Hotărârea nr. 294/2007

294/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare case unifamiliale", strada Constantin Daniel nr. 9, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 294/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare case unifamiliale", strada Constantin Daniel nr. 9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-002229/11.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare case unifamiliale", strada Constantin Daniel nr. 9, Timişoara, având ca beneficiar pe VINTER AVRAM , întocmit conform Proiect nr. 7018/2007, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+M, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. 656/19.04.2007, înscrierea dreptului de servitute în CF, procentul de ocupare al terenului POT de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,6, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3225, având nr. cadastral 416/a/1/1/2, 416/a/1/2/2, 504/16/5, teren cu casa P+M, în suprafaţă de 1606 mp, proprietar Vinter Avram.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Biroului Relaţii Publice;
-Beneficiarului VINTER AVRAM;
-Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U32007-002229/17.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amplasare case unifamiliale”,

strada Constantin Daniel nr. 9, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-002229/11.05.2007 prin care se solicită analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu “Amplasare case unifamiliale”, strada Constantin Daniel nr. 9, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5359/11.09.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Amplasare case unifamiliale”, strada Constantin Daniel nr. 9, Timișoara;

Documentația este inițiată de proprietarul terenului VINTER AVRAM și a fost elaborată de S.C. SIREGON GRUP S.R.L., conform proiect nr. 7018/2007.

Terenul studiat în cadrul acestei documentații este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud - vest a orașului, zona Freidorf - Strada Constantin Daniel ce face legătura cu strada Ardealului. Prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de zonă locuinte si functiuni complementare cu regim de înălțime sub P+2E/zona industriala/zona institutii si servicii, cu interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUD/PUZ.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Amplasare case unifamiliale”, strada Constantin Daniel nr. 9, Timișoara este înscrisă în CF nr. 3225, nr. cadastral 416/a/1/1/2, 416/a/1/2/2, 504/16/5, teren cu casa P+M, în suprafață de 1606 mp, proprietar Vinter Avram.

Prin documentație se propune pentru terenul studiat funcțiunea de locuințe și amplasarea unei case cu regim de inaltime S+P+M, in spatele casei existente P+M. Se propune dezmembrarea parcelei studiate în 3 loturi: lotul 1 - drum de servitute pt. lotul 3, lotul 2 - cu casa P+M existentă, lotul 3 - pe care se prpune casa P+2E+M.

Pentru deservirea, auto și pietonală, a lotului 3 se propune realizarea unui drum de servitute intern, perpendicular pe strada Constantin Daniel, cu un profil transversal de 4m, conform Aviz Comisia de Circulație 656/19.04.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de înscrierea în C.F. nr. 3225 a servituții de trecere pentru drumul de acces și asigurarea și realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse, exclusiv pe terenul beneficiarilor, conform Anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuși în documentație sunt:

POT maxim = 40 %

CUT maxim = 1,6

Regim maxim de înălțime admis va fi P+2E

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de toate avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul privind Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Amplasare case unifamiliale”, strada Constantin Daniel nr. 9, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel Borza


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin Ciurariu

Pt. ȘEF BIROU, arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Exemplare 2

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației:

 • (a) Denumirea proiectului:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

AMPLASARE CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN, TIMISOARA

 • (b) Initiator:

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI TIMISOARA

 • (c) Elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori:

Proiectant general:

SC SIREGON GRUP SRL TIMISOARA

Studii geotehnice:

SC GEO TOLS SRL

Studii cadastrale *i topografice:

SC MAP DESIGNSRL

Studii de trafic urban:

SC PATH'S ROUT SRL TIMISOARA

Studii de echipare edilitar*:

SC SIREGON GRUP SRL TIMISOARA

 • (d) Data elaborarii:

Mai 2007

1.2. Obiectul lucr-rii:

Amplasarea obiectivului CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN în regim de inaltime P+2E+M cu un procent de ocupare a terenului de maxim 40%.

Se prezint* prevederile temei program, conditiile de amplasare si realizare a investitiei

CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN i n relatie cu zona studiata.

De asemenea se prezenta prevederile PUG aprobate de Consilium Local al Municipiului Timisoara pentru zona studiat* in relatie cu obiectivul de investitii CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN.

 • 2. INCADRAREA IN ZONA

2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate:

 • (a)Situarea obiectivului in cadrul localitatii, cu prezentarea caracteristicilor zonei/subzonei in care acesta este inclus;

Analizând dispunerea zonific*rii ora*ului si acceptand ca zona centrala se limiteaza la Piata Operei, zona 1 se limiteaza la B-dul Dragalina, zona 2 se limiteaza la B-dul

PLAN URBANISTIC DE DETALIU- Amplasare Case unifamiliale in strada Daniel Constantin Dambovita, limite de la care incepe zona 3, se poate observa din plansa 003a/1 zona studiata in cadrul acestui P.U.D. se gaseste in zona urbana 3.

Zona urbana in care este amplasat obiectivul CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN poate fi analizata din punct de vedere urbanistic ca situatie existenta astfel:

 • •  Subordonare functionala si spatial volumetrica la Str. Daniel Constantin.

 • •  Zona studiata are ca dominante volumetrice locuinte P+1E+M, fara a exista o dominanta volumetrica verticala.

 • •  Situatia existenta nu poate fi caracterizata ca avand in obiectivul CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN un nod urbanistic de coordonare a imaginilor arhitecturale, frontul amplasamentului avand rolul de a asigura continuitatea functionala si spatial volumetrica a strazii.

 • •  Regimul construit in zona este P+1E+Mintercalat cu P+M.

 • •  Calitatea arhitecturala a zonei este sub nivelul mediu urban fiind caracterizata de utilizarea unor elemente de limbaj arhitectural neunitare, diversitate coloristica si peisagera.

 • •  Zona studiata nu se gaseste in vecinatatea unor activitati comerciale rezultand astfel un flux pietonal redus, precum si un trafic redus de mijloace de transport in comun si autoturisme.

 • •  Zona adiacenta zonei studiate este o zona dezvoltata catre zona rezidentiala de case in regim de inaltime P+1E+M.

In concluzie analizand zona CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN in relatie cu zona vecina se poate constata o anumita izolare fata de calitatile spatiilor zonei adiacente care este doar la 100 de metri, calitatea zonei vecine este diluata in zona SEDIU CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN. In situatia acestui diagnostic urban, concluzia ca vitalizarea zonei CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN impune prezenta unei constructii care sa aiba calitatile de a prelungi imaginea favorabila a zonei vecine spre Str. Daniel Constantin dar si de legatura intre zona cu fond contruit din zona studiata.

Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara prevede ca zona adiacenta Str. Daniel Constantin sa fie mobilata din punct de vedere urbanistic cu doua tipuri de functiuni:

 • •  Zona de locuinte în regim P+2E *i peste P+2E, în realitate zona de locuinte în regim P+1E+M

 • •  Zona de servicii si industrie.

Deasemenea caracterul zonei adiacente Str. Daniel Constantin va fi de locuinte, servicii si industrie.

 • (b) Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/ subzona/ ansamblul care include obiectivul studiat;

Pentru realizarea Planului Urbanistic de Detaliu au fost necesare realizarea urmatoarelor studii de fundamentare:

 • •  Studiu cadastral si topografic;

 • •  Studiul geotehnic;

 • •  Studii de trafic urban;

 • •  Studii de echipare edilitara;

Aceste studii sunt anexate prezentei documentatii. Totodata P.U.D.-ul prezentat contine elemente de planimetrie si de nivelment, marcarea constructiilor pe parcela cu functiunea si regimul de inaltime, cote de nivel care sa sustina sistematizarea verticala si retele edilitare. De asemenea studiul geotehnic certifica calitatea terenului ferit de riscuri naturale si oferind stratificatiile si natura terenului de fundare necesar realizarii obiectivului. Coroborand studiile de fundamentare mai sus prezentate, se pot preciza urmatoarele:

 • •  organizarea circulatiei aferent amplasamentului

 • •  lipsa de necesitate privind zonele de protectie

 • (c) Prescriptiile si reglementarile din documentatiile de urbanism elaborate/aprobate anterior.

Asa cum prevad reglementarile din documentatia de urbanism elaborata anterior, Str. Daniel Constantin nu este o artera importantea ale orasului si are ca dominanta componenta functionala mixta alcatuita din activitatile de servicii, industrie si locuire. Constructiile adapostind activitati comerciale patrund in zona studiata in cadrul acestui P.U.D., destul de timid, punctiform, nereusind sa creeze un front continuu de activitati comerciale.

2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

In cazul nostru asa cum rezulta din P.U.D.-ul prezentat activitatile comerciale prezente pe Str. Daniel Constantin sunt sporadice si nu au continuitate cu zona centrala a orasului, datorita, in mare parte, prezentei caselor de locuit ce ingreuneaza mult aparitia potentialului front comercial. Consideram ca in reglementarile de urbanism ale zonei se recomanda revizuirea destinatiei terenurilor in scopul asigurarii unei fluiditati a activitatilor comerciale pana in zona centrala. Amplasarea obiectivului consolideaza zona de locuinte de pe Str. Daniel Constantin spre zona adiacenta si zona centrala constituindu-se chiar intr-un element de semnalizare a acestora. Aceste concluzii sunt in totala concordanta cu fluxurile pietonale existente in zona studiata.

3. SITUATIA EXISTENTA

In acest capitol se prezinta zona studiata precizandu-se urmatoarele aspecte asa cum rezulta din plansa 003a si anexele:

 • (a) Acesibilitatea la caile de comunicatie

Zona studiata este traversata de Str. Daniel Constantin care functioneaza atat ca un colector cat si ca un distribuitor de trafic urban, facand legatura cu caile de comunicatie care se intersecteaza cu aceasta strada.

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN are asigurat accesul auto din Str. Daniel Constantin. Accesul auto la obiectivul CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN este avizat de catre Comisia de Circulatie a Primariei Timisoara in sensul acesibilitatii la caile de comunicatie.

 • (b) Suprafata ocupata, limite si vecinatati

Parcela pe care se propune realizarea obiectivului CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTINare o suprafata de 1707 mp si are urmatoarele limite:

NE - Teren privat, liber de constructii;

SV - Str. Daniel Constantin;

NV - Teren privatliber de constructii;

SE- Teren privat cu constructie locuinta.

Parcela cu obiectivul CASE UNI FAMI LI ALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN este amplasata in centrul zonei studiate avand ca vecinatati constructii cu destinatia de locuinte si terenuri libere, needificate.

 • (c) Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

In cadrul zonei studiate se poate constata o utilizare defavorabila a terenului, rezultata dintr-o lotizare care nu a avut la baza reglementari urbanistice.

Astfel :

-suprafata de teren construit in zona studiata este de 650,5 mp

 • - suprafata de teren liber este de 7121,5 mp

 • - suprafata drumurilor si parcajelor locatari este de 543mp

 • - suprafata trotuarelor si spatiilor verzi (diferite de gradini) este de 762mp

Total suprafata zona studiata - 9077 mp

 • (d) Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Asa cum s-a precizat anterior zona studiata fiind dominata de prezenta locuintelor P+1E intrerupe caracterul comercial al zonei spre zona vecina si centrul orasului, conferind zonei studiate un caracter neomogen, caracter accentuat si de terenurile fie edificate sporadic, fie avand destinatie agricola, aflate la nordul Str. Daniel Constantin. Aspectul urbanistic al zonei studiate este afectat de lipsa calitatii arhitecturale a locuintelor existente.

