Hotărârea nr. 293/2007

293/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective, D+P+3E+Mansarda partiala", Str. Ion Roata nr. 55, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 293/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective, D+P+3E+Mansarda partiala", Str. Ion Roata nr. 55, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007 - 002837/ 14.06.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective, D+P+3E+Mansarda partiala", Str. Ion Roata nr. 55, Timişoara, având ca beneficiar pe GIUCHICI ELISABETA, întocmit conform Proiectului nr. 16/2007, realizat de S.C. CUB - ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regim maxim de înălţime D+P+3E+Mansarda partiala, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto pe parcela se va face din str. Ion Roata în ambele sensuri, cu un al doilea acces care se va asigura din aleea carosabila invecinata, in partea de vest a terenului, iar la nivelul parterului se va asigura accesul auto in demisol, respectiv in curtea blocului, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 45 % - funcţiune mixtă locuinţe colective şi servicii, comerţ coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5 , spaţii verzi de 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.144724 / Timişoara, având nr. cadastral 30080, loc de casa in suprafaţa de 713 mp, proprietara fiind GIUCHICI ELISABETA.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului GIUCHICI ELISABETA. ;
-Proiectantului S.C. CUB - ART SRL ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U32007 - 002837/ 14.06.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective, D+P+3E+Mansarda parțiala”, Str. Ion Roata nr. 55, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007 - 002837/ 08.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Locuințe colective, D+P+3E/5E+Mp”, Str. Ion Roata nr. 55, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 1561/21.03.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “ Locuințe colective, D+P+3E/5E+Mp”, Str. Ion Roata nr. 55, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. CUB - ART SRL, proiect nr.16/2007, la cererea beneficiarului GIUCHICI ELISABETA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de nord - est a Municipiului Timisoara, intr-o fasie slab construita (locuinte individuale P, P+1E+M), tinand cont de vecinatatea cartierului de blocuri in regim de inaltime P+4E din apropiereterenul este situat pe str. Ion Roata, la intersectia acesteia cu str. Luigi Galvani, in zona cartierului Ion Ionescu de la Brad - Fabric Vii.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Avand in vedere specificul documentatiei de urbanism depuse, respectiv „locuinte colective” si impactul asupra vecinatatilor deja construite nu se impune prezentarea acordului notarial, conform reglementarilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa 2. lit. b.4.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 713 mp. și este proprietatea privată a GIUCHICI ELISABETA, având nr. topo. 30080, înscris în CF nr. 144724 Timișoara. Parcela care face obiectul P.U.D. este scoasă din circuitul agricol, conform extrasului C.F. anexat documentației.

Conform PUG terenul se afla situat in zona de locuinte individuale cu regim de inaltime P, P+1E+M, la limita locuintelor colective P+4E edificate dinspre strazile Holdelor si Borzesti. Calitatea urbana in portiunea de front stradal luata in studiu este necorespunzatoare in mare parte, atat ca regim de inaltime cat si ca eficienta pentru ritmul de dezvoltare accentuat al Municipiului Timisoara.

Accesul auto pe parcela se va face din str. Ion Roata, circulatia desfasurandu-se pe ambele sensuri. De asemenea un al doilea acces se va asigura din aleea carosabila invecinata , in partea de vest a terenului . La nivelul parterului se va asigura accesul auto in demisol, respectiv in curtea blocului. Parterul va fi la randul sau inaltat, pentru a permite functionalitatea subsolului si realizarea parcajelor.

Pe teren, in prezent, se afla pozate grupat conducte de termoficare (tur - retur si apa calda menajera), conform planului de situatie avizat de SC Colterm SA. Se va pastra traseul si conductele de termoficare care pleaca din punctul termic invecinat. Solutia constructiva a cladirii se va stabilii astfel incat traseul conductelor de termoficare sa fie pastrat si inclus in functionalitatea subsolului. La faza de proiect tehnic, proiectantul se va consulta cu compartimentul tehnic de specialitate din cadrul SC Colterm SA pentru rezolvarea tehnica a traseului conductelor de termoficare. De asemenea terenul este strabatut de o linie electrica aeriana.

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

Locurile de parcare pentru funcțiunile propuse, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate în subsolul imobilului si la sol pentru locuințele.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 45 % - funcțiune mixtă locuințe colective și servicii, comerț

CUT maxim = 3,5

Regim maxim de înălțime S+P+5E+Mp

Recomandările Direcției de Urbanism sunt:

Retragerea fata de limite conform RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Pastrarea aliniamentului existent in zona, generat de imobilele cu care se invecineaza stanga - dreapta.

Conformarea imobilului cu HG nr. 525/1996 referitoare la regimul de inaltime fata de constructiile existente cu care se invecineaza si anume doua etaje fata de regimul de inaltime al imobilelor invecinate, in regim maxim de înaltime D+P+3E+Mansarda partiala.

Având în vedere regimul de înălțime propus, prin soluția arhitecturală prezentată este prevăzut lift pentru accesul persoanelor, în conformitate cu normele în vigoare.

Se vor respecta condițiile impuse de prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “ Locuințe colective, D+P+3E+Mansarda partiala”, Str. Ion Roata nr. 55, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. G.P.