului existent cu locuințe si servicii pe parcele cu suprafețe mari.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 4772 mp., compusă dintr-o parcela proprietate privată a firmei SC CAVANARO SRL, înscrisă în CF nr. 112761 Timișoara, nr. cadastral 1211/2/1.

Prin documentație se propune pentru parcela beneficiarilor, realizarea unei clădiri multietajate pentru birouri, servicii si locuinte plurifamiliale, cu accese auto și pietonale de pe str. Ghe. Lazar si noile strazi propuse, adiacente. Pe parcela identificată prin CF 112761 și nr. cad. 1211/2/1, ansamblul va cuprinde o suprafata de 8380mp de birouri, cu un regim de înălțime 3S+P+4E spre strazile adiacente propuse in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate anterior, si respectiv 90 de apartamente, grupate in volumul mai inalt pozitionat spre interiorul parcelei, cu regim de înălțime 3S+P+14E+N.Tehnic+Et. retras. Parcajele vor fi amenajate parțial la nivelul solului, parțial în subsolul clădirilor.

Drumurile vor deveni publice, conform Ofertelor de Donație.

Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 20% din suprafața terenului). Numărul locurilor de parcare se va stabili în corelare cu numărul de apartamente ce se vor propune prin proiectul de arhitectură si suprafata de birouri, respectând legislația de proiectare.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 70 %

CUT max = 6,5

Regim de inaltime max. 3S+P+14E+N.Tehnic+Et.Retras

Documentatia este insotita de Avizul CTATU nr. 01/III/07.06.2007, cu conditia asigurarii a minim 10% spatiu verde din suprafata totala a parcelei.

La realizarea investiției se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planului Urbanistic de Detaliu “ Clădire birouri servicii si locuințe plurifamiliale ”, Str. Ghe. Lazar nr.15, nr. cad. nr. cad. 1211/2/1, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. SEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PALALAU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

FOAIE DE CAPAT

PR. NR. 06/2005 / Faza PUD

- DENUMIRE PROIECT

:    CLADIRE BIROURI SERVICII SI LOCUINTE

PLURIFAMILIARE

-AMPLASAMENT

:     Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.15

- BENEFICIAR

:    S.C. CAVANARO S.R.L.

- PROIECTANT GENERAL

: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

TIMISOARA, str.Demetriade, nr.13, sc.B Tel/fax: 0256 - 200998 Mobil: 0721 - 424 360

PR. NR. 06 /2005

 • - FAZA DE PROIECTARE

 • - DATA PREDARII PROIECTULUI

:       P.U.D.

:      MAI. 2007

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

BORDEROU

 • 1. Piese scrise

 • 1. Foaie de capat

 • 2. Borderou volum

 • 3. Lista de responsabilități

 • 4. Certificat de Urbanism nr.................

 • 5. Extrase carte funciara - CF nr. 112761 Timisoara

 • 6. Certificat de înregistrare firma

 • 7. Plan parcelar

 • 8. Aviz Directia de Sanatate Publica Timis

 • 9. Aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al jud. Timis - PSI

 • 10. Aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al jud. Timis - ALA

 • 11. Aviz Unic insotit de avizele componente

 • 12. Aviz de Principiu - Drumuri si Mediu Urban

 • 13. Aviz Comisia de Circulatie P.M.T. Si plansa racord drum

 • 14. Aviz Reg. C.F.R.

 • 15. Aviz M.T.C.T.

 • 16. Memoriu P.U.D.

 • 17. Memoriu de specialitate - echipare edilitara

 • 18. Studiu geotehnic

 • 2. Piese desenate

  1.

  Situatia existenta

  01A

  1:500

  2.

  Reglementari urbanistice

  02A

  1:500

  3.

  Obiective de utilitate publica / Circulatia terenurilor

  03A

  1:500

  4.

  Reglementari edilitare

  04A

  1:500

  5.

  Plan corelare cu studii urbanistice

  existente/Mobilare urbana

  05A

  1:1000/500

  6.

