Hotărârea nr. 256/2007

256/31.07.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15
Hotararea Consiliului Local 256/31.07.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 2026/24.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Hosu Virgil, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2026/18.04.2007;
Având în vedere acordul inregistrat la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2028/18.04.2007 al Societatii "TIMISOARA";
Conform prevederilor art. 5 alin. 1 lit.(c) din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.05.2007;
În baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15 situat la demisolul imobilului, avand intrarea din strada, format din 3 incaperi in suprafata totala de 70,67 m.p., inscris in C.F. nr. 5084 Timisoara, top. 12214 in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Hosu Virgil, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Domnului Hosu Virgil;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D72007 - 2026/24.05.2007                                           dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15 situat la demisolul imobilului, avand intrarea din strada, format din 3 incaperi in suprafata totala de 70,67 m.p. a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1464/2005 la Societatea Timisoara care prin adresa nr. D72007 -2028/18.04.2007 renunta la folosinta spatiului in favoarea beneficiarlui Legii nr. 341/2004 dl. Hosu Virgil.

Societatea Timisoara a predat spatiul la Primaria Municipiului Timisoara prin procesul verbal de predare - primire nr. D72007 - 2028/20.04.2007, contractul de inchiriere nr. 1464/2005 fiind anulat incepand cu 01.05.2007.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2026/18.04.2007, beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Hosu Virgil solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15.

Imobilul din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15 a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, revendicarea fiind solutionata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1864/03.09.2003, din verificarile efectuate la Serviciul Juridic rezultand faptul ca Dispozitia nu a fost atacata in instanta.

In sedinta din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 a fost avizata favorabil solicitarea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Hosu Virgil.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 15 situat la demisolul imobilului, avand intrarea din strada, format din 3 incaperi in suprafata totala de 70,67 m.p., inscris in C.F. nr. 5084 Timisoara, top. 12214 in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Hosu Virgil, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana