Hotărârea nr. 292/2007

292/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Realizare drum de acces şi ridicarea interdicţiei pentru construirea pe parcelă a unei locuinţe individuale", Zona Freidorf - Timişoara
Hotararea Consiliului Local 292/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Realizare drum de acces şi ridicarea interdicţiei pentru construirea pe parcelă a unei locuinţe individuale", Zona Freidorf - Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-002646/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Realizare drum de acces şi ridicarea interdicţiei pentru construirea pe parcelă a unei locuinţe individuale", Zona Freidorf - Timişoara având ca beneficiari pe Blaga Ioan Gheorghe şi soţia Blaga Nicoleta, întocmit conform Proiectului nr. 15/2005, realizat de S.C. STUDIO UNU S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Accesul la parcela nou creata se va realiza de pe drumul nou ce traversează 2 parcele: parcela nr. top. 504/11/2 înscrisă în C.F. 267 Freidorf, proprietatea Statului Român (S=3136 mp din care se ocupă cu noul drum suprafaţa de 326 mp) şi parcela cu nr. top. 504/12/a; 504/13/a/1, înscrisă în C.F. nr. 4858 Freidorf, proprietatea beneficiarilor, precum şi ridicarea interdicţiei de construire pentru o locuinţă individuală pe parcela deţinută de beneficiari. Eliberarea Autorizatiei de Construire pentru realizarea unei locuinţe pe parcela pentru care se realizeaza acest drum, se va face dupa ce se va reglementa situaţia juridica a drumului propus, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la locuinţe individuale.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat cu o suprafata de 860 mp este înscris în C.F. nr. 4858 - Freidorf, având nr. topo 504/12/a; 504/13/a/1, fiind proprietatea Blaga Ioan Gheorghe şi soţia Blaga Nicoleta, notată promisiune de vânzare - cumpărare în favoarea lui Marcu Tudoriţa cu nr. 40205/2004.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului: Blaga Ioan Gh. şi soţia Blaga Nicoleta
-Proiectantului: S.C. STUDIO UNU S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22007-002646/17.07.2007

REFERAT

privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unui drum de acces la o parcelă, în Zona Freidorf, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu nr. U22007-002646/31.05.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu - pentru realizarea unui drum de acces la o parcelă, în Zona Freidorf, Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 2731/31.05.2005;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu - pentru realizarea unui drum de acces la o parcelă, în Zona Freidorf, Timișoara;

Documentația este inițiată de proprietarii terenului Blaga loan Gh. și soția Blaga Nicoleta și este elaborată de S.C. STUDIO UNU S.R.L., Arh. Alidea Suciu, proiect nr. 15/2005.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. se află în zona de sud-vest a municipiului Timișoara (zona Freidorf - strada Constantin Daniel). În conformitate cu P.U.G. Timișoara zona este cuprinsă în intravilanul extins al municipiului Timișoara, încadrată în UTR 58, având destinația de zonă de locuințe și funcțiuni complementare, cu construcții în regim de înălțime de P, P+1 și P+2 niveluri, cu caracter preponderent rezidențial.

Parcele studiată în cadrul PU.D.-ului are suprafața de 860 mp este în proprietatea lui Blaga loan Gh. și soția Blaga Nicoleta, înscrisă în C.F. nr. 4858 Freidorf, nr. top.(504/12/a; 504/13/a)/1 în suprafață de 860 mp.

Documentația a fost întocmită în vederea studierii posibilității de realizare a unui drum de acces la parcelă, aflată în proprietatea beneficiarilor și a legăturii acestuia cu strada A. Bacalbașa.

Actualmente, în zonă se găsesc locuințe individuale, pe parcele proprii, dispuse aleatoriu în regim de înălțime maxim P+E+M, construcții vechi cât și construcții realizate la o dată mai recentă. În perimetrul amplasamentului studiat, se propune dezvoltarea în continuare a zonei prin crearea unui drum de acces care permite dezmembrarea parcelelor lungi în loturi pretabile pentru construirea de noi locuințe, cu respectarea legislației în vigoare referitoare la locuințele individuale. Acest drum de acces propus, în soluția sa completă va tăia 6 loturi oferind posibilitatea de creare a cel puțin 12 parcele construibile și va face legătura cu noua lotizare ce a apărut pe partea opusă, pe strada Constantin Daniel colț cu strada A. Bacalbașa, prin aprobarea în plenul Consiliului Local a proiectului Plan Urbanistic Zonal - Parcelare și dezmembrare -strada Constantin Daniel (colț cu str. A. Bacalbașa), Timișoara și aprobată prin H.C.L. nr.281/28.06.2005.

La faza acestei documentații P.U.D., drumul traversează 2 parcele: nr. top. 504/11/2 înscris în C.F. 267 Freidorf, proprietatea Statului Român (S=3136 mp din care se ocupă cu noul drum suprafața de 326 mp) și parcele cu nr. top. 504/12/a;504/13/a/1, înscris în C.F. nr.4858 Freidorf, proprietatea beneficiarilor, în suprafață de 860 mp din care se ocupă cu noul drum suprafața de 170 mp, conform Declarației nr. 710 din 08.07.2005.

Accesul la parcela nou creată se va realiza de pe drumul nou propus corelat cu drumul aprobat prin P.U.Z.-ul anterior, amplasat sub zona de protecție a liniei electrice LEA 110kV, axul rețelei fiind amplasat pe mijlocul spațiului verde, și paralel cu strada Constantin Daniel la o distanță de aproximativ 90 m.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu Ghidul privind Metodologia de aprobare a P.U.D.-ului aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000.

Plan Urbanistic de Detaliu - pentru realizarea unui drum de acces la o parcelă, în Zona Freidorf, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF BIROU

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. G.P.