Hotărârea nr. 266/2007

266/31.07.2007 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Hotararea Consiliului Local 266/31.07.2007
privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007- 13194/07.06.2007al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.145 (3) din Legea Învăţământului - Legea 84/1995 republicată şi cu modificările şi completările ulterioare şi art.33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 4925/2005 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă ca din Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat să facă parte reprezentanţi ai Primarului precum şi consilieri din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2:Se înfiinţează Comisia la nivel judeţean care să negocieze cu actualii proprietari ai imobilelor în care funcţionează unităţi de învăţământ, în următoarea componenţă:
- Reprezentant Primar - titular : sing. Ioana Ciucur;
- înlocuitor: ing. Lucian Ciobanu;
- Reprezentant Consiliul Local - titular: Florica Puşcaş;
- înlocuitor: Lelica Crişan.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

P R I M A R,

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC-EDILITATE

Nr....................................................

R E F E R A T

Privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ 5                                    5                                          5

preuniversitar de stat

Având în vedere art.145 (3) din Legea Învățământului (Legea 84/1995 republicată și cu modificările și completările ulterioare) și art.35 din regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 4995/2005 emis de Ministerul Educației și Cercetării și publicat în Monitorul oficial al României, din Consiliul de Administrație al unităților de învățământ trebuie să facă parte și reprezentanți ai autorității publice locale,

Față de cele prezentate,

P r o p u n e m :

1. Aprobarea ca din Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat să facă parte reprezentanți ai Primarului precum și consilieri din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara conform anexei care face parte integrantă din prezentul referat.

VICEPRIMAR,                   DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza                         ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

Întocmit :

Ing. Lucian Ciobanu

Avizat :

SERVICIUL JURIDIC,

C E N T R A L I Z A T O R

Privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ

5                                    5                                          5

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ

Reprezentant al Primarului

Reprezentant al Consiliului Local

Observații

1.

Grup Școlar „E.Ungureanu”

Marius Duma

Valentin Moldovan

2.

Șc.gen.30

Marius Micșa

Valentin Moldovan

3.

Grup Școlar Auto

Pauliean Gama

Călin Vasile Vasi

4.

Șc.gen.21

Marius Duma

Petre Petrișor

5.

Șc.gen.23”V.Țepeș”

Ofelia Secula

Dumitru Țucu

6.

Liceul „C.Sylva”

loan Ardelean

Toader Corado

7.

Șc.gen.9

Gheorghe Golban

Eugenia Tonenchi

8.

Liceul „B.Bartok”

Ionel Băruță

Sergiu Știrbu

9.

Șc.gen.22

Marius Onețiu

Sorin Karagena

10.

Liceul „N.Lenau”

Mihai Dragomir

Petre Petrișor

11.

Liceul „W.Shakespeare”

Ioan Pirsak

Adrian Pășcuță

12.

Șc.gen.19

Ioan Zubașcu

Florica Pușcaș

13.

Șc.gen.11

C-tin Inculescu

Daniel Crașovan

14.

Șc.gen.29

Daniela Roznovski

Ovidiu Ciuhandu

15.

Șc.gen.24

Mihaela Mîrza

Silviu Sarafolean

16.

Liceul Electrotimiș

Severina Călinescu

Adriana Blaj

17.

Liceul C-ții Montaj

Ilie Borbely

Cornel Mistor

18.

Colegiul Tehnic MIU

Nicoleta Avram

Dumitru Țucu

19.

Grup Școlar Alimentar

Marius Micșa

Dumitru Țucu

20.

Grup Școlar „T.Tănăsescu”

Gabriela Danciu

Dumitru Țucu

21.

Liceul Arte Plastice

C-tin Pascu

Adriana Blaj

22.

Colegiul Bănățean

Gabriela Danciu

Adriana Blaj

Mai solicită Toader Corado și Valentin Moldovan

23.

Liceul „G.Moisil”

Dana Falusi

Cornel Mistor

24.

Șc.gen.18

Dana Leu

Avram Jecu

25.

Șc.gen.12

Șerban Raischi

Sorin Grindeanu

26.

Grup Școlar Agricol

Gabriela Danciu

Dumitru Țucu

27.

Liceul „H.Coandă”

Marius Micșa

Smaranda Popa Radovan

Mai solicită Florica Pușcaș

28.

Liceul de Poștă și Telecomunicații

Marius Micșa

Ovidiu Ciuhandu

29.

Liceul „CD.Loga”

Alexandru

Ardeleanu

C-tin Catană

Mai solicită și Sorin Karagena

30.

Liceul „JL.Calderon”

Octavian Roșca

Adrian Pășcuță

31.

Liceul Sportiv „Banatul”

Octavian Roșca

Sergiu Știrbu

32.

Șc.gen.27

Petru Păvan

Adrian Pășcuță

33.

Liceul „I. Vidu”

Șerban Raischi

Sorin Karagena

34.

Liceul Economic”FS.Nitti”

Octavian Roșca

Florica Pușcaș

35.

Colegiul A.Aslan

Petru Păvan

Avram Jecu

36.

Liceul I. Mincu

Petru Păvan

Bogdan Achimescu

37.

Liceul Azur

Marius Micșa

Rodi ca Vlad

38.

Șc.gen.6

Petru Păvan

Flori că Bîrsășteanu

39.

Șc.gen.26

Pauliean Gama

Radu Țoancă

40.

Lic. D.Obradovici

Șerban Raischi

Smaranda Popa

Radovan

41.

Gr.Șc. Energetic

Gabriela Danciu

Adrian Pășcuță

42.

Șc.gen.13

Șerban Raischi

Eugenia Tonenchi

43.

Șc.gen.5

Octavian Roșca

Călin Vasile Vasi

44.

Șc.gen.14

Șerban Raischi

Daniel Ursu

45.

Șc.gen.1

Pauliean Gama

Lelica Crișan

46.

Șc.gen.15

Șerban Raischi

Eugenia Tonenchi

47.

Șc.gen.16

Octavian Roșca

Adrian Pășcuță

48.

Liceul CFR

Lucian Ciobanu

Daniel Ursu

49.

Șc.gen.7

Pauliean Gama

Lelica Crișan

50.

Șc.gen.28

Octavian Roșca

Horea Băcanu

51.

Șc.gen.25

Marius Micșa

Floric ă Bîrsășteanu

52.

Șc.gen.2

Marius Micșa

Sergiu Știrbu

53.

Șc.gen.20

Severina Călinescu

Radu Țoancă

54.

Gr.Șc. Silvic

Marius Duma

Silviu Sarafolean

55.

Șc.gen.4

Pauliean Gama

Valentin Moldovan

56.

Centru bugetar grădinițe

Severina Călinescu

Horia Băcanu

DIRECTOR,


ȘEF SERVICIU,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

ing. Marius Duma


ÎNTOCMIT, Ing. Lucian Ciobanu