Hotărârea nr. 29/2007

29/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu"
Hotararea Consiliului Local 29/30.01.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-26146/20.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit.(b) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolia -Apateu" conform proiectului nr.13-2006 întocmit de S.C.Colterm S.A. având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C.Colterm S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
- S.C.Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ

NR.

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Construire punct termic str.Torac-Bitolia-Apateu”

Punctul termic Cermena se află situat în incinta S.C. Plastik-ABC S.A., unitate economică care în urma procesului de privatizare a impus condiții financiare ( chirii) crescânde de la an la S.C. Colterm S.A. Cu toate că primăria s-a implicat activ în favoarea menținerii actualei locații a P.T. Cermena intermediind diversele întâlniri între patronul S.C. Plastic- ABC și conducerea S.C. Colterm S.A. nu s-a ajuns la un rezultat mulțumitor, condițiile în care punctul termic mai putea funcționa fiind inacceptabile pentru S.C.Colterm S.A.

În această situație s-a declanșat un litigiu aflat actualmente pe rolul instanțelor de judecată în faza de recurs urmând a fi soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Perspectivele menținerii punctului termic în cauză în actuala locație sunt minime, iminența unei evacuări pare din ce în ce mai probabilă caz în care locatarii imobilelor din străzile Torac nr.7 și 9, Apateu nr 8 precum și Bitoliei nr 1 nu vor mai putea fi alimentați cu agent termic și apă caldă.

În temeiul strategiei locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la sistemul centralizat existent adaptat la cerințele programului ,,Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență” aprobat prin H.G. 462/2006 soluția tehnică optimă este construcția unui punct termic modular pe str. Torac în vecinătatea imobilelor afectate, motiv pentru care propunem consiliului local aprobarea studiului de fezabilitate privind construirea unui punct termic str.Torac -Bitolia-Apateu.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ        SEF SERVICIU ENERGETIC

DUMITRU ANDOR                   IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC

LASUSCHEVICI MIRELA

Red/Dact/I.B.