Hotărârea nr. 258/2007

258/31.07.2007 privind vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004
Hotararea Consiliului Local 258/31.07.2007
privind vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 2422/12.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.327/2002 privind aprobarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului , care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/2002;
În baza Legii nr.442/2001 - privind protejarea monumentelor istorice;
În baza prevederilor din Anexa 3-punctul 1 şi pct.18 lit.(g) din Legea nr.5 /2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate;
În baza art. 5 alin. ( 1 ) lit. c din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 , cu spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă metodologia de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 1, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. D72007 - 2422/12.06.2007                                      dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

 • >  Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, Str. Vacarescu nr. 31 inscris in C.F. colectiv nr. 8103 Timisoara nr. top. 16973 este in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si este inchiriat la beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Farcau Mariana Rodica prin contractul de inchiriere nr. 780/1999. Imobilul din Timisoara, Str. Vacarescu nr. 31 nu a fost revendicat .

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2422/14.05.2007, d-na Farcau Mariana Rodica solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Vacarescu nr. 31 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004 .

 • >  Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 inscris in C.F. ind. 127498 Timisoara , nr. top. 12157/VIII- Spatiul comercial 1 situat la subsol in corpul A compus din 3 camere, coridor si W.C. cu 5,87 % pc corp A, 4,76% pci generale si 48/1017 m.p. teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman, este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1374/2002 la beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Bindariu Ioan Gheorghe.

Imobilul din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2182/29.10.2003 fiind respinsa notificarea numitilor Rimoni Yotam si Rimoni Ester.

Din verificarile efectuate la Serviciul Juridic a rezultat faptul ca Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2182/29.10.2003 nu a fost ataca in instanta

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.D72007 - 2181/2007 dl. Bindariu Ioan Gheorghe solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004 .

 • >  Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Dacilor nr. 15, înscris

în CF nr. 14453 Timișoara, cu nr. top 5636, în proprietatea Statului Român, este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1460/2004 la beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Gavra Dănuț . Imobilul din Timisoara, str. Dacilor nr. 15 nu a fost revendicat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2007 - 5850/2007 dl. Gavra Danut solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Dacilor nr. 15 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004 .

 • >  Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Preyer nr. 14, înscris

in C.F. nr. 8200 Timișoara, cu nr. top. 16667, SAD 1, in proprietatea Statului Roman, este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1459/2004 la beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Alexandru Constantin. Imobilul din Timisoara, str. Preyer nr. 14 nu a fost revendicat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2405/2007 dl. Alexandru Constantin solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Preyer nr. 14 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004.

 • >  Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Porumbescu nr. 17 inscris in C.F. nr. 4696 Timisoara, nr.top. 12562 este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1193/2001 la beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Bledea Vasile. Imobilul din Timisoara, str. Porumbescu nr. 17 nu a fost revendicat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2736/2007 dl. Bledea Vasile solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Porumbescu nr. 17 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004.

 • >  Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. General Dragalina nr. 16 inscris in CF ind. 133857 Timisoara nr. top. 17117/XXV SAD 2, corp A, compus din atelier la parter, magazie la subsol, cu 4,45 % p.c. generale, cu 9,50 % p.c. corp A si 140/3136 m.p. in folosinta in proprietatea Statului Roman, este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1499/2007 la beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Bindariu loan . Imobilul din Timișoara, Str. General Dragalina nr. 16 nu a fost revendicat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timișoara cu nr. D72007 - 2180/2007 dl. Bindariu loan solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timișoara, Str. General Dragalina nr. 16 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004 .

 • >  Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Cronicar Neculce nr. 43 inscris in CF nr. 1234 Timisoara, nr. top. 7389 in proprietatea Statului Roman este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 167/1998 la beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Borosoiu Mugurel. Imobilul din str. Cronicar Neculce nr. 43 nu a fost revendicat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 1936/2007 dl. Borosoiu Mugurel solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Cronicar Neculce nr. 43 potrivit dispozitiilor din Legea nr.341/2004.

 • >  Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Cronicar Neculce nr. 43 inscris in CF nr. 1234 Timisoara, nr, top. 7389 in proprietatea Statului Roman este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 138/1998 la beneficiara Legii nr. 341/2004, d-na Mustetiu Dorina. Imobilul din str. Cronicar Neculce nr. 43 nu a fost revendicat.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 1936/2007 d-na Mustetiu Dorina solicita cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Cronicar Neculce nr. 43 .

In sedinta din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 a fost avizate favorabil solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004.

Avand in vedere cele prezentate precum si prevederile art. 5 alin. ( 1 ) lit. c din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 potrivit caruia beneficiarii legii au dreptul de a „ cumpara sau inchiria cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, un spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 m.p. ...”

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind vanzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, prevazute in Anexa 1 conform metodologiei prevazute in Anexa 2, anexe care vor face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana

jur. Lasuschevici Mirela

ANEXA NR. 2

LA H.C.L. nr.din

Metodologia de vânzare a spatiilor cu alta destinație decat aceea de locuința, proprietate privata a Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, inchiriate la beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietate privată a Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, inchiriate la beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, mentionate in Anexa nr. 1, se vor vinde la pretul pietei. Acestea vor fi evaluate de evaluatori autorizati, persoane fizice sau juridice autorizate , potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat prin licitație publică.

Pentru stabilirea corectă a valorii de vânzare a spatiului cu alta destinatie este necesară dezmembrarea pe apartamente, dezmembrare care va fi executată de către titularii contractelor de închiriere.

Valoarea investițiilor executate de chiriași pe cheltuială proprie, cu Autorizație de construire și acordul proprietarului, și pentru care există acte doveditoare ,vor fi evidențiate separat în Raportul de evaluare și vor fi scăzute din prețul de vânzare, dar nu mai mult de 50% din pretul stabilit prin raportul de evaluare.

Vanzarea se va face catre titularii contractelor de inchiriere prin metoda negocierii directe, pretul stabilit prin raportul de evaluare fiind pret minim de vanzare.

Vanzarea spatiilor cu alta destinatie se va face cu plata integrala sau cu plata in rate astfel :

 • a) avans de 25% din prețul de vânzare;

 • b) rate lunare eșalonate pe un termen de pana la 3 ani, fără acordarea unor termene de grație;

 • c) perceperea unei dobânzi anuale de 10%.

Comisia va solicita cumpărătorului constituirea de garanții pentru asigurarea plății ratelor, cum ar fi: constituirea unei ipoteci pe spațiul care face obiectul vânzării;

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

ANEXA

La H.C.L. nr.......................

Nr. crt.

Strada

Nr.

Suprafața (m.p.)

Observații

Poziția din Lista monumentelor istorice Ordinul nr.2314/2004

1.

Str. Vacarescu

31

FARCAU MARIANA

Director,


Birou Spații-Terenuri,        Referent de specialitate

ec. Nicușor Constantin Miuț


ing. Marius Voicu


sing. Gheorghe Drăgoi