  Propunere volumetrie

  06A

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004

Pr.nr. 06/2005


MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date generale

   - Denumire proiect

   • - Amplasament

   • - Faza de proiectare

   • - Beneficiar proiect

   • - Proiectant general

   • - Proiectanti specialitate

   • - edilitare

   • - drumuri

   • - Data elaborarii


: CLĂDIRE BIROURI SERVICII SI LOCUINȚE PLURIFAMILIARE

: str. Gheorghe Lazar , nr. 15 inscris in C.F.112761

: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

: S.C. CAVANARO S.A.

: Birou Individual de Arhitectura Almajan Titus Gabriel

: S.C. C&C Instal S.R.L.

: S.C. PATH'S ROUTE S.R.L.

: mai. 2007

 • 1.2. Obiectul lucrarii

Aceasta documentatie a fost întocmita in vederea realizarii unei cladiri de birouri, servicii si locuinte plurifamiliare, pe un teren aflat pe str.Gheorghe Lazar, nr.15 din Timisoara.

Planul Urbanistic de Detaliu propune mobilarea urbana a terenului si de asemenea prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii Timisoara, in zona Circumvalatiunii, pe str. Gheorghe Lazar, avand nr. top 1211/2/1 inscris in CF nr.112761 Timisoara.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarii.

Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea Cavanaro S.R.L..

 • 1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUD sunt :

 • -  Ridicare topografica

 • -  Studiu geotehnic

 • -  PUG Timisoara

 • 2. INCADRAREA IN ZONA

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

 • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Timișoara, in zona Circunvalatiunii, pe str. Gheorghe Lazar.

In prezent pe aceasta parcela exista o constructie ce va fii demolata odata cu obtinerea autorizatiei de demolare . Tendinta de dezvoltare a orasului este de ocupare si construire a acestei zone, conform Planului Urbanistic General, cu constructii de institutii, servicii si locuinte cu functiuni complementare.

Investitia propusa - CLĂDIRE BIROURI, SERVICII SI LOCUINȚE PLURIFAMILIARE se va realiza prin conversia zonei industriale existente conform prevederilor PUG Timisoara .

Cladirea se va racorda la retelele edilitare existente in zona.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

  • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatie

In prezent accesul pe teren se face direct de pe str. Gheorghe Lazar, aceasta fiind o artera principala a orasului . La o distanta de aproximativ 100m de la amplasament aceasta artera se intersecteaza cu str. Circunvalatiunii o alta artera importanta a orasului.

 • 3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati

- Suprafata terenului este de 4772mp, avand front stradal Str. Gheorghe Lazar CF nr.112761 Timisoara.

Vecinatati: - spre srt. Circunvalatiunii parcela cu nr top. 1211/2/4/1, 1211/2/4/2 si .              parcela cu nr top. 31237/1

 • - spre calea ferata parcela cu nr top. 1211/2/2 si parcela cu nr. top. 1211/1

 • - spre Gheorghe Lazar parcela cu nr top.1211/2/3

 • 3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

Suprafata terenului studiat este de 47772mp ,pe teren exista o cladire avad o suprafata construita de 1638.02mp .

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic, destinatia cladirilor.

Analiza fondului construit existent.

Caracterul zonei din punct de vedere urbanistic este dat de cladiri cu functiuni multiple cum ar fii: comert , servicii si locuinte. O parte din cladiri au fost construite partial inainte de ’89 , unele cu funtiuni de locuinta, si au fost reconvertite iar altele sunt cladiri noi construite care completeaza necesitatile zonei.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor cu precizarea suprafețelor de teren ocupate

Terenul aflat in studiu se afla in proprietatea privata a firmei S.C. CAVANARO S.R.L. conform extrasului CF nr.112761 Timisoara, Suprafata totala a acestuia este de 4772mp.

Terenurile invecinate cu nr top. 31237/1 sint in proprietatea privata a persoanelor juridice iar parcela cu nr. top 1211/1 se afla in propietate privata a persoanelor fizice.

