Hotărârea nr. 289/2007

289/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 289/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-000865/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 50/23.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni-Calea Buziasului, Timisoara; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 327/01.25.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Buziasului Timisoara si a Regulamentului de Urbanism aferent; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/21.12.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare"- Calea Buziasului, Timisoara; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Zona rezidentiala CAlea Buziasului -Etapa II", Timisoara, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/22.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona rezidentiala Calea Buziasului - IV" Timisoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara, având ca beneficiari pe TUDOSIE DORIN, TUDOSIE DANIELA ANCA şi SC TERRA CER SRL, întocmit conform Proiectului nr. 07/2006, realizat de Biroul Individual de Arhitectură Arh. Creţu Emanuel, Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire : lotizarea terenului deţinut de beneficiar în 15 parcele, respectiv 13 parcele cu suprafeţe cuprinse între 600-700 mp, pentru locuinţe individuale cu regimul de înălţime de S+P+1E+M, o parcelă în suprafaţă de 2641 mp pentru o clădire de locuinţe colective S+P+2E+M şi o parcelă destinată spaţiilor verzi în suprafaţă de 720 mp, procent de ocupare al terenului POT max = 40 % pentru parcela destinată locuinţelor colective, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,5% pentru parcela destinată locuinţelor colective, procent de ocupare al terenului POT max = 35 % pentru parcela destinată locuinţelor individuale, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,2 % pentru parcela destinată locuinţelor individuale, procent de ocupare al terenului POT max = 40 % pentru locuinţe colective, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,5 % pentru locuinţe colective .

Art.3: Străzile propuse prin documentaţie preiau profilele stradale din documentaţiile aprobate anterior şi anume PUZ Calea Urseni - Buziaşului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/1999, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2000, PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2004, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2005, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2005.

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.143642 având nr. cadastral A 1504/1/6/1, fiind coproprietatea lui TUDOSIE DORIN şi TUDOSIE DANIELA ANCA, bun comun 12400 / 14400 mp şi SC TERRA CER SRL cu 2000/14400 mp.

Art.5: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art.6: Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform ofertei de donaţie a beneficiarilor autentificată prin Încheirea notarului public Doroş Adela-Ana nr.1468/13.04.2007.

Art.7: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
] -Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern;
-Beneficiarilor TUDOSIE DORIN, TUDOSIE DANIELA ANCA şi SC TERRA CER SRL;
-Proiectantului Birou Individual de Arhitectură Arh. Creţu Emanuel, Timişoara;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL DIRECȚIA URBANISM

SE APROBA, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


U22006-000865/11.04.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidențială - parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziașului, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22006-000865/14.02.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidențială - parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziașului, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 3454 din 27.06.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidențială - parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziașului, Timișoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Documentația este inițiată de proprietarii terenului S.C. TERRA CER S.R.L., TUDOSIE DORIN și TUDOSIE DANIELA ANCA și elaborată de Birou Individual de Arhitectură arh. Crețu Emanuel, Timișoara, proiect nr. 07/2006.

Terenul propus pentru lotizare este situat în partea de est a municipiului Timișoara, în intravilan, în apropierea Căii Buziașului, arteră importantă de ieșire din oraș.

Terenul aflat în proprietatea S.C. TERRA CER S.R.L., Tudosie Daniela Anca și Tudosie Dorin este identificat prin C.F. nr. 143642 Timișoara, nr. cadastral A1504/1/6/1 arabil intravilan extins în suprafață de 14400 mp, fapt pentru care nu necesita avizul de principiu pentru scoaterea din circuitul agricol.

Străzile propuse prin documentație preiau profilele stradale din documentațiile aprobate anterior și anume PUZ Calea Urseni - Buziașului, aprobat prin HCL nr. 50/1999, PUD aprobat prin HCL nr. 327/2000, PUZ aprobat prin HCL nr. 192/2004, PUD aprobat prin HCL nr. 328/2005, PUD aprobat prin HCL nr. 43/2005.

Prin Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidențială - parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziașului, Timișoara se propune parcelarea terenului în vederea realizării unei lotizări pentru locuințe și funcțiuni complementare. Astfel, se propune lotizarea terenului deținut de beneficiar în 15 parcele, 13 parcele cu suprafețe cuprinse între 600 - 700 mp pentru locuințe individuale S+P+1E+M, o parcelă în suprafață de 2641 mp pentru o clădire de locuințe colective S+P+2E+M și o parcelă destinată zonelor verzi în suprafață de 720mp.

  • •  Indicii de construibilitate propuși pentru parcela destinată locuințelor colective:

POTmax = 40%

CUTmax = 1,5

  • •  Indicii de construibilitate propuși sunt pentru locuințe individuale:

POTmax = 35%

CUTmax = 1,2

Locurile de parcare, necesare funcțiunii propuse, se vor asigura conform Anexei 2 din RGU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea distanțelor față de limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului și cu Regulamentul General de Urbanism

Autorizația de construire se va emite numai după ce drumurile vor fi domeniu public al municipiului Timișoara, în conformitate cu Oferta de Donație nr. 1468/13.04.2007.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidențială - parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziașului, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt ȘEF BIROU, Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.

Dact.1 exemplare