Hotărârea nr. 276/2007

276/31.07.2007 privind aprobarea realizării unor lucrări de extindere la iluminatul public
Hotararea Consiliului Local 276/31.07.2007
privind aprobarea realizării unor lucrări de extindere la iluminatul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007- 13344 din 08.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrica si art.8 alin.(1),cap. II, din Legea 230/2006, legea serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b) şi (c) şi alin.6 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art1: Se aprobă realizarea unor lucrări de extindere reţele de iluminat public în cadrul contractelor de concesionare a Serviciului de Iluminat Public: SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega şi SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega. Lista lucrărilor se regăseşte în Anexa1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici a lucrărilor prevăzute în art.1 sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3: Finantarea obiectivelor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractele de concesionare.

Art 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitară din cadrul Primariei Timisoara.

Art 5: Prezenta hotarare se comunica :
-Instituţiei Prefectului Judetului Timis
-Directiei Economice
-Directiei Edilitare
-Directiei Urbanism
-Direcţiei Patrimoniu
-Direcţiei de Mediu
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi
-Direcţiei Comunicare
-Direcţiei Dezvoltare
-Serviciului Juridic
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 1

Lista cu lucrările de extindere rețele de iluminat public prevăzute:

Zona NORD

1.EXTINDERE REȚELE

Str. Gheorghe Lazăr nr.36, str. Dropiei nr.4 și nr.7, str. Labirint nr.2 - lucrarea nr. SF2-3-2007

Str. Horia Creangă - lucrarea nr. SF2-5-2007

Parcul Dacia - lucrarea nr. SF2-10-2007

Complex Comercial Take lonescu - lucrarea nr. SF2-13-2007

Str. Brândușei - lucrarea nr. SF2-19-2007

Zona SUD

1.EXTINDERE RETELE

Parcul Industrial Freidorf - lucrarea nr. 1/2007

Str. Boema - lucrarea nr. 2/2007;

Str. Vasile Balmoș - lucrarea nr.5/2007

Str. Mircea Neamțu - lucrarea nr.8/2007

Intrarea Onoarei - lucrarea nr. 12/2007;

ȘEF SERVICIU ENERGETIC, IO AN ZUB AȘCU

INTOCMIT, CONSILIER

DĂNUȚ POBEGA

ANEXA 2

Extindere iluminat public str. Gh. Lazăr nr.36, str. Labirint nr.2, str. Dropiei nr.4 și nr.7

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public str. Gh. Lazăr nr.36, str. Labirint nr.2, str. Dropiei nr.4 și nr.7, lucrarea nr. SF2-3-2007;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c.  secțiunea conductoarelor:

 • -  pentru cablu : ACYABY 3x35+16 mmp;

 • d.  tipul stâlp: stâlpi metalici și stâlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

 • a. LES j.t. : 817 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

 • a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 199.142,53 RON adică 57.709,09 EURO

Extindere iluminat public str. Horia Creangă

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public str.Horia Creangă, lucrarea nr. SF2-5-2007;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • e.  secțiunea conductoarelor:

 • -  pentru cablu : ACYABY 3x35+16 mmp;

 • f.  tipul stâlp: stâlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

 • b. LES j.t. : 180 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

 • a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 35.951,12 RON adică 10.418,20 EURO

Extindere iluminat public Parcul Dacia

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public Parcul Dacia, lucrarea nr. SF2-10-2007;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • g.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 3x70+50 mmp; ACYABY 3x35+16 mmp; ACYABY 4x16 mmp

 • h.  tipul stâlp : stâlpi metalici

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

 • c.  LES j.t. : 764 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

Extindere iluminat public Complex Comercial Take lonescu

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public Complex Comercial Take Ionescu, lucrarea nr. SF2-13-2007;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • i.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 3x35+16 mmp;

 • j.  tipul stâlp : stâlpi metalici și stâlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

 • d. LES j.t. : 458 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 159.512,23 RON adică 46.224,71 EURO

Extindere iluminat public str. Brândușei

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere iluminat public str. Brândușei, lucrarea nr. SF2-19-2007;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane și supraterane

 • k.  secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu: ACYABY 3x35+16 mmp; TYIR 50 OI Al 3x35+16 mmp;

