Hotărârea nr. 264/2007

264/31.07.2007 privind dezmembrarea imobilului situat în Timişoara P-ţa Huniade nr.2, înscris în CF nr. 63 cu nr. topo 266
Hotararea Consiliului Local 264/31.07.2007
privind dezmembrarea imobilului situat în Timişoara P-ţa Huniade nr.2, înscris în CF nr. 63 cu nr. topo 266


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-16177/16.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.D82007-2543/05.07.2007 a Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara , documenţia dedezmembrare nr.27/2007 întocmită de ing. Ciurea Florentin;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acestea, modificată;
Având în vedere art.44 şi 45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicitătii imobiliare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea imobilului compus din construcţii şi teren, situat în Timişoara P-ţa Huniade nr.2 înscris C.F. nr.63 Timişoara cu nr.topo 266 compus din construnctii şi teren în suprafaţă de 1884 mp, conform documentaţiei nr.27/2007 întocmită de ing, Ciurea Florentin , care face parte integrantă din prezenta hotărăre, astfel :
a) parcela cu nr. topo 266/1 - clădire cu 2 etaje şi curte în suprafaţă de 707 mp. în P-ţa Huniade nr. 2, care rămâne în C.F. nr.63 Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Timişoara, având sarcina de servitute de trecere cu piciorul, auto şi utilităţi pe suprafaţa de 80 mp în favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu nr.topo 226/2;
b) parcela cu nr topo 266/2 - clădire cu 3 etaje şi o clădire cu 2 etaje şi curte în suprafaţă de 1177 mp. în P-ţa Huniade nr. 2A, care rămâne în C.F. nr.63 Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului publlic al municipiului Timişoara. având dreptul de servitute de trecere cu piciorul, auto şi utilităţi asupra suprafeţei de 80 mp. de la imobilul cu nr.topo 266/1.
Art.2: Se aprobă eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru clădirea cu 2 etaje situată pe parcela cu nr. topo 266/1 şi pentru clădirea cu 2 etaje situată pe parcela cu nr. topo 266/2, în vederea evidenţierii acestora în C.F.nr. 63 Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara conform H.G. nr. 977/2002, clădiri rezultate în urma modificărilor constructive efectuate înainte de ani 1990. La baza eliberării autorizaţiei de funcţionare va sta documentaţia de dezmembrare nr. 27/2007 întocmită de ing. Ciurea Florentin.
Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de date Urbane din cadru Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Episcopiei Romano- Catolice Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

De acord, PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. SC2007-16177/ 16.07.2007                   Dr. Ing. Gheorghe Ciuhadnu

REFERAT

privind dezmembrarea imobilului situat în Timișoara

P-ța Huniade nr. 2 înscris în C.F. nr. 63 Timișoara cu nr.topo 266

Imobilul situat în Timișoara P-ța Huniade nr. 2 înscris în C.F.nr.63 , top nr.266 compus din construcție și teren în suprafață de 1884 mp, face parte din domeniul public al municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și are destinația de unitate de învățământ unde funcționează Grupul Școlar de Industrie Ușoară.

Imobilul a fost proprietatea Fundației episcop romano-catolic Csajaghy Alexandru pentru institutul de fete-posesor la localizare și a trecut în proprietatea Statului Român prin Ministerul Învățământului, în baza Decretului nr.176/1948. Actualmente imobilul este revendicat în baza O.U.G. nr.94/2000 , republicată modificată și completată prin O.U.G. nr. 209/2005 de către Episcopia Romano -Catolică Timișoara, dosar nr.2038 , depus la Guvernul României Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România , nesoluționat până în prezent.

Prin adresa nr. D82007-2543/05.07.2007 Episcopia Romano-Catolică Timișoara ne înștiințează că renunță la restituirea unui corp de clădire C1 cu demisol și parter în suprafață de 457,17 mp, în schimbul retrocedări în întregime a altui corp de clădire C2 cu D+P+1E peste care Statul Român a mai edificat 2 etaje în suprafață de 400,45 mp., înaintând și o documentație de dezmembrare a imobilului întocmită de ing. Ciurea Florentin, spre a fi analizată și avizată în scopul soluționări dosarului de revendicare.

Imobilul după ce a fost preluat in proprietatea Statului Român a suferit transformări constructive astfel :

 • 1. La data preluării în proprietatea statului deși în cartea funciară, clădirea este evidențiată ca având 3 etaje, în realitate avea următoarea configurație:

 • a) Corpul de clădire C1 situat în partea stângă a intrării uscate cu acces din P-ța Huniade avea D+P în suprafață de 457,17 mp.

