Hotărârea nr. 275/2007

275/31.07.2007 privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 275/31.07.2007
privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 15977 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care va avea urmatorul cuprins :
"Art. 1: Se constituie Comisia de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu tertii, in urmatoarea componenta :
preşedinte: - Adrian Orza - viceprimarul Municipiului Timişoara
membri: - Mirela Lasuschevici - Serviciul Juridic
- Sorin Ciurariu - director Direcţia Urbanism
- Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică
- Dumitru Andor - director Direcţia Edilitara
- Nicuşor Constantin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare
- Ovidiu Ciuhandu - consilier municipal
- Sorin Karagena - consilier municipal
- Corado Toader - consilier municipal
- Dumitru Ţucu - consilier municipal"
Toate celelalte articole raman neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- membrilor Comisiei de negociere;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. _______________________

REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 44/28.09.2004 s-a aprobat constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara in urmatoarea componenta :

președinte:

- Adrian Orza - viceprimarul Municipiului Timișoara

membri:

 • - Mirela Lasuschevici - șef Serviciu Juridic

 • - Radu Radoslav - director Direcția Urbanism

 • - Adrian Bodo - director Direcția Economică

 • - Romulus Komosz - director Direcția Tehnică

 • - Nicușor Constantin Miuț - director Direcția Patrimoniu

 • - Aura Junie - șef Serviciu Dezvoltare și Integrare Europeană

 • - Ovidiu Ciuhandu - consilier municipal

 • - Sorin Karagena - consilier municipal

 • - Corado Toader - consilier municipal

 • - Dumitru Țucu - consilier municipal


Avand in vedere modificarea organigramei, precum si faptul ca unii membrii nu-si mai desfasoara activitatea in cadrul Primariei Municipiului Timisoara

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara care va avea urmatorul continut :

"Art. 1 Se constituie Comisia de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu tertii, in urmatoarea componenta :

președinte: - Adrian Orza - viceprimarul Municipiului Timișoara

membri:

 • - Mirela Lasuschevici - șef Serviciu Juridic

 • - Sorin Ciurariu - director Direcția Urbanism

 • - Smaranda Haracicu - director Direcția Economică

 • - Dumitru Andor - director Direcția Edilitara

 • - Nicușor Constantin Miuț - director Direcția Patrimoniu

 • - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare

 • - Ovidiu Ciuhandu - consilier municipal

 • - Sorin Karagena - consilier municipal

 • - Corado Toader - consilier municipal

 • - Dumitru Țucu - consilier municipal"

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana

jur. Lasuschevici Mirela