 • (e) Destinatia cladirilor

Constructiile existente in zona studiata apartin urmatoarelor grupe de destinatii asa cum prezinta plansa 004a:

 • •  locuinte;

 • •  servicii si industrie;

 • (f) Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate

Terenurile aferente locuintelor sunt in proprietate privata individuala.

Terenurile aferente str. Daniul Constantineste in proprietatea Primariei Timisoara.

Terenul aferent pentru servicii este in proprietate privata individuala.

Parcela in suprafata de 1707 mp pecare se va amplasa obiectivul CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN este in proprietatea VINTER AVRAM, bun propriu, cumparare cu nr.5625/2001 si edificare nr. 4263/2003, fiind liber de sarcini.

 • (g) Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

Terenul relativ bun de fundare cu rezistente mecanice apreciabile este stratul de nisip fin vanat galben spre baza nisip fin si mijlociu vanat ce incepe la cota -1,50m, cu grad de indesare I D=0 ,31.

Pentru calculul terenului de fundare pe stratul de nisip fin galben vanat spre baza nisip fin si mijlociu vanat se propune cota de fundare Dmin =-1,50m; in gruparea fundamentala de incarcari, conform STAS 320 0 /2-85 anexa B se poate adopta (conform tab. nr.16) o presiune conventionala de baza(pentru B = 1,0m si D = 2,0m)

pconv = 180kPa.

Pentru a ridica cota de fundare la D=-1,00m, deasupra nivelului apei subterane, se recomanda imbunatatirea terenului de fundare intre cotele -1,00m si -1,50m cu perna din balast stabilizat cu ciment. La cota D=-1,00m este necesara armarea talpii fundatiei

PLAN URBANISTIC DE DETALIU- Amplasare Case unifamiliale in strada Daniel Constantin suplimentar cu o centura din beton armat. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat, rezulta presiunea conventionala de calcul, unde pentru stabilirea acesteia din urma sevor folosi coeficientii k1 =0,10 si k2 =2,50.

Betoanele folosite la realizarea fundatiilor se vor nota codificat conform prevederilor codului NE 012/1999 (clasa minima de beton pentru clasa de expunere 2a este C12/15 cu respectarea conditiei prevazute incodul mentionat tabelul 5.4).

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi, epuismente etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 169-83, Ts etc.).

Dupa realizarea sapaturilor, daca apar neconcordante fata de studiul prezentat, constructorul impreuna cu beneficiarul vor solicita prezenta proiectantului de rezistenta si geotehnicianului pentru aprecierea calitatii terenului de fundare si rezolvarea problemelor aparute.

 • (h) Accidente de teren (beciuri, hrube «i umpluturi) cu precizarea pozitiei acestora Amplasmentul pe care se va realiza obiectivul CASE UNIFAMILIALEIN STRADA DANIEL CONSTANTIN se afla cu aproximativ 10 cm mai susfata de nivelul trotuarului.

 • (i) Adancimea apei subterane

La data cercetarii (septembrie 2005 ) , cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca apele subterane se afla sub cota de - 1,5 m fata de cota terenului natural.

 • (j) Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad Ks, Tc)

Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cuTc = 1,0 sec., ks = 0,16, echivalentul gradului 7,5 MKS de intensitate seismica, fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza.

 • (k) Analiza fondului construit existent (inaltime, structura, stare, etc)

Parametrii fondului construit existent sunt prezentati in plansa 003a. Concluziile generale prezinta oportunitatea si necesitatea edificarii obiectivului CASA UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN.

 • (l) Echiparea existenta

Echiparea edilitara a zonei studiate si relatia cu parcela aferenta obiectivului CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN se prezinta in plansa 006a si 007a in corelare cu avizele detinatorilor de retele in zona respectiv:

 • EON GAZ ROMANIA

 • ROMTELECOM

 • AQUA TIM

 • CALOR

 • COLTERM

 • ENEL ELECTRICA

4. REGLEMENTARI

Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenurilor precum si conditiile de realizare a obiectivului SEDIU CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN, privind:

 • (a)Obiectivele noi solicitate prin tema-program CASE UNIFAMILIALEIN STRADA DANIEL CONSTANTIN

(b) Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Constructii pentru locuinte conformate in regim de inaltime maxim P+2E+M

 • (c) Capacitatea, suprafata desfasurata

Realizarea unor indicatori urbanistici in care POT sa fie maxim 40%

 • (d) Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi (distante fata de constructiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor, etc.)