 • b) Corpul de clădire C2 situat în partea dreaptă a intrării uscate cu acces din P-ța Huniade era compusă din tronsonul I de clădire cu D+P+1E în imediata apropriere a intrări uscate, tronsonul II cu D+P+3E în continuarea tronsonului I de clădire cu D+ P+1E și tronsonul III de clădire cu D+ P+2E în continuarea tronsonului II de clădire cu D+ P+ 3E, mărginit în partea dreaptă de str. Telbisz

 • 2. După trecerea imobilului in proprietatea Statului Român, Ministerul Învățământului a executat modificări constructive pe verticală după cum urmează:

 • a) Peste corpul de clădire C1 situat în partea stângă a intrării uscate cu acces din P-ța. Huniade inițial cu D+P în suprafață de 457,17 mp, s-au mai edificat două nivele (et. I și et. II ) construite de Ministerul Învățământului, astfel corpul C1 de clădire a devenit cu D+P+2E.

 • b) Peste corpul de clădire C2 situat în partea dreaptă a intrării uscate cu acces din P-ța Huniade la tronsonul I de clădire inițial cu D+ P+1E , în imediata apropriere a intrării uscate s-au mai edificat doua nivele et. II și et. III în suprafață de 400,45mp de către Ministerul Învățământului, astfel tronsonul I de clădire din partea dreaptă a intrări uscate devenind cu D+P+3E, iar tronsoanele de clădire II și III au rămas la forma inițială cu D+P+3E respectiv D+P+2E.

3). Configurația corpurilor de clădirea în prezent este următoarea:

 • a) Corpul 1 de clădire situat în stânga intrării uscate este compus din D+P+2E, neevidențiat în C.F.

 • b) Corpul 2 de clădire situat în dreapta intrării uscate este compus din,tronsonul de clădire I și II cu D+P+3E, evidențiat în C.F. și tronsonul de clădire III cu D+P+2E, neevidențiat în C.F.

În documentația nr.27/2007 întocmită de ing. Ciurea Florentin, la solicitarea Episcopiei Romano-Catolică s-a făcut următoarea propunere de dezmembrare:

 • - top nr. 266/1 - clădire cu 2 etaje și curte în suprafață de 707 mp, care rămâne în C.F. Nr.63 Timișoara, în domeniul public al municipiului Timișoara conform H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Timișoara, având sarcina de servitute de trecere cu piciorul, auto și utilități pe suprafața de 80 mp, în favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei nr. top. 266/2;

 • - top. nr. 266/2 - clădire cu 3 etaje și o clădire cu 2 etaje și curte în suprafață de 1177 mp, în P-ța Huniade nr 2A care rămâne în C.F. nr. 63 Timișoara, în domeniul public al municipiului Timișoara conform H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Timișoara, având dreptul de servitute de trecere cu piciorul, auto și utilități asupra suprafeței de 80 mp. de la imobilul cu nr topo 266/1.

Această propunere de dezmembrare a imobilului s-a făcut cu scopul delimitări suprafeței de 457.17 mp ( demisolul și parterul ) din corpului 1 de clădire ( clădire cu 2 etaje având nr. top 266/1) construită de Episcopia Romano-Catolică , cu suprafața de 400,45 mp (etajul I și II ) construită peste tronsonul I al corpului 2 de clădire de către Ministerul Învățământului ( clădirea cu 3 etaje având nr.top. 266/2 ), în vederea unei soluționări corecte a cereri de retrocedare

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe;

 • 1. dezmembrarea imobilului situat în Timișoara p-ța Huniade nr.2 înscris în C.F. nr. 63 Timișoara cu nr. top. 266 compus din construcții și teren în suprafață de1884 conform documentației nr. 27/2007 întocmită de ing, Ciurea Florentin astfel:

 • a) - top nr. 266/1 - clădire cu 2 etaje și curte în suprafață de 707 mp, care rămâne în C.F. Nr.63 Timișoara, în domeniul public al municipiului Timișoara conform H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Timișoara, având sarcina de servitute de trecere cu piciorul, auto și utilități pe suprafața de 80 mp, în favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei nr. top. 266/2;

 • b) - top. nr. 266/2 - clădire cu 3 etaje și o clădire cu 2 etaje și curte în suprafață de 1177 mp, în P-ța Huniade nr 2A care rămâne în C.F. nr. 63 Timișoara, în domeniul public al municipiului Timișoara conform H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Timișoara, având drept de servitute de trecere cu piciorul, auto și utilități asupra suprafeței de 80 mp. de la imobilul cu nr. topo 226/1.

 • 2. Eliberarea autorizației de funcționare pentru clădirea cu 2 etaje situată pe parcela cu nr. topo 266/1 și pentru clădirea cu 2 etaje situată pe parcela cu nr. topo 266/2, în vederea înscrieri acestora în C.F nr.63 Timișoara, clădiri rezultate în urma modificărilor constructive efectuate înainte de anii 1990, autorizație de funcționare la baza căreia va sta documentația de dezmembrare nr. 27/2007.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor C-tin Miuț


ȘEF SERVICIU B.D.U.


Ptr. ȘEF SERVICIU,


Ing. Dan Robescu


Ing. Călin-Nicușor Pîrva

REF. de SPECIALITATE,

Sing. Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic Jr. Mirela Lasuschevici

Red./Dac. I.C.-2ex.