Hotărârea nr. 27/2007

27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004
Hotararea Consiliului Local 27/30.01.2007
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72006 - 7529/17.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având in vedere adresa d-lui consilier municipal ing. Bogdan Achimescu, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72006 - 7529/12.12.2006;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 09.01.2007 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004, care va avea urmatorul cuprins:

"Art.1: Se aproba criteriile de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, astfel :

A.) CALITATEA DE REVOLUTIONAR

1. Urmas al Eroului-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie
1989.....................................3 puncte

2. Luptator pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 -
RANIT.................................2 puncte

3. Luptator pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 -
RETINUT............................1 punct

4. Ť Luptator pentru victoria revolutiei Romane din
Decembrie 1989 - REMARCAT PRIN FAPTE
DEOSEBITE.........................0 puncte


B.) DACA A MAI BENEFICIAT DE ALTE DREPTURI PREVAZUTE DE
LEGEA NR.42/1990

1. Daca nu a obtinut locuinta.........................................3 puncte

2. Daca nu a obtinut teren..............................................3 puncte


C.) NUMARUL COPIILOR MINORI IN INTRETINERE

Pentru fiecare copil.....................................................1 punct


D.) DACA A FOST EVACUAT DIN SPATIU CU ALTA DESTINATIE
DOBANDIT CONFORM LEGII NR.42/1990 SAU LEGII NR.341/2004
Redobandit de fostii proprietari (repunere in drepturi)....................3 puncte

E.) VECHIMEA CERERII
Pentru fiecare an.............................................................................1 punct

F.) Daca o institutie sau o societate comerciala cedeaza un spatiu, in limita a 100 m.p., in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 341/1990, spatiul va fi atribuit in mod direct persoanei respective.

Art. 2: Acte necesare pentru analizarea punctajului in Comisia de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 288/2004:
1. Cerere;
2. Certificat de revolutionar eliberat in conditiile Legii nr. 341/2004;
3. Copie buletin identitate beneficiar Legea nr.341/2004;
4. Copii certificate de nastere copii;
5. Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu a beneficiat de alte drepturi prevazute de legea nr.42/1990."
Restul prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 privind stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004, raman neschimbate.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Biroului Control Intern ;
-Biroului Relaţii Publice ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR,

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. D72006 - 7529/17.01.2007

REFERAT

Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței fata de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 prevede la art. 5 alin. ( 1 ) lit. c. urmatoarele : persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 4 alin. (1) din lege beneficiază, pe lângă indemnizația calculată conform prevederilor art. 4, și de următoarele drepturi:

“ c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii; “

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 s-au stabilit criteriile de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Roman in administararea Consiliului Local, precum si prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu avem in evidenta spatii disponibile, libere din punct de vedere juridic care sa fie atribuite beneficiarilor Legii nr. 341/2004, iar probabilitatea de aparitie a acestora in cursul anului 2007 este foarte scazuta.

In evidentele noastre sunt un numar de peste 100 de solicitari de la benficiarii Legii nr. 341/2004, posibilitatea de solutionare a acestora intr-un timp rezonabil fiind extrem de redusa.

In Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 53/22.10.1996, anulata prin Sentinta Civila nr. 63/CA/01.06.1999 a Tribunalului Timis motivat de faptul ca se conditiona atribuirea unui spatiu in baza Legii nr. 42/1990 de nominalizarea Asociatiilor de Revolutionari, prevedea faptul ca daca o institutie sau o societate comerciala cedeaza un spatiu, in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 42/1990 acest spatiu va fi repartizat in mod direct persoanei respective.

In Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 411/2000 privind aprobarea Metodologiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, către beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicată și modificată care inlocuieste Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 53/22.10.1996, prevederea mentionata mai sus nu a mai fost preluata.

Prevederea faptului ca daca o institutie sau o societate comerciala cedeaza un spatiu, in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 341/2004 acest spatiu sa fie repartizat in mod direct persoanei respective nu se regaseste nici in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006.

Prin adresa nr. D72006 - 7529/12.12.2006 dl. consilier municipal ing. Achimescu Bogdan propune emiterea unei hotarari a consiliului local pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 prin includerea prevederii faptului ca daca o institutie, o societate comerciala sau un beneficiar al Legii nr. 341/2004 cedeaza un spatiu, in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 341/2004 acest spatiu sa fie repartizat in mod direct persoanei respective.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 09.01.2007 analizandu-se situatia prezentata s-a propus sa se intocmeasca un proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 prin includerea prevederii faptului ca daca o institutie sau o societate comerciala, cedeaza spatiu in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 341/2004 acest spatiu sa fie repartizat in mod direct persoanei respective nefiind oportuna includerea cedarii de la un benficiar al Legii nr. 341/2004 la altul deoarece nu s-ar mai respecta lista de prioritati.

Totodata nefiind precizate criterii referitoare la locul de munca al benficiarului Legii nr. 341/2004 nu se mai impune solicitarea urmatoarelor documente ;

 • - copie xerox carte de munca sau adeverinta de salariu ;

 • - dovada de la Directia Muncii si Protectiei Sociale ca nu este angajat.

Avand in vedere cele prezentate;

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 privind stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004, astfel :

Art.1: Se aproba criteriile de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, astfel :

 • -    A.) CALITATEA DE REVOLUȚIONAR

 • 1.     Urmas al Eroului-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989

puncte

 • 2.     Luptator pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - RANIT

puncte

 • 3.     Luptator pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - RETINUT

puncte

 • 4.     « Luptator pentru victoria revolutiei Romane din

Decembrie 1989 - REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE

puncte

 • -    B.) DACA A MAI BENEFICIAT DE ALTE DREPTURI PREVAZUTE DE LEGEA NR.42/1990

 • 1.     Daca nu a obtinut locuinta...................................................................................................3 puncte

 • 2.     Daca nu a obtinut teren........................................................................................................3 puncte

C.) NUMARUL COPIILOR MINORI IN INTRETINERE

Pentru fiecare copil................................................................................................................1 punct

 • -    D.) DACA A FOST EVACUAT DIN SPATIU CU ALTA DESTINAȚIE DOBÂNDIT CONFORM LEGII NR.42/1990 SAU LEGII NR.341/2004

Redobândit de fostii proprietari (repunere in drepturi)..............................................................3

puncte

 • -    E.) VECHIMEA CERERII

Pentru fiecare an................................................................................................................................1 punct

F.) Daca o institutie sau o societate comerciala cedeaza un spatiu, in limita a 100 m.p., in favoarea unui beneficiar al Legii nr. 341/2004, spatiul va fi atribuit in mod direct persoanei respective.

Art. 2: Acte necesare pentru analizarea punctajului in Comisia de aplicare a Hotărârii

Consiliului Local nr. 288/2004:

 • 1.      Cerere;

 • 2.      Certificat de revolutionar eliberat in conditiile Legii nr. 341/2004;

 • 3.      Copie buletin identitate beneficiar legea nr.341/2004;

 • 4.      copii certificate de nastere copii;

 • 5.      declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu a beneficiat de alte drepturi prevazute de

legea nr.42/1990.”

Restul prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 privind stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004, raman neschimbate.

VICEPRIMAR

Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana