Hotărârea nr. 262/2007

262/31.07.2007 privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru obiectivul de investiţii "Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei" situat în Timişoara str. I.I. Brad în vederea înscrierii în C.F. nr.141364 top nr. 2190/2, 2191/1- 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2
Hotararea Consiliului Local 262/31.07.2007
privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru obiectivul de investiţii "Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei" situat în Timişoara str. I.I. Brad în vederea înscrierii în C.F. nr.141364 top nr. 2190/2, 2191/1- 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-16713/23.07.2007. al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie,sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea consiliului Local nr.82/2004 - privind preluarea obiectivului de investiţiii "Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei" în patrimoniul municipiului Timişoara, avizare documentaţie de unificare şi dezmembrare teren şi acceptare donaţii a parcelelor deteren situate în str. I.I. de la Brad, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.193/2005;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.351/27.09.2005 privind rectificarea suprafeţei şi vînzarea prin licitaţie publică deschisăcu strigare, a obiectivului de investiţii " Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei" situată în Timişoara str. I.I. Brad
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru construcţiile existente în incinta obiectivului de investiţii "Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei" situat în Timişoara str. I.I. Brad, edificate pe parcela nr. top 2190/2, 2191/1- 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2, înscrisă în C.F. nr.141364 în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. La baza eliberării autorizaţiei de funcţionare va sta documentaţia nr. 2108/2005 întocmită de S.C. EFICIENT S.A.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

NR --------------------------------------------------


Aprobat

PRIMAR


Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT


Obiectivul de investiții „Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei” situat în Timișoara str. I.I. de la Brad, compus din construcții în C.F. nr. 141364 și teren în suprafață de 18966 mp. situat pe parcela cu nr. topo 2190/2, 2191//1-21912, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2, a fost transferat de la R.A.T.T. în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara în baza H.C.L. nr. 82/2004 modificată cu H.C.L. nr.193/2005.

Prin H.C.L nr. 351/27.09.2005 art. 2 s-a aprobat vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a Obiectivului de investiții „Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei” situat în Timișoara str. I.I. de la Brad, constând în construcții și teren în suprafață de 18966 mp. situat pe parcela cu nr. topo 2190/2, 2191//1-21912, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2, înscrisă în C.F. nr. 141364.

După îndeplinirea formalităților de publicitate nu s-a depus nici o ofertă în vederea participări la licitație, astfel acest obiectiv a rămas disponibil.

Actualmente acest obiectiv este înregistrat în evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Timișoara iar construcțiile existente nu sunt evidențiate în C.F.

Având în vedere cele de mai sus;


Propunem:


1 Eliberarea autorizației de funcționare pentru construcțiile existente în incinta Obiectivului de investiții „Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei” situat în Timișoara str. I.I. de la Brad, edificate pe parcela cu nr. top 2190/2, 2191//1-21912, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2, în vederea evidențieri acestora în C.F. nr. 141364 în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara,


VICEPRIMAR


DIRECTOR


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor C-tin Miuț


SEF SERVICIU B.D.U.


Pt. ȘEF SERVICIU


Ing. Dan Robescu


Ing. Călin Pîrva


ÎNTOCMIT


Sing. Ciucur Ioana


Avizat

Serviciul Juridic


Jr. Mirela Lasuschevici