 • l.  tipul stâlp : stâlpi metalici și stâlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

 • e. LES j.t. : 406 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 118.508,13 RON adică 34.342,22 EURO

Extindere iluminat public Parcul Industrial Freidorf

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public Parcul Industrial Freidorf, lucrarea nr. 1/2007;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • m. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 3x35+16 mmp;

 • n.  tipul stâlp: stîlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

 • f. LES j.t. : 990 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 5 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

Extindere instalație iluminat public strada Boema

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public strada Boema, lucrarea nr. 2/2007;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

 • -  pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

 • d. tipul stâlp: stîlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 301 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 5 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 38.003,39 RON adică 11.012,92 EURO

Extindere instalație iluminat public strada Vasile Balmoș

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public strada Vasile Balmoș, lucrarea nr. 5/2007;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

 • -  pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

 • d. tipul stâlp: stîlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 382 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 5 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 95.424,08 RON adică 27.652,74 EURO

Extindere instalație iluminat public strada Mircea Neamțu

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public strada Mircea Neamțu, lucrarea nr. 8/2007;

 • 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 3x35+16 mmp;

 • d. tipul stâlp: stîlpi de beton

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 460 m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 5 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

Extindere instalație iluminat public Intrarea Onoarei

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public Intrarea Onoarei, lucrarea nr. 12/2007;

 • 2. Amplasamentul :   Intravilan Municipiul Timișoara

 • 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

 • a. tensiunea de utilizare           : 0,4 kV

 • b. natura rețelelor electrice : subterane

 • c. secțiunea conductoarelor:

- pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

 • d. tipul stâlp: stîlpi pietonali tip „Parc”

 • 4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 250m

 • 5. Durata de realizare a investiției : 5 luni de la emiterea Autorizației de Construire

 • 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare ( fără TVA ) : 50.172,35 RON adică 14.539,34 EURO

ȘEF SERVICIU ENERGETIC,

IO AN ZUBA ȘCU

INTOCMIT, DĂNUȚ POBEGA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Bv. C.D. Loga nr.1

Nr. SC2007-13344/08.06.2007

Se aprobă,

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea realizării unor lucrări de extindere la iluminatul public

În conformitate cu Ordonanța 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public Stradal. Ca urmare, prin licitații publice deschise serviciul a fost concesionat încheindu-se contractele de concesionare: SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord față de Canalul Bega și SC 2005-18128 din 21.10.2005 cu S.C. Luxten Lighting Company S.A. în Zona de Sud față de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare și întreținere.

Având în vedere cele de mai sus precum și solicitările cetățenilor propunem aprobarea realizării următoarelor lucrări de investiții în cadrul contractelor mai sus menționate din fondurile bugetului alocat pentru Biroul Iluminat Public aferente anului 2007.

Menționăm că:

 • - valoarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public pe partea de nord a Municipiului este de 23.047.762 RON fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 798.470,01 RON fără TVA adică 231.386,93 euro fără TVA

 • - valoarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului este de 22.516.421,69 RON fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 456.233,46 RON fără TVA adică 132.210,93 euro fără TVA.

Zona NORD

1.EXTINDERE REȚELE

Str. Gheorghe Lazăr nr.36, str. Dropiei nr.4 și nr.7, str. Labirint nr.2 - lucrarea nr. SF2-3-2007

Str. Horia Creangă - lucrarea nr. SF2-5-2007

Parcul Dacia - lucrarea nr. SF2-10-2007

Complex Comercial Take Ionescu - lucrarea nr. SF2-13-2007

Str. Brândușei - lucrarea nr. SF2-19-2007

Zona SUD

1.EXTINDERE RETELE

Parcul Industrial Freidorf - lucrarea nr. 1/2007

Str. Boema - lucrarea nr. 2/2007;

Intrarea Onoarei - lucrarea nr. 12/2007;

Str. Vasile Balmoș - lucrarea nr.5/2007

Str. Mircea Neamțu - lucrarea nr.8/2007

Director Direcția Edilitară, Dumitru Andor


Șef Serviciu Energetic, Ioan Zubașcu


Director Eonomic, Smaranda Haracicu

Consilier Juridic, Mirela Lasuschevici


Red D.F.


Intocmit, Dănuț Pobega