Hotărârea nr. 285/2007

285/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două terenuri de sport împrejmuite şi anexă in regim de P+Mp" Calea Şagului nr. 175 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 285/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două terenuri de sport împrejmuite şi anexă in regim de P+Mp" Calea Şagului nr. 175 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-002127/31.05.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000327/01.02.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire două terenuri de sport împrejmuite şi anexă in regim de P+Mp" Calea Şagului nr. 175, având ca beneficiari pe SC Vasport SRL şi SC Imo Palmert SRL, întocmit conform Proiectului nr.101/2007, realizat de SC Arhitect Anghel SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire recomandate: regimul de înălţime maxim pentru anexă D+P+1E+M, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 9,75 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 1, cu un procent de 77 %, spaţiu verde asigurat prin 2 terenuri de sport înierbate şi plantarea pe intreg conturul perimetral al parcelelor detinute de chirias cu arbusti Tuia de inaltime minima 1,5 m pentru crearea intimitatii necesare intregii baze sportive precum si plantarea de arbori pentru zona destinata spatiului verde aferent circulatiilor carosabile. Este permisa amenajarea unei terase de consum cu deschidere dinspre spatiul interior al bufetului - terasa acoperita partial cu pergole accentuate de vegetatie luxurianta in zona ramasa libera spre Calea Sagului, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, accesul pe parcela se va face de pe Calea Sagului, de pe o parcela aflata in proprietatea SC Imo Palmert SRL, si pentru care s-a obtinut consimtamantul de creare si pastrare acces spre parcelele inchiriate.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3050/ Freidorf, având nr. cadastral 554/30 ; 554/31 ; 554/32, in suprafata de 619 mp fiecare , având ca proprietar pe S.C Imo Palmert SRL.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C.Imo Palmert S.R.L.;
- Proiectantului S.C. Arhitect Anghel S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr.U22007-002127/31.05.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire doua terenuri de sport împrejmuite si anexa in regim P+Mp”, Calea Sagului nr. 175, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Raportat la prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 ;

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu numărul U22007 - 002127 din data de 20.04.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu "Construire doua terenuri de sport imprejmuite si anexa in regim P+Mp”, Str. Calea Sagului nr. 175, Timișoara;

Analizand cerintele impuse prin Certificatului de Urbanism nr. 5312/08.09.2006;

Examinand Adeverinta serviciului Banca de Date Urbane, Biroul Cadastru nr. U 22007-01234/13.03.2007, in urma verificarii documentatiei depuse si a situatiei din teren, s-a constatat ca adresa corecta a imobilului este Timisoara, Calea Sagului nr. 175 ( fost imobil la adresa gresita str. Timisului nr. 38) cu mentiunea de a se inscrie in Cartea Funciara nr. 3050 Freidorf.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Construire doua terenuri de sport imprejmuite si anexa in regim P+Mp”, Str. Calea Sagului nr. 175, Timișoara;

Documentația este inițiată de S.C. Vasport S.R.L. in calitate de chirias/investitor, prin S.C. Imo Palmert S.R.L. in calitate de proprietar si este elaborata de firma de proiectare S.C. Arhitect Anghel S.R.L., proiect nr. 101/2007.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud a orașului, pe Str. Calea Sagului nr. 175. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este propusă funcțiunea de zonă industrială sau servicii, cu interdicție temporara de construire până la elaborare PUD sau PUZ.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Construire doua terenuri de sport imprejmuite si anexa in regim P+Mp”, Str. Calea Sagului nr. 175, Timișoara este de 1859 mp din care s-a detaliat prin prezenta documentatie doar zona strict construibila formata prin cumalarea a trei parcele alaturate, inscrise in aceeasi CF nr. 3050, nr. cadastrale 554/30 ; 554/31 ; 554/32, in suprefata de 619 mp fiecare, proprietatea lui SC Imo Palmert SRL.. Pentru acest teren exista un contract de inchiriere nr. 36/28.08.2006 completat cu act aditional nr. 1/12.03.2007 pe o perioada de 20 de ani intre proprietar si SC Vasport SRL.

Prin documentație se propune realizarea a doua terenuri de sport si a unei anexe in regim de inaltime P+Mp care va adaposti vestiarele, grupurile sanitare mini restaurant, sediu de firma, camera de rezerva si protocol, precum si un numar de 9 locuri de parcare. Accesul pe parcela se va face de pe Calea Sagului, de pe o parcela aflata in proprietatea SC Imo Palmert SRL, si pentru care s-a obtinut consimtamantul de creare si pastrare acces spre parcelele inchiriate.

Documentația s-a întocmit în corelare cu propunerile din documentațiile de urbanism aprobate anterior prin Planul Urbanistic Zonal "Calea Șagului - ESTACADA - Km. 7,05 Timișoara", aprobat prin H.C.L. nr. 258 din data: 17.09.2002.

Spațiile verzi sunt asigurate in proportie de 77 % prin doua terenuri de sport inierbate si plantarea pe intreg conturul perimetral al parcelelor detinute de chirias cu arbusti Tuia de inaltime minima 1,5 m pentru crearea intimitatii necesare intregii baze sportive precum si plantarea de arbori pentru zona destinata spatiului verde aferent circulatiilor carosabile. Este permisa amenajarea unei terase de consum cu deschidere dinspre spatiul interior al bufetului - terasa acoperita partial cu pergole accentuate de vegetatie luxurianta in zona ramasa libera spre Calea Sagului..

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 9,75%

CUT maxim = 1,00 Regim maxim de înălțime - D+P+1E+M pentru anexa

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu "Construire doua terenuri de sport imprejmuite si anexa in regim P+Mp”, Str. Calea Sagului nr. 175, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,                           ARHITECT,

Ing. Dorel BORZA                                 Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact G.P.

Exemplare 2