Hotărârea nr. 257/2007

257/31.07.2007 privind extinderea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1, închiriat Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD
Hotararea Consiliului Local 257/31.07.2007
privind extinderea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1, închiriat Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-1713/14.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD nr. D82007-1713/23.04.2007;
Având în vedere Procesul verbal de predare - primire nr. D82007 - 1780/28.05.2007 al spatiului din Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1 incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
Având în vedere Procesul verbal al sedintei din data de 12.06.2007 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă întocmirea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr.1299/2001 încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD, pentru extinderea suprafetei închiriate cu suprafata de 236,95 m.p. in exclusivitate si 67,37 m.p. in comun situata la parterul imobilului din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timişoara, nr. top.298, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.
Ca urmare a extinderii suprafeţei, obiectul contractului îl constituie spaţiul construit în suprafaţă utila de 634,74 mp.; suprafeţe locative folosite în exclusivitate: 18 încăperi, coridor si grup sanitar, în suprafaţă de 461,58 mp;.suprafeţe locative folosite în comun: 21 încăperi (coridoare, grupuri sanitare, sală de şedinţă) în suprafaţă de 173,16 mp. din 995,28 mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D82007-1713/14.06.2007

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara , Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298 in proprietatea Primariei Municipiului Timișoara care a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 590/1999 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis a devenit liber fiind preluat prin procesul verbal de predare - primire nr. D82007 -1780/28.05.2007 ca urmare a renuntarii la folosinta acestuia.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Programul SAPARD are închiriat prin Contractul de închiriere nr.1299/2001, modificat prin Actul Adițional nr.1/14.09.2005 si Actul Adițional nr. 2/08.01.2007, spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298, pentru sediu agenție, sală de ședințe și coridoare. Spațiul închiriat este situat la parter și etajul II al clădirii fiind format din 9 încăperi (în suprafață utilă de 335,38 mp.) în exclusivitate iar în comun cu celelalte chiriașe coridoarele și sala de ședință.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Programul SAPARD, prin cererea nr.1386/2007, înregistrată sub nr.D82007-1713/23.04.2007, solicită aprobarea extinderii suprafeței închiriate cu spatiul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis format din 5 incaperi, coridoare, holuri de acces si grup sanitar cu suprafata utila totala de 236,95 m.p. situata la parterul imobilului.

Domnul Marchis Roland Nicolaus a solicitat restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri bănești pentru imobilul situat în Timișoara, str. Libertății nr.1 (farmacia), înscris în C.F. nr.1 Timișoara nr. top. 298. Prin Dispoziția nr.1132/18.04.2005 privind respingerea notificării referitoare la imobilul situat în Timișoara, str. Libertății nr.1 s-a respins notificarea nr.838/13.08.2001 prin care solicita restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri bănești pentru imobilul situat în Timișoara, str. Libertății nr.1 (farmacia), înscris în C.F. nr.1 Timișoara nr. top. 298. Farmacia la care se face referire este situată în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.1 care este lipit de imobilul din piața Libertății nr.1, prin urmare imobilul din str. V.Alecsandri nr.1 în care se află farmacia și care a făcut în fapt obiectul notificării la Legea nr.10/2001 nu are nici o legătură cu încăperile imobilului din Piața Libertății nr.1 în care funcționează Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Programul SAPARD sau in care a functionat Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis. Împotriva Dispoziției nr.1132/18.04.2005 s-a formulat contestație la Tribunalul Timiș (dosar juridic nr.628/2005).

În ședința din data de 12.06.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.228/2005, s-a avizat favorabil solicitarea de extindere a spatiului închiriat prin Contractul de închiriere nr.1299/2001, modificat prin Actul Adițional nr.1/14.09.2005 si Actul Adițional nr. 2/08.01.2007 catre Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Programul SAPARD .

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind întocmirea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr.1299/2001 încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Programul SAPARD Timișoara, pentru spatiul din Timișoara, Piața Libertății nr.1, înscris în C.F. nr.1 Timișoara, nr. top.298, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Ca urmare a extinderii suprafeței, obiectul contractului îl constituie spațiul construit în suprafață utila de 634,74 mp.; suprafețe locative folosite în exclusivitate: 18 încăperi, coridor si grup sanitar, în suprafață de 461,58 mp;.suprafețe locative folosite în comun: 21 încăperi (coridoare, grupuri sanitare, sală de ședință) în suprafață de 173,16 mp. din 995,28 mp.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

9

ing. Marius Voicu REFERENT DE SPEC. sing. Gheorghe Drăgoi