Hotărârea nr. 269/2007

269/31.07.2007 privind înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
Hotararea Consiliului Local 269/31.07.2007
privind înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003 privind inregistrarea vehiculelor care circula ocazional pe drumurile publice, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii;
În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 21, art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul, reşedinţa sau sediul în Municipiul Timişoara, se înregistrează de consiliile locale, care ţin şi evidenţa acestora.

Art.2: Înregistrarea şi radierea vehiculelor menţionate la art. 1 se face de către Biroul Transport din cadrul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al Direcţiei Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care ţine evidenţa vehiculelor supuse înregistrării.

Art.3 : La data înregistrării vehiculului Biroul Transport eliberează un certificat de înregistrare, două plăcuţe cu număr unic de înregistrare pentru tramvaie, troleibuze, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracţiune animală şi o plăcuţă pentru mopede. Caracteristicile şi modelul plăcuţelor cu numărul de înregistrare, modelul şi conţinutul cerificatului de înregistrare precum şi a certificatului de radiere sunt prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:
- actul de proprietate a vehiculului, în original şi copie (factura, contract de vânzare-cumpărare). În cazul vehiculelor cu tracţiune animală, în lipsa actului de proprietate deţinătorul va da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că vehiculul cu tracţiune animală ce face obiectul înregistrării face parte din patrimoniul propriu şi precizarea modalităţii de dobândire a acestuia;
- dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii, excepţie făcând vehiculele cu tracţiune animală. Inspecţia tehnică periodică se va efectua la staţii autorizate şi dotate corespunzător. În cazul mopedelor se va obţine carte de identitate cu folie de securizare eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";
- cerere de înregistrare a vehiculului;
- actul de identitate al solicitantului, în original şi copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, în original şi copie;
- act justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie motor, serie şasiu, culoare, precum si numărul de inventar al vehiculului;
- dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum şi a plăcuţelor cu numerele de înregistrare, 55 lei/vehicul;
- certificat de atestare fiscală a plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute de lege către bugetul local;
Plăcuţele cu numărul de înregistrare şi certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului sau persoanei împuternicite de solicitant.

Art.5: Radierea vehiculelor menţionate la art.1 se va face pe baza următoarelor documente:
- cererea de radiere a solicitantului;
- actul de identitate al solicitantului, în original şi copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, în original şi copie;
- actul de proprietate al vehiculului, în original şi copie;
- certificatul de înregistrare;
La radiere, proprietarul vehiculului va preda Biroului Transport din cadrul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al Direcţiei Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara plăcuţele cu numărul de înregistrare şi certificatul de înregistrare iar pe certificatul de înregistrare, la rubrica "Observaţii" se va trece persoana sau societatea spre care a fost înstrăinat vehiculul şi data radierii acestuia.
Radierea se va face la schimbarea proprietarului, la scoaterea din circulaţie a vehiculului sau în cazul furtului vehiculului.
În termen de 30 de zile de la data schimbării proprietarului, vechiul proprietar are obligaţia de a radia vehiculul respectiv, iar noul proprietar are obligaţia ca în acelaşi termen să înregistreze vehiculul respectiv.
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice.

Art.6: Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 30 lei şi a plăcuţelor de înregistrare este de 25 lei, conform calculaţiei din Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Acestea se vor actualiza în funcţie de creşterea indicilor preţurilor de consum, prin hotărâre a Consiliului Local.
Sumele încasate din plata certificatelor de înregistrare se fac venit la bugetul local.

Art.7: La data emiterii prezentei hotărâri se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţia Drumuri şi Transporturi;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Juridic ;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Regia Autonomă "Registrul Auto Român";
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


PRIMAR

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

NR..................../..............

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-moil: primariatm@primartatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 250/11.11.2003 referitoare la înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

Având în vedere modificările survenite în legislația privind înregistrarea vehiculelor nesupuse înmatriculării prin republicarea Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002 actualizată și apariția Ordinului 1501/13.11.2006, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local 250/11.11.2003 privind înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.

Având în vedere modificarea art. 14 și 15 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002 actualizată, privind circulația pe drumurile publice care menționează următoarele:

“Art. 14

 • (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează de consiliile locale, care țin și evidența acestora.

Art. 15

(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) și art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate și plăcuțe cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.”