 • 3.6. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

Conform studiului geotehnic realizat de S.C. GEOSOND S.R.L. , stabilitatea terenului este asigurata iar lucrarile de prospectare geologica si hidrologica au semnalat ca stratificatia terenului este buna ca teren de fundare si permite realizarea constructiilor.

 • 3.7. Accidente de teren

Nu e cazul, asa cum rezulta din studiul geotehnic si ridicarea topografica.

 • 3.8. Adancimea apei subterane

Cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca apele subterane se stabilizeaza la cota - 4,6m fata de cota terenului natural. Conform buletinului de analiza a apei rezulta ca apa nu este agresiva fata de betoane.

 • 3.9. Parametrii seismici caracteristici zonei

Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cu Tc = 1,0sec. si gradul Ks = 0,16.

 • 3.10. Echipare existenta

Din punct de vedere al echiparii edilitare pe domeniul public adiacent sitului exista urmatoarele retele edilitare:

 • •  retea electrica

 • •  canalizare

 • •  alimentare cu apa

 • •  alimentare gaz

 • 4. REGLEMENTARI

4.1. Obiective noi solicitate prin tema program

Obiectivul acestui studiu este construirea unei CLADIRI BIROURI , SERVICII SI LOCUINTE PLURIFAMILIARE.

 • 4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

Pe teren se propune amplasarea unei clădiri de birouri, servicii si locuințe plurifamiliare care creste de la -3S+P+3E la -3S+P+14E+(N.TEHNIC)+ET.RETRAS avand parcari subterane accesibile de la nivelul drumurilor interioare.

Asadar regimul maxim de inaltime propus este de la -3S+P+3E   la

3S+P+14E+N.TEHNIC+ET.RETRAS

Dimensiunile planimetrice si calibrul cladirilor vor asigura durata minima de insorire de 1 % h la solstitiul de iarna conform OG 537.

Deasemenea sunt respectate distantele aprobate conform aviz C.F.R.:

 • -  distantele fata de obiectiv : 70m respectiv 89m

 • -  se respecta distanta minima de protectie de 20m

 • 4.3. Capacitatea, suprafata desfasurata

Suprafata construita la sol a cladirii este de 2630 mp.

Suprafata desfasurata a cladiri este de cca 28200 mp.

 • 4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi

Pe terenul aflat in proprietate privata, teren care face obiectul prezentului studiu de urbanism, se propune amplasarea unei cladiri multifunctionale. Astfel, conform planului de mobilare, cladirea va avea o amplasare centrala pe teren, astfel incat accesul auto se va realiza :in dublu sens spre str.Circumvalatiunii si sens unic spres calea ferata pe conturul amplasamentului. Accesul si iesirea in parcajul subteran va fi posibil prin amplasarea a doua rampe de acces paralele cu laturile lungi.

Conform mobilarii propuse, cladirea se va alcatui dintr-un corp ce va ocupa zona edificabila, avand patru nivele supraterane cu functiunea birouri si servicii. Corpul inalt de cladire va fi amplasat central pe parcela si va avea functiunea predominanta de locuire plurifamiliala.

Ca si compozitie in plan cladirea se raporteaza la aliniamentul blocurilor vecine, dar pentru o mai buna fluiditate a accesului pietonal principal, se propune realizarea a 2 piatete, care vor preceda intrarea dinspre str. Ghe. Lazar si cea opusa ei. Aceaste piatete se vor amenaja cu elemente de mobilier urban, insule verzi, rezolvand astfel spatiul tranzitoriu necesar care va face legatura intre strada si holul semipublic.

Fatada corpului inalt se raporteaza si ea la fondul construit existent, fiind retrasa la nivelul frontului format de blocurile P+4.

 • 4.5. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale in interiorul perimetrului privat

Asa cum am mentionat circulatia auto in interiorul incintei se va realiza pe drumuri cu sens dulblu si sens unic cu viteza de circulatie adecvata. Adiacent aleilor auto se amplaseaza parcari inverzite intercalate cu spatii verzi.