Constructia propusa va respecta aliniamentul creat pe strada Daniel Constantin prin amplasarea constructiei propuse la 5 m pe limita de proprietate.

Accesul auto la obiectivul CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN este avizat de catre Comisia de Circulatie a Primariei Timisoara in sensul acesibilitatii la caile de comunicatie. Accesul la locuinta situata in partea posterioara a amplasamentului se va face prin intermediul unei bretele de legatura cu latimea de 4 m.

 • (e) Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute

Dupa cum s-a prezentat anterior, CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN nu va realiza legaturi disfunctionale cu cadrul construit in vecinatate.

Solutiile tehnice propuse pun in evidenta conceptia structurala a acestuia care, din punct de vedere arhitectural utilizeaza elemente dominante orizontale, neconducand la vreun fel de agresivitate spatial volumetrica fata de vecinatati. Deasemena acoperisurile tip sarpanta se integreaza cu structura volumetrica a zonei.

 • (f) Principii de interventie asupra constructiilor existente

Din analizele facute de noi in zona studiata si in vecinatatile ei, se constata ca sunt utilizate si apreciate fatadele de culoare alba sau alte culori deschise. In consecinta propunem ca principiul de interventie asupra constructiilor in zona, utilizarea culorii albe sau culori pastel in expresia fatadelor. Totodata propunem edililor orasului sa ia masuri pentru remodelarea fatadelor existente, inclusiv a schimbarii culorii gri tern predominanta in zona. Totodata consideram ca ar trebui promovate initiativele privind cresterea importantei zonale a spatiilor.

 • (g) Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

In plansele prezentate se observa traseele principale de fluxuri ale pietonilor si vehicolelor. Este prezentata solutia de acces la locuinta din partea posterioara a amplasamentului.

 • (h) Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Nu este cazul.

 • (i) Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta

Nu este cazul

 • (j) Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii

Nu este cazul.

 • (k) Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului

Nu este cazul.

(l) Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

Spatiile verzi marcate in zona studiata sunt reprezentate in procent de 78,45% de gradinile locuintelor din zona. Se poate constata in zona studiata ca nu exista zone verzi de tip peisager sau cel putin plantatii ingrijite. In cadrul zonei studiate se prezinta in plansa 008ao varianta care este in masura sa reabiliteze si sa dezvolte spatiile verzi in zona studiata. Aceasta varianta de integrare si dezvoltare a spatiilor verzi este agreata de catre proprietarii terenului studiat.

 • (m) Profiluri transversale caracteristice

Nu e cazul.

 • (n) Lucrari necesare de sistematizare pe verticala

Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN sunt din categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale.

 • (o) Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Semnalam oportunitatea introducerii reglementarii regimului de inaltime in zona studiata de minim P+2E+M niveluri, eventual cu sensibilizarea dezvoltarii spatiilor comerciale la fronturile stradale. In concluzie prin cresterea regimului de inaltime se imbunatatesc parametrii de ocupare a terenurilor, respectiv:

P.O.T. existent - 8,37 %               P.O.T. propus - maxim 40 %

 • (p) Coeficientul de utilizare a terenurilor

C.U.T. existent - 0,16                  C.U.T. propus - 1,6

 • (q) Asigurarea utilitatilor (surselor, retele, racorduri)

Asa cum se prezinta in plansele de reglementari edilitare si cum rezulta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTIN.

