Hotărârea nr. 279/2007

279/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"
Hotararea Consiliului Local 279/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-15798 /10.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei penrtu cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "CHE BEGA TIMIŞOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne", conform proiectului nr. 5332.40902.SH.1.2005 întocmit de SC Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice SA, şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se va face din surse proprii ale SC Colterm SA.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC

NR.

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"

Nodul hidrotehnic Timișoara este amplasat pe canalul Bega la intrarea în municipiul Timișoara și a fost executat între anii 1906 - 1909 pentru a produce energie electrică. În decursul timpului, în bieful amonte s-au executat prize de apă pentru alimentarea consumatorilor urbani și industriali din zonă, alimentarea cu apă devenind principala folosință. Acest fapt a făcut ca NH Timișoara să capete o importanță deosebită, autoritățile competente fiind în permanență preocupate de siguranța în exploatare.

Trecerea a aproape un secol de existență a impus modernizarea nodului hidrotehnic. Modernizarea s-a desfășurat în două etape:

  • -  etapa I - realizarea unui nou baraj deversor amplasat pe malul drept al canalului Bega, care permite evacuarea debitului maxim de 83,5 mc/s, menținând nivelul constant pentru funcționarea în bune condiții a prizelor de apă. Lucrările au început în 1983 și au avut PIF în 1992;

  • - etapa II - realizarea unui nou bloc priză cu două câmpuri de captare care asigură funcționarea în permanență a prizelor de apă, a vechii centrale și permite realizarea unei noi centrale în locul ocupat de vechiul baraj deversor. Lucrările au avut PIF în 2001.

Următoarea etapă o reprezintă construcția unei noi centrale echipată cu hidroagregate moderne, care vor asigura creșterea siguranței în funcționare, producerea de energie electrică și genererea de venituri suplimentare prin valorificarea certificatelor verzi; vechea centrală și hidroagregatele aferente vor rămâne în amplasament, dată fiind importanța și valoarea istorică pe care o reprezintă.

Obiectivele avute în vedere pentru această etapă sunt:

  • - creșterea producției de energie electrică, respectiv a veniturilor realizate din vânzarea acesteia

  • - creșterea siguranței în funcționare

  • - realizarea de venituri suplimentare prin tranzacționarea certificatelor verzi generate de producția de energie electrică din surse regenerabile

  • - valorificarea investițiilor efectuate în lucrările hidrotehnice

Valoarea totală a investiției "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne" conform Devizului General varianta 2 din studiul de fezabilitate întocmit de SC Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice SA este de 9.902.005 lei (inclusiv TVA) reprezentând 2.750.557 EURO la cursul de 3,60 lei/EURO din data de 01.07.2005. Durata de execuție a lucrării este de 18 luni și finanțarea se va realiza din surse proprii SC Colterm SA.

Având în vedere cele expuse mai sus precum și solicitarea, nota de fundamentare, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34 / 2007 și studiul de fezabilitate depuse de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-1457/06.07.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate "CHE BEGA TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

IO AN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

LASUSCHEVICI MIRELA

ÎNTOCMIT

MALAC MARCEL

RED. MM

DACT. MM

EX. 2

Anexă la Hotărârea nr. ____/________

Denumirea investiției: "CHE BEGA TIMIȘOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne"

Amplasament: Timiș, Timișoara, str. Chopin nr. 1

Beneficiar: SC Colterm SA

Valoarea investiției: 9.902.005 lei (inclusiv TVA) reprezentând 2.750.557 EURO la cursul de 3,60 lei/EURO din data de 01.07.2005 din care C+M 4.395.408 lei (inclusiv TVA) reprezentând 1.220.947 EURO EURO la cursul de 3,60 lei/EURO din data de 01.07.2005

Durata de realizare(luni): 18 luni

Suprafața construită a clădirii centralei: 260 mp

Suprafața desfășurată ocupată de noua investiție: 400 mp

Echipament mecanic și electric: 2 hidroagregate, turbină Kaplan, debit instalat 12mc/s, generatoare sincrone, tensiunea nominală 0,4 kV

Locuri de muncă nou create: nu este necesară angajarea de personal pentru exploatare, instalațiile sun complet automatizate pentru funcționarea fară personal