Hotărârea nr. 268/2007

268/31.07.2007 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA
Hotararea Consiliului Local 268/31.07.2007
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-16.699 din 23.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Urmare a Adresei nr. 39/19.07.2007 a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 429/29.11.2005 - privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/29.03.2005- privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la SC Pieţe S.A.;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA domnul VASILE ROŞU, în locul rămas vacant prin decesul d-nei Sarafolean Dora.

Art. 2: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA va avea următoarea componenţă:
- VICTOR ŞTEFAN;
- VASILE ROŞU;
- CHEŞA IOAN;
- HORABLAGA NICOLAE MARINEL;
- VIRTEIU FLORIN;
- BOGDAN CIPRIAN;
- LĂPĂDAT ARISTICĂ;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC PIEŢE SA Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
Primarului Municipiului Timişoara;
Direcţiei Economice;
Direcţiei de Mediu;
Direcţiei Fiscale;
Direcţiei Patrimoniu;
Direcţiei Edilitară;
Direcţiei Urbanism;
Direcţiei Drumuri şi Transport;
Direcţiei Comunicare;
Direcţiei de Dezvoltare;
Serviciului Audit Public Intern;
Serviciului Juridic;
Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
SC "PIEŢE" SA Timişoara;
Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT,

PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC200716.699/23.07.2007

R E F E R A T

Privind numirea în locul vacant a domnului Vasile Roșu în funcția de membru a Consiliului de Administrație al SC PIEȚE SA

Având în vedere adresa Biroului Județean de Conducere a P.N.Ț.C.D. Timiș nr. 39 din 19 iulie 2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2007-16581 din 19 iulie 2007 privind numirea în Consiliul de Administrație al SC PIEȚE SA a domnului Vasile Roșu în locul rămas vacant prin decesul doamnei Dora Sarafolean.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

În conformitate cu prevederile art. nr. 36 lit. c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală;

Supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Timișoara și propunem numirea conform Hotărârii de Consiliu Local, a domnului Vasile Roșu în funcția de membru a Consiliului de Administrație a SC PIEȚE SA 9                                                                                                                                 9                                     9

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ȘEF SERV. ADMIN. MEDIU, CĂLIN VICTOR FIAT


REFERENT DE SPEC., POPA LIVIA

AVIZAT JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI

red/dact.LP