Hotărârea nr. 273/2007

273/31.07.2007 Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006
Hotararea Consiliului Local 273/31.07.2007
Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul cu nr.29610/19.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanisticăamenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor,Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art. 21 alin. 1, alin. 2, alin.4 si alin.5 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotararea Consilului Local nr.232/24.05.2005, cu rata inflatiei a anului 2005;
Avand in vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunara pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, incepand cu data de 01.09.2007 pana la data de 31.12.2007.

Art. 2: Beneficiarii gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acesteia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestuia.

Art. 3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata se efectueaza de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 40 lei aprobat prin Hotărârea consiliului Local nr. 397/26.09.2006 si se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de 104.560 lei/luna, suma totala de la 01.09.2007 pana la 31.12.2007 fiind in valoare de 418.240 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru persoanele mentionate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonoma de Transport Timisoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimatiei eliberate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, nominala, netransmisibila si valabila pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara;
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
-Mass-Media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT

Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara         PRIMAR

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.29610/19.07.2007

REFERAT

Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafața si cuantumul acesteia

In conformitate cu prevederile art. 21 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap „Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata si cu metroul.”

Alin. 2 al art. 21 din Legea 448/2006 precizeaza: „Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane :

a ) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

b ) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;

c )insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoanei cu handicap;

d ) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;

e ) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

Potrivit art. 21, alin. 3 din legea mai sus mentionate „Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intreg teritoriu al tarii fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti”

In acest sens presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis a dus la indeplinire prevederile Ordinului sus mentionat, tiparind legitimatiile pentru transportul urban, urmand a le elibera incepand cu 01.09.2007.

In conformitate cu prevederile art. 1, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea dreprurilor persoanelor cu handicap „Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, este de 40 lei aprobat prin H.C.L. nr. 397/26.09.2006.

Din situatia intocmita de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si anexata prezentului referat, privind numarul de abonamente ce au fost aprobate lunar de Consiliul Local Timisoara fata de numarul de abonamente ridicate de beneficiari, in intervalul 20032007, se constata ca numarul minim de abonamente ridicate de beneficiari este de 2406 inregistrat in anul 2003, numarul maxim de abonamente ridicate de beneficiari este de 2837 in anul 2006 iar numarul mediu de abonamente ridicate de beneficiari este de 2614.

Regia Autonoma de Transport Timisoara si-a dat acordul ca de la data de 01.09.2007 pana la data de 31.12.2007 plata contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata sa se efectueze lunar, pentru un numar mediu de 2614 abonamente ridicate de beneficiari in intervalul 2003-2007 la un tarif de 40 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 397/26.09.2006 in valoare totala de 104.560 lei/luna.

In baza Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

A se aproba plata lunara pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata,incepand cu data de 01.09.2007 pana la data de 31.12.2007.

Beneficiarii gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionistii ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acesteia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestuia.

Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata se efectueaza de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 40 lei aprobat prin H.C.L. nr. 397/26.09.2006 si se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de 104.560 lei/luna, suma totala de la 01.09.2007 pana la 31.12.2007 fiind in valoare totala de 418.240 lei.

Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru persoanele beneficiare mentionate mai sus, se face pe baza facturii emisa de Regia Autonoma de Transport Timisoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Director executiv

Maria Stoianov

Sef Serviciu

Daniela Lung


Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget

Consilier Juridic

Sef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Muntiu Marilena Loredana