Hotărârea nr. 271/2007

271/31.07.2007 privind consumul lunar de carburanţi pentru microbuzul Mercedes Benz Vito ( 8+1 locuri) înmatriculat sub nr.TM 24 PMT care deserveşte Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
Hotararea Consiliului Local 271/31.07.2007
privind consumul lunar de carburanţi pentru microbuzul Mercedes Benz Vito ( 8+1 locuri) înmatriculat sub nr.TM 24 PMT care deserveşte Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1804/21.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dl. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Anexei 3 din Legea nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului .nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin 2, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru microbuzul marca Mercedes Benz Vito (8+1 locuri), cu nr. de înmatriculare TM 24 PMT, care deserveşte Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în limita maximă de 200 litri /lună.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara .

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instutuţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass - mediei locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Nr. 1804/21.06.2007

Aprobat

PRIMAR


Gheorghe Ciuhandu

Privind consumul lunar de carburanți pentru microbuzul Mercedes Benz Vito ( 8+1 locuri) înmatriculat sub nr.TM 24 PMT care deservește Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

În lista de investiții pentru anul în curs, la poziția nr.1, a Direcției de Asistență Socială Comunitară, aprobată de ordonatorul principal de credite și înregistrată sub nr.1125/16.04.2007, figurează un microbuz. Microbuzul a fost achiziționat la prețul de 116.163 lei de la S.C. RMB CASA AUTO în data de 21.05.2007, cu respectarea legislației în domeniu.

Având în vedere scopul achiziționării autoturismului, respectiv transportul persoanelor vârstnice, este necesară aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru microbuzul Mercedes Benz Vito(8+1 locuri) înmatriculat sub nr.TM 24 PMT .

Prevederile Anexei nr.3 din Legea nr.247/2002 pentru aprobarea O.G.nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, stabilesc limita maximă a consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc autoritățile și instituțiile publice .

În conformitate cu dispozițiile legale menționate în actele normative de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local consumul lunar de carburanți în limita maximă de 200 litri/lună/vehicul pentru microbuzul înmatriculat sub nr. TM 24 PMT.

Anexăm prezentului referat următoarele înscrisuri :

- Proiect de hotă râre ;

- Lista de investiții pentru anul 2007.

VICEPRIMAR

Adrian Orza


DIRECTOR EXECUTIV

Maria Stoianov

Șef Serviciu Juridic,

Consilier juridic,

Mariana Sărac


Mirela Lasuschievici