Având în vedere apariția Ordinului nr. 1501/2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor care menționează următoarele:

“Art.23

 • (1) Se înregistrează de către consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, și troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, precum și tramvaiele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, și vehiculele cu tracțiune animală”

 • (2) Înregistrarea vehiculelor în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către consiliile locale pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective.

(6) Odată cu înregistrarea vehiculelor, autoritățile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum și plăcuțe cu număr unic de înregistrare.”

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local 250/11.11.2003, privind înregistrarea vehiculelor nesupuse înmatriculării după cum urmează:

“Art. 1

Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracțiune animală, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Timișoara, se înregistrează la Primăria Municipiului Timișoara.”

Având în vedere înființarea Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, art. 2 și art. 3 se modifică după cum urmează:

“Art. 2

Înregistrarea și radierea vehiculelor menționate la art. 1 se face de către Biroul Transport din cadrul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care ține evidența vehiculelor supuse înregistrării.

Art. 3

La data înregistrării vehiculului Biroul Transport eliberează un certificat de înregistrare, două plăcuțe cu număr unic de înregistrare pentru tramvaie, troleibuze, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracțiune animală și o plăcuță pentru mopede."

Având în vedere prevederile legii prin care consiliile locale își stabilesc reguli proprii de procedură privind înregistrarea și radierea vehiculelor, art. 4 și art.5 se modifică după cum urmează:

“Art. 4

Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:

 • -   actul de proprietate a vehiculului, în original și copie (factura, contract de vânzare-cumpărare). În cazul vehiculelor cu tracțiune animală, în lipsa actului de proprietate deținătorul va da o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că vehiculul cu tracțiune animală ce face obiectul înregistrării face parte din patrimoniul propriu și precizarea titlului în temeiul căruia a fost dobândit;

 • -  dovada efectuării inspecției tehnice potrivit legii, excepție făcând vehiculele cu tracțiune animală. Inspecția tehnică periodică se va efectua la stația ITP din cadrul Regiei Autonome de Transport Timișoara. În cazul mopedelor se va obține carte de identitate cu folie de securizare eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

 • -   cerere de înregistrare a vehiculului;

 • -   actul de identitate al solicitantului, în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie;

 • -   act justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie motor, serie șasiu, culoare, precum si numărul de inventar al vehiculului;

 • -   dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum și a plăcuțelor cu numerele de înregistrare, 55 lei/vehicul;

 • -   certificat de atestare fiscală a plății impozitelor și taxelor prevăzute de lege către bugetul local;

Plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului sau persoanei împuternicite de solicitant.

Art. 5

Radierea vehiculelor menționate la art.1 se va face pe baza următoarelor documente:

 • -   cererea de radiere a solicitantului;

 • -   actul de identitate al solicitantului, în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie;

 • -   actul de proprietate al vehiculului, în original și copie;

 • -   certificatul de înregistrare;

La radiere, proprietarul vehiculului va preda Biroului Transport din cadrul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare iar pe certificatul de înregistrare, la rubrica “Observații” se va trece persoana sau societatea spre care a fost înstrăinat vehiculul și data radierii acestuia.

Radierea se va face la schimbarea proprietarului, la scoaterea din circulație a vehiculului sau în cazul furtului vehiculului.

În termen de 30 de zile de la data schimbării proprietarului, vechiul proprietar are obligația de a radia vehiculul respectiv, iar noul proprietar are obligația ca în același termen să înregistreze vehiculul respectiv.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice.”

Având în vedere noile reglementări apărute în domeniul transportului public local de călători, art. 37 din legea 92/2007, privind serviciile de transport public local, articolul 7 din HCL 250/11.11.2003 nu mai corespunde legislației în vigoare.

DIRECTOR

CONSILIER PRINCIPAL,

VIOREL FLOREA


DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI , ’      CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

RED. V.F.

DACT. V.F.


REFERAT

Având în vedere aparitia Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 conform careia administratia publica locala are obligatia înregistrarii vehiculelor care circula ocazional pe drumurile publice pentru care nu exista obligativitatea înmatricularii;

Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice care mentioneaza urmatoarele:

“Art. 14

Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorita destinatiei lor, nu circula în mod obisnuit pe drumurile publice se înregistreaza de consiliile locale în conditiile stabilite de regulament.”

Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice care mentioneaza urmatoarele:

“Art. 41

(1) Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala precum si cele pentru care nu exista obligatia înmatricularii se înregistreaza la consiliile locale, potrivit reglementarilor emise de acestea.

