Hotărârea nr. 259/2007

259/31.07.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 135/24.04.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 880,00 m.p. din imobilul situat in Timisoara, P-ta Huniade nr. 3 către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică
Hotararea Consiliului Local 259/31.07.2007
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 135/24.04.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 880,00 m.p. din imobilul situat in Timisoara, P-ta Huniade nr. 3 către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 2905/08.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 135/24.04.2007 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 880 mp din imobilul situat în Timişoara, P-ţa Huniade nr. 3 către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică;
Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar al judetului Timis nr. 4814/07.06.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara nr. D72007 - 2905/07.06.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 135/24.04.2007, după cum urmează :
"Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a suprafeţei de 880,00 m.p. din imobilul situat in Timisoara, P-ta Huniade nr. 3, inscris in C.F. nr. 109933 Timisoara, nr. top. 195/2 in proprietatea Statului Roman - 5138/8553 parte teren si in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public - 1/1 parte constructii si 3415/8553 parte teren, catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis, cu destinatia de sediu."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Inspectoratului Scolar al Judetului Timis;
- Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI