Hotărârea nr. 281/2007

281/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a
Hotararea Consiliului Local 281/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-16407/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canal - cartier Plopi-etapa a II-a", potrivit proiectului P25/2006 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ birouL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-16407 / 18.07 2007

SE APROBĂ, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Municipiul Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timișoara, situație întâlnită și în cartierul Plopi, cartier în care au fost demarate lucrările la sistemul major de canalizare.

Prin această investiție se va continua realizarea colectoarelor principale de canal din cartier, asigurându-se astfel condiții tehnice pentru canalizarea ulterioară a tuturor străzilor din cartier, rezolvând și gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier (deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiției „Sistem major de canalizare - cartier Plopi -etapa Il-a ” este estimată la 4.066.714,6 lei (cu TVA), respectiv 1.299.477,4 Euro.

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,, Sistem major de canalizare - cartier Plopi - etapa Il-a” se face din bugetul local, Capitolul „Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 25//2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,


ȘEF SERVICIU ENERGETIC,


ing. DUMITRU ANDOR


ing. IOAN ZUBASCU


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,


AVIZAT JURIDIC,


ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact.: MO ;

Ex:1

ANEXA la HCL nr

,, SISTEM MAJOR CANAL - CARTIER PLOPI - ETAPA II Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:       4.066.714,6 RON 1.299.477,4 EURO

- construcții-montaj :       3.724.509,6 RON 1.190.129,3 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

Anul I     4.066.714,6 / 3.724.509,6 RON

1.299.477,4 / 1.190.129,3 EURO

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacități realizate :

-canal              L = 1.604 m, D = 315 mm tuburi PVC

L = 510 m, D = 400 mm tuburi PVC

-debit transportat           Qmax = 12 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact.: MO ;

Ex:1