Hotărârea nr. 253/2007

253/31.07.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din piata agroalimentara Timisoara 700
Hotararea Consiliului Local 253/31.07.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din piata agroalimentara Timisoara 700


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8834/14.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea nr. SC2007 - 8834/17.04.2007 a FUNDATIEI ACADEMICE CULTURALE ( F.A.C.T. ).
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din piata agroalimentara Timisoara 700, aflat pe parcelele cu nr. top. 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2/2, inscrise in C.F. nr. 121465 Timisoara, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, sub denumirea Restaurant Crama 700, cu suprafata utila de 203,15 mp, catre FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA (F.A.C.T.), pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de centru cultural.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-FUNDATIEI ACADEMICE CULTURALE ( F.A.C.T. );
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU S.A.D.

NR. SC2007 - 8834/14.06.2007

APROBAT

PRIMAR,


Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT


Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința situat in piata agroalimentara Timișoara 700, aflat pe parcelele cu nr. top. 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2/2, inscrise in C.F. nr. 121465 Timisoara, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, sub denumirea Restaurant Crama 700 cu suprafata utila de 203,15 mp a fost inchiriat pana la data de 08.05.2007 la FUNDATIA INCA -INTERNATIONAL NETWORK OF CONTEMPORARY ARTISANS prin contractul de inchiriere nr. 1319/2002 cu destinatia de centru cultural.

Prin Decizia civila nr. 95/A/16.02.2007 a Tribunalului Timis a fost admisa actiunea Consiliului Local al Municipiului Timisoara avand ca obiect rezilierea contractului de inchiriere nr. 1319/14.05.2002 si evacuarea FUNDATIEI INCA - INTERNATIONAL NETWORK OF CONTEMPORARY ARTISANS din spatiu.

Prin cererea inregistrata la Primaria municipiului Timisoara cu nr. SC2007 - 8834/17.04.2007, FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA ( F.A.C.T. ) solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din piata agroalimentara Timisoara 700, pentru desfasurarea activitatilor culturale.

In sedinta din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 a fost avizata favorabil solicitarea FUNDATIEI ACADEMICE CULTURALE ( F.A.C.T. ).

Avand in vedere cele prezentate,


PROPUNEM :


1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din piata agroalimentara Timisoara 700,


aflat pe parcelele cu nr. top. 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 1070/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2/2, inscrise in C.F. nr. 121465 Timisoara, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, sub denumirea Restaurant Crama 700 cu suprafata utila de 203,15 mp, catre FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA ( F.A.C.T. ), pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de centru cultural.


VICEPRIMAR


DIRECTOR


ing.Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin


SEF BIROU


ing. Voicu Marius


REFERENT SPEC.


Sing. Kovacs Ileana


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


jur. Lasuschevici Mirela