 • (r) Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Existent:

Suprafata studiata - 1707mp

Suprafata construita - 143mp

Suprafata desfasutata - 286 mp

Suprafata drumurilor si parcajelor locatari - 335mp

Suprafata trotuare si spatii verzi de incinta - 1229 mp

P.O.T. - 8,37%

C.U.T. - 0,16

Propus:

Suprafata studiata - 1707 mp

Suprafata construita - 397mp

Suprafata desfasutata construita - 1298mp

Suprafata drumurilor si parcajelor locatari - 594mp

Suprafata trotuare si spatii verzi de incinta - 716mp

P.O.T. - maxim 40 %

C.U.T. - 1,6

5. CONCLUZII

Sevor face referiri asupra:

 • (a) Consecințelor realizării obiectivelor propuse

In urma realizarii obiectivului CASE UNIFAMILIALE IN STRADA DANIEL CONSTANTINin zona studiata se va produce o crestere a calitatii ambiantei urbane care include toate elementele mai sus analizate.

 • (b) Masurile ce decurg in continuarea P.U.D.- u l u i

In urma acestui studiu consideram ca Serviciul de Urbanism al Municipiului Timisoara ar trebui sa faca toate demersurile pentru a decide viabilitatea propunerilor din plansa 004a. Varianta care de asemenea ar conduce la o crestere a calitatii ambiantei urbane in zona studiata.

Primaria Timisoara va trebui sa aloceunnumar de casa pentru imobilul din CF 3225.

De asemenea propunerile de dezmenbrare nu afecteaza zona deoarece toate parcelele propuse sunt private si nu influenteaza in nici un fel zona studiata.

 • (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei

Consideram ca obiectivele temei program au fost atinse rezultand din analiza coroborata a situatiei existente si situatiei propuse, toate posibilitatile care sa conduca la cresterea calitatii ambiantei urbane generale in zona studiata.

6. ANEXE

Studiu geotehnic;

Studiu cadastral *i topografic;

Acte identificare firma

Extras CF

Avize, acorduri *i certificat de urbanism.

Intocmit

Sef proiect arh. HENT Sorin


VINTER AVRAM

C.F.: 3225 Timișoara

Nr. Top: 416/a/l/l/2,416/a/l/2/2,504/16/ 5 Steren (conform CF) = 1707 mp Smasurat = 1605 mp Sconstruit = 397 mp POT propus = Maxjm 40%

______ SC. SIREGON GR UP SRL

jCBP FfîfiN          str. B.P.Hasdeu nr. 21, Timișoara

**              qrJ       Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

Coordonator:

arh. HENT Sorin

SCARA: 1: 500

Sef Proiect:

arh. HENT Sorin

Desenat:

arh. HENT Sorin

D

\TA: mai 20C


MOBILARE


URBANISTICA
Suprafața studiata = 9077,56 mp

----------ZONA STUDIATA


 • - Limita de proprietate

Nr. Top: 416/a/l/l/2,416/a/l/2/2,504/16/5

 • - Lotizare propusa

  Zona verde


Denumire proiect:

PUD - Amplasare case unifamiliale in strada Constantin Daniel

Amplasament:

Str. Constantin Daniel nr. 9,

Localitatea Timișoara, Județul Timiș

Beneficiar:

VINTER Avram

Proiect Nr.: 7018/2007Denumire planșa:

MOBILARE URBANISTICA


Nr. Planșa: 005c
BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA STUDIATA (ha)

0,9077

0,9077

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚII (ha)

0,0143

0,0397

POT (%)

8,37

Maxim 40%

CUT

0,16

1,6

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P+M

Maxim P+2E+M

ALINIAMENTE, RETRAGERI (DE LA LIMITA CAROSABILULUI)

9,0m

9,0m


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA (ha)

PROCENT DIN TOTAL

SUPRAFAȚA (ha)

PROCENT DIN TOTAL

ZONE DE LOCUIT P+2E

0,1707

18,80

0,3414

37,61

ZONA INDUSTRIE, SERVICII SI LOCUINȚE

0,6065

66,82

0,4358

48,01

CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

0,1305

14,38

0,1305

14,38

TOTAL

0,9077

100,0

0,9077

100,0