Hotărârea nr. 254/2007

254/31.07.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Plevnei nr. 1 catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA
Hotararea Consiliului Local 254/31.07.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Plevnei nr. 1 catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 2477/18.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara nr. D72007 - 2477/17.05.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Plevnei nr. 1, situat la subsolul imobilului, avand intrarea din strada, format din 3 incaperi cu suprafata utila totala de 44,35 m.p., inscris in C.F. ind nr. 13297 Timişoara, cu nr. top. 12142/XI in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu destinatia de atelier de creatie.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-CASEI DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D72007 - 2477/17.05.2007

REFERAT

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, Piata Plevnei nr. 1, situat la subsolul imobilului, avand intrarea din strada, format din 3 incaperi cu suprafata utila totala de 44,35 m.p. este inscris in C.F. ind nr. 13297 nr. top. 12142/XI in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara si este neinchiriat.

Imobilul din Timisoara, Piata Plevnei nr. 1 nu a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 2477/17.05.2007 Casa de Cultura a municipiului Timisoara solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Plevnei nr. 1 ca atelier de creatie .

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Plevnei nr. 1, situat la subsolul imobilului, avand intrarea din strada, format din 3 incaperi cu suprafata utila totala de 44,35 m.p. este inscris in C.F. ind nr. 13297 nr. top. 12142/XI in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA cu destinatia de atelier de creatie.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana