Hotărârea nr. 286/2007

286/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire Calea Bogdanestilor colţ cu Bv. Cetăţii, Timişoara" şi realizarea unui parcaj subteran pe terenul care se afla în incinta Grupului Scolar de Industrie Alimentara
Hotararea Consiliului Local 286/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire Calea Bogdanestilor colţ cu Bv. Cetăţii, Timişoara" şi realizarea unui parcaj subteran pe terenul care se afla în incinta Grupului Scolar de Industrie Alimentara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-113347/08.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-001735/26.04.2007.
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire cladire Calea Bogdanestilor colţ cu Bv. Cetăţii, Timişoara" şi realizarea unui parcaj subteran pe terenul care se afla în incinta Grupului Scolar de Industrie Alimentara, având ca beneficiar pe Consiliul Local Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 1/2007, realizat de Primaria Municipiului Timisoara, Directia Dezvoltare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim 2S+P+12E , cu funcţiunea locuire/birouri/servicii/spaţii comerciale, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare, astfel : pe cele 2 nivele vor fi în total 222 locuri de parcare.Parcările în afara parcelei studiate sunt posibile în trei locaţii diferite: adiacentă Bv. Cetăţii, 56 locuri; in zona de vest, cu 2 accese separate de pe Cal. Bogdăneştilor, 13 locuri şi respectiv 21 locuri ; in incinta Grupului Şcolar de Industrie Alimentară - pe amplasamentul terenului de sport construire în demisol parcaj cu 118 locuri acoperit cu iarbă sintetică. Total locuri de parcare: 430 locuri exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60 % pentru regim de inalţime 2S+P+2E, şi POT maxim 40% pentru regim de înălţime maxim 3E+12E, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 7, spaţii verzi de 10 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 34521/ Timişoara, având nr. topografic 26609/1, spaţii verzi şi alei pietonale, in suprafaţa de 8770 mp şi nr. top.26614/1, teren cu cladiri ( Liceul Industrial de Alimentatie ) din Cl. Bogdanestilor nr. 32/A , CF nr. 69686 cu nr. topografic 26609/2, fiind proprietatea Statului Român.

Art.4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Consiliul Local Timisoara;
-Proiectantului ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARICONSTRUIRE CLĂDIRE

CALEA Bogdanestilor - colt cu Bv. CetatL

plan urbanistic de detaliu

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONADELIMITĂRI
I                                                                                                                                                                                                           I

ĂĂĂV7777/Z


/////////Limita zona studiata

Limite proprietăți in afara zonei studiate

Limita terenului studiat

Limita zona de implantare a clădirii

DESTINAȚIE


Zona de locuințe P - P+2

Zona de locuințe (P+4)/(peste P+4) si funcțiuni complementare

Zona de insitutii si servicii publice

Zona de implantare a clădirii

Zona verde

Zona de locuințe (peste P+4) si servicii publice

Circulații existente

Platforma linie de tramvai

Parcaje supraterane

Parcaj demisol teren sport

Trotuar

Pista cicliști

SIMBOLURI


Carosabil propus

Intersecție propusa pentru modernizare

DESCRIERE

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

Teren

4877 mp

100%

Clădiri (suprafața construita la sol)

2666 mp

55%

Spatii verzi

496 mp

10%

Parcaje, străzi, trotuare (pe parcela)

1566 mp

45%

POTmax.propus P-2E = 60 %

POTmax.propus 3E-12E = 30 %

CUTmax.propus = 7

Suprafața construita desfasurata = 31.992mp

Număr total de locuri de parcare 430 (subteran 222, suprateran 90, demisol 118)

Număr total de apartamente = 160


Verificator RUR

arh. Laura Marculescu

Proiectant:

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana

Denumire proiect:

PUD - Calea Bogdanestilor colt cu Bv. Cetatii -Timișoara

Beneficiar:

Primăria Municipiului Timișoara

Nr. pr.:

1/2007

Sef proiect:

arh. Aurelia Junie

Scara: 1/500

Denumire planșa:

Reglementari urbanistice

Proiectant:

arh. Monica Stampar

Desenat:

arh. Monica Stampar

MAI 2007

Nr. pl. : 3b/////////

V////////////ĂCONSTRUIRE CLĂDIRE

CALEA Bogdanestilor - colt cu Bv. CetatL

plan urbanistic de detaliuDELIMITĂRI


Limita zona studiata

Limite proprietăți in afara zonei studiate

Limita terenului studiat

Limita zona de implantare a clădirii

DESTINAȚIE


Zona de locuințe P - P+2

Zona de locuințe (P+4)/(peste P+4) si funcțiuni complementare

Zona de insitutii si servicii publice

Zona de implantare a clădirii

Zona verde

Circulații existente

Platforma linie de tramvai

Parcaje supraterane

Parcaj demisol teren sport

Trotuar

Pista cicliști

SIMBOLURI


Carosabil propus

Intersecție propusa pentru modernizare

Ascensoare acces parcaje subsoluri

Verificator RUR arh. Laura Marculescu

Proiectant:

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana

Denumire proiect:

PUD - Calea Bogdanestilor colt cu Bv. Cetatii -Timișoara

Beneficiar:

Primăria Municipiului Timișoara

Nr. pr.:

1/2007

Set proiect:

arh. Aurelia Junie

Scara: 1/1000

Denumire planșa:

Reglementari urbanistice

Proiectant:

arh. Monica Stampar

Desenat:

arh. Monica Stampar

MAI 2007

Nr. pl. : 3aI                                                                                                                                                                                                           I

ĂĂĂVSSSSSA


/////////

V////////////Ă


CONSTRUIRE CLĂDIRE

CALEA Bogdanestilor - colt cu Bv. CetatL

plan urbanistic de detaliu


DELIMITĂRI


Limita zona studiata

Limite proprietăți in afara zonei studiate

Limita terenului studiat

Limita zona de implantare a clădirii

DESTINAȚIE


Zona de locuințe P - P+2

Zona de locuințe (P+4)/(peste P+4) si funcțiuni complementare

Zona de insitutii si servicii publice

Zona de implantare a clădirii (max. 2S+P+2E)

Zona de implantare a clădirii (max 3E+12E)

Zona verde

Circulații existente

Platforma linie de tramvai

Parcaje supraterane Parcaj demisol teren sport Trotuar

Pista cicliști

SIMBOLURIVerificator RUR arh. Laura Marculescu

Proiectant:

Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana

Denumire proiect:

PUD - Calea Bogdanestilor colt cu Bv. Cetatii -Timișoara

Beneficiar:

Primăria Municipiului Timișoara

Nr. pr.:

1/2007

Set proiect:

arh. Aurelia Junie

Scara: 1/500

Denumire planșa:

Posibilități de mobilare urbanistica

Proiectant:

arh. Monica Stampar

Desenat:

arh. Monica Stampar

MAI 2007

Nr. pl. : 7