Hotărârea nr. 288/2007

288/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe semicolective" Strada Ciocârliei nr. 53 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 288/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe semicolective" Strada Ciocârliei nr. 53 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-003934/13.06.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Locuinţe semicolective " Strada Ciocârliei nr. 53 Timişoara , având ca beneficiar pe SC Ital Fimco SRL , întocmit conform Proiectului nr. 34/2007, realizat de SC Ternar SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,6.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 131628/Timişoara, având nr. cadastral 19051/3-19052/1, teren intravilan în suprafaţă de 2.949 mp, fiind proprietatea SC Ital Fimco SRL.

Art.4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern;
-Beneficiarului SC Ital Fimco SRL;
-Proiectantului SC Ternar SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U92007-003934/13.06.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe semicolective”, strada Ciocârliei nr. 53, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U92007-003934/11.06.2007 prin care se solicită analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe semicolective”, strada Ciocârliei nr. 53, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 78/08.01.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe semicolective”, strada Ciocârliei nr. 53, Timișoara;

Documentația este inițiată de proprietarii terenurilor S.C. ITAL FIMCO S.R.L. și a fost elaborată de S.C. “TERNAR” S.R.L., conform proiect nr. 06/2006.

Terenul studiat în cadrul acestei documentații este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de nord - vest a orașului, zona Ronaț - Strada Ciocârliei ce face legătura cu Calea Bogdăneștilor, respectiv strada Mircea cel Bătrân. Prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială cu clădiri destinate locuirii în regim de înălțime S+P+2E, cu un fond învechit, construit între anii 1900 - 1960.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Avand in vedere specificul documentatiei de urbanism depuse, respectiv „locuințe semicolective” si impactul asupra vecinatatilor deja construite nu se impune prezentarea acordului notarial , conform reglementarilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa 2. lit. b.4.

Suprafața totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe semicolective”, strada Ciocârliei nr. 53, Timișoara este înscrisă în CF nr. 131628, nr. cadastral 19051/3 - 19052/1, teren intravilan în suprafață de 2.949 mp, proprietar SC ITAL FIMCO SRL, interdicție de înstrăinare, grevare, demolare și închiriere în favoarea BC SANPAOLO IMI BANK Romania SA Arad - sucursala Timișoara.

Prin documentație se propune crearea unui număr de 2 parcele destinate construcției de locuințe semicolective (înșiruite), grupate în module de câte 2, respectiv 3 apartamente, rezultând un număr de 16 apartamente, distribuite în 6 unități locative.

Pentru deservirea, auto și pietonală, a noilor unități locative se propune realizarea unei alei de acces interne, perpendiculară pe strada Ciocârliei, cu un profil transversal de 4m, respectiv 7m, datorită formei în „L” a terenului. Aleea va trece în domeniul public, conform Ofertei de Donație din documentație.

Prin documentație se propune realizarea unui număr de 17 garaje ce vor deservi apartamentele nou create, și posibilitatea parcării pe parcelă fără a bloca circulația pe aleea internă.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de asigurarea și realizarea locurilor de parcare necesare pentru funcțiunea propusă, exclusiv pe terenul beneficiarilor, conform Anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuși în documentație sunt:

POT maxim = 40 %

CUT maxim = 1,6

Regim maxim de înălțime admis va fi P+2E+M

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism nu este însoțită de toate avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuințe semicolective”, strada Ciocârliei nr. 53 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel Borza


CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin Ciurariu

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Exemplare 2