De la nivelul acestor drumuri se vor accede parcarile subterane.

Necesarul de parcaje se va compune atat din parcari la nivelul terenului organizate in lungul aleilor interioare la care se vor adauga parcarile subterane organizate pe trei niveluri. Astfel vom avea un numar de 270-300 locuri de parcare in subsol, 20 de locuri la teren in incinta si cca 40 locuri propuse suplimentar pe domeniul public, totalizand cca 360 locuri de parcare. Pentru a sustine aceste calcule plansele 6

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

P.U.D. sunt completate cu schema parcajului subteran in care se arata dispunerea parcărilor, acceselor si circulatiilor posibile.

 • 4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Nu e cazul.

 • 4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii

o se propune realizarea unei terase verzi accesibile la nivelul 4 -mezanin, unde vom avea cunctiunile adiacente birourilor ( cafenele, restaurante ) cu o suprafata de cca 1700 mp ( zone verzi + alei + terase exterioare )

o amplasarea de copaci in lungul strazilor adiacente, in careuri la nivelul trotuarului, inchise cu gratare metalice speciale

o parcari realizate din dale perforate “inverzite”

 • 4.8. Profiluri transversale caracteristice

Profilurile strazilor vor fi in conformitate cu plansele realizate de proiectantul de specialitate -S.C. PATH'S ROUTE S.R.L.

 • 4.9. Regimul de construire

- Alinierea - terenul are front stradal str. Gheorghe Lazar

Regim de inaltime - de la -3S+P+E la -3S+P+14E+ N.TEHNIC + ET.RETRAS

POT -55,35%

CUT -5,90

 • 4.10. Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu ap*, canalizare, alimentarea cu energie electric*, alimentare cu gaze naturale, se vor realiza în leg*tur* cu re*elele cele mai apropiate din zon*. Datele tehnice cu privire la utilitati se regasesc in memoriu de instalatii anexat.

Deasemenea se vor respecta conditiile impuse in Avizul Unic:

 • -  Romtelecom - cablu pe zid existent se va inlocui cu un cablu cel mai probabil subteran in urma realizarii unui proiect avizat si agreea de detinatorul de retele

 • -  Enel - Electrica - cablurile LealKv care exista pe teren si alimenteaza blocurile si centrala termica vor fi mutate in urma unui proiect realizat de Enel-Electrica la o faza ulterioara, pentru a nu afecta alimentarea obiectivelor respective.

 • -  Ratt - stalpii de sustinere se vor mentine in zona verde prevazuta in profilul str. Ghe. Lazar

 • -  E-On - Conductele de presiune medie si joasa pozate subteran in incinta vor fi deviate in asa fel incat sa nu se afecteze alimentarea obiectivelor respectiv; PRM -ul se va mentine accesibil pentru interventii E-On.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                              Pr.nr. 06/2005

 • 4.11. Bilant teritorial

  Suprafata teren

  Existent

  Propus

  mp

  %

  mp

  %

  Total zona studiata

  4772

  100

  4772

  100

  Zona de birouri, servicii si locuinte plurifamiliare

  0

  0

  4772

  100

  Zona edificabila

  0

  0

  2620,20

  55

  Zona verde la nivelul terenului

  1337

  28

  518,83

  10

  Zona verde 4E-mezanin

  1746,25

  Zona drumuri incinta

  1118,15

  24

  979,96

  20,53

  Zona piatete publice

  643

  13,47

  Numar parcari

  270 subteran + 11 la teren + 40 pe dom. public +

  381 locuri asigurat necesar minim 210 locuri

  -

 • 5. CONCLUZII

Planul Urbanistic de Detaliu s-a intocmit in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu elaborat de URBANPROIECT - București si avizat de M.L.P.A.T cu nr.50 / 30.03.2000.

Deasemenea s-au respectat prevederile PUG aprobat prin HCL 157/2002, cele din Codul Civil, RLU, OMS 536/97, HG 525/96 si legislatia in vigoare.

întocmit

arh. Almajan Titus Gabriel

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.