(2) O data cu înregistrarea vehiculelor prevazute la alin.(1) se emite certificatul si se atribuie un numar de înregistrare compus din denumirea localitatii sau abrevierea denumirii localitatii si un numar de ordine.

 • (3) Consiliile locale stabile sc traseele de circulatie ale vehiculelor prevazute la alin.(1). ”

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem emiterea unei Hotarârii a Consiliului Local, privind înregistrarea vehiculelor care circula ocazional pe drumurile publice pentru care nu exista obligativitatea înmatricularii.

VICEPRIMAR,

DOREL BORZA


SEF SERVICIU,

ROMULUS KOMOZ

AVIZAT JURIDIC,

MIRELA GANEA

RED. M.P. DACT. M.P.

EX. 2 B

ANEXA 2 la H.C.L. nr _______/___________

Calculatia

pentru

TAXA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE A VEHICULELOR

Tariful mediu orar

5h/buc

104.167

lei

C.A.S.

35%

36.458

lei

Fond șomaj

6%

6.250

lei

Fond sănătate

14%

14.583

lei

Învățământ

2%

2.083

lei

Fond handicapați

3%

3.125

lei

Asigurari prof + Comision CM

1,25%

1.302

lei

Materiale

37.900

lei

Cheltuieli indirecte

35.000

lei

240.869

lei

indice inflatie:

17%

281.816

lei

Rotunjit:

300.000

lei

ȘEF SERVICIU R.T.U., OVIDIU RĂDULESCU

CONSILIER PRINCIPAL, VIOREL FLOREA

ANEXA 1 LA HCL NR.________/_____________

1. Caracteristicile și modelele numerelor de înregistrare Cifrele și literele sunt scrise cu negru pe fond reflectorizant de culoare galbenă. Plăcuțele sunt confecționate din material metalic de culoare galben reflectorizant, în partea stânga sus aflându-se emblema Municipiului Timișoara.


Model plăcuță mopedeTIMIȘOARA


2. Conținutul și modelul certificatului de înregistrare

1.Numărul

de înregistrar

: A 123

înregistrării:

01.01.2007

3.Proprietarul:

XXXXXXX

4.Adresa:

TIMIȘOARA, 300000

B-dul C.D. Loga

5.Categoria:

MOTOCICLU L1e

6.Marca:

PIAGGIO

7.Tipul:

Serie ș asiu:

SI//

123456

8.Masa totală

maximă autorizată:

170 Kg

9.Culoarea:

ALB


lO.Observații:


Înstrăinat către.


la data de...................................

Semnătura,


11.Certificat eliberat de:

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Drumuri și Transporturi

l a data de:         01.01.2007


12.Semnătura ș i ș tampila:


13.Numărul

certificatului:


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


123


În cazul înstrăinării vehiculului, titularul este obligat să menționeze în certificatul de înregistrare numele /denumirea noului de ținător și data înstrăinării, după care să semneze.

Persoana care a intrat în posesia vehiculului înregistrat pe numele fostului deținător este obligată să solicite o nouă înregistrare.

Titularul certificatului de înregistrare este obligat să declare organului emitent schimbarea domiciliului s/ediului, precum ș i modificarea sau înlocuirea unor elemente înscrise în certificatul de înregistrare, înainte de repunerea vehiculului în circulație.

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare trebuie declarată organului emitent, în termen de 48 ore de la constatarea faptului.

Falsificarea acestui document se pedepseș te conform legilor în vigoare.
3. Conținutul și modelul certificatului de radiere

ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                   DIRECTOR,

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI                        CULIȚĂ CHIȘ

Nr.______________din________________

CERTIFICAT DE RADIERE

Vehiculul marca..............................,tipul.......................,numă r de identificare.....................................,

serie motor...............................cilindree...................cmc, înregistrat cu num ă rul..................., deținut

de către...................................................................., domiciliat (sediul) în ..........................................,

str..................................................,nr............,bl...........,sc...........,ap...........sector/județ.......................,

a fost radiat din evidențele noastre.

Motivul radierii

Înstrăinat către....................................................,domiciliat ( sediul ) în ..........................,

str.................................................,nr...........,bl..........,sc..........,ap........sector/jude ț..............,

Scos din circula ție prin:...................................................................................................,

Dezmembrat                     Exportat                      Furat

ȘEF SERVICIU R.T.U.,

OVIDIU RĂDULESCU


CONSILIER PRINCIPAL,

VIOREL FLOREA