Hotărârea nr. 295/2007

295/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective în regim P+2E", Str. Aluniş nr.79, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 295/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective în regim P+2E", Str. Aluniş nr.79, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003341/16.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective în regim P+2E", strada Aluniş nr. 79, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Epoks S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 98/05/2007, realizat de S.C. Modulus Arhitect S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-003070/05.07.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat în suprafaţă de 1079 mp este înscris în C.F. nr. 5604-Chişoda, având nr. cadastral 1033/633, fiind proprietatea firmei S.C. Epoks S.R.L..

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. Epoks S.R.L.
-Proiectantului S.C. Modulus Arhitect S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

SE APROBĂ

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22007-003341/16.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Locuințe colective în regim P+2E ”, Str. Aluniș nr.79, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003341 din 19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective în regim P+2E ”, Str. Aluniș nr.79, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 3730/27.06.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective în regim P+2E ”, Str. Aluniș nr.79, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Modulus Arhitect S.R.L., proiect nr. 98/05/2007, la cererea beneficiarului S.C. Epoks S.R.L.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud a orașului, cunoscuta sub numele de Zona Fratelia, pe Str. Aluniș, nr.79.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 66, este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială și funcțiuni complementare, subzona rezidențială cu clădiri P, P+1E, P+2E existentă (LMa).

Terenul detaliat în cadrul P.U.D. are o suprafață de 1079 mp, fiind constituit din parcela cu numărul cadastral 1033/633, înscrisă în CF nr. 5604-Chișoda, loc de casă în str. Aluniș nr.79, proprietatea firmei S.C. Epoks S.R.L..

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective în regim P+2E”, Str. Aluniș nr.79, Timișoara se propune realizarea unei zone cu funcțiunea de locuințe colective și amplasarea pe sit a unui imobil cu locuințe colective în regim de înălțime P+2E, conform planșei de Reglementări Urbanistice anexată. Funcțiunea dominantă a sitului devine cea de locuire colectivă. Numărul total de apartamente preconizat a se realiza va fi de maximum 15 apartamente.

Petru propunerea de locuințe colective din documentație s-a obținut Acordul Notarial al vecinilor cu care se învecinează parcela beneficiarilor.

Accesul auto pe parcela se va face de la nivelul străzii Aluniș prin intermediul unui bretele de acces de 3,00 m lățime spre parcajul colectiv suprateran din incintă. Locurile de parcare pentru funcțiunea propusă, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate suprateran la nivelul curții (15 locuri), pentru care s-a emis Avizul Comisiei de Circulație pentru faza PUD nr. TH2007-003070/05.07.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii urbanistici propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 38 %

CUT maxim = 1,14

Regimul maxim de înăl țime stabilit pentru amplasament este P+2E.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective în regim P+2E”, Str. Aluniș nr.79, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

pentru ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P..

Exemplare 2