Hotărârea nr. 282/2007

282/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 282/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Executie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-16441/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Executie fântâni publice forate", potrivit proiectului P05/01/2007 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-16441/18.07.2007

Municipiul Timișoara s-a confruntat cu mari necesități de natură edilitar gospodărească și în mod special cu alimentarea cu apă potabilă. Până la soluționarea problemelor majore de alimentare cu apă și luându-se în considerare faptul că apa este o sursă vitală sănătății populației, precum și având în vedere solicitările exprese ale cetățenilor, se impune executarea unor fântâni publice forate de alimentare cu apă pe mai multe amplasamente din municipiul Timișoara, respectiv :

 • 1. cartier Ciarda Roșie-strada Humulești ;

 • 2. cartier Ronaț -strada Livezilor ;

 • 3. cartier Freidorf -strada Podgoriei ;

 • 4. cartier Fabric-strada Kogălniceanu ;

 • 5. cartier Șagului-strada C.Șagului;

 • 6. cartier Lipovei-strada Leandrului ;

 • 7. cartier Dâmbovița-strada Iorgovanului ;

 • 8. cartier Buziașului-zona cantina Electrotimiș ;

 • 9. cartier Fabric-Piața Traian ;

 • 10. cartier Cetate-strada Alba Iulia ;

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,, EXECUTIE FANTANI PUBLICE FORATEse face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 05/01/2007 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

ȘEF SERVICIU ENERGETIC, ing. IOAN ZUBASCU


AVIZAT JURIDIC,


ing. DUMITRU ANDOR

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact.: MO ;

Ex:1

ANEXA la HCL nr........................

EXECUȚIE FANTANI PUBLICE FORATE ” - municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:         385.100 lei 123.430 EURO

 • - construcții-montaj :        243.421 lei 78.019,55 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în mii lei

 • - anul I                       385.100 / 243.421 lei

123.430 / 78.019,55 EURO Durata de realizare a investiției:           12 luni

Capacități realizate :

 • Număr de fântâni publice cu foraje       10 bucăți

 • Debit de apă captat pe buc              15 mc/h

 • Conducte de apă                     150 m

 • Canalizare                            100 m

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEȚIU

Red.M.0

Ex.1