Hotărârea nr. 252/2007

252/31.07.2007 privind aprobarea metodologiei de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
Hotararea Consiliului Local 252/31.07.2007
privind aprobarea metodologiei de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 15976/12.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 7/24.01.2006 privind infiintarea unei comisii unice de licitatie pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 214/30.05.2006 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 7/24.01.2006 privind infiintarea unei comisii unice de licitatie pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 214/30.05.2006 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei unice de licitatie infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 7/24.01.2006;
- Inspectoratului Scoalar al Jud. Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU BIROUL SPATII - TERENURI NR.

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 294/27.06.2006, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 27/2007 s-au stabilit criteriile de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004.

In sedinta din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 a fost avizata favorabil afisarea listei tabilirea unei metodologii care sa reglementeze folosinta spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara .

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

  • 1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind stabilirea metodologiei de inchiriere a spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara conform Anexei care va face parte integranta din hotarare.

  • 2. Revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 7/24.01.2006 privind infiintarea unei comisii unice de licitatie pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 214/30.05.2006 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing.Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Lasuschevici Mirela

Anexa

La H.C.L. nr.____________________

Din data de_____________________

Metodologie

privind inchirierea spatiilor temporar disponibile situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

  • 1.     Pentru institutii bugetare, agentii, organizatii neguvernamentale, asociatii, se va face analizarea fiecarui caz in parte, in Comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005. Intocmirea contractelor de inchiriere se va face pe o perioada de 1 an in baza hotararii comisiei, cu posibilitatea prelungirii contractului de inchiriere, cu acordul partilor, la solicitarea scrisa a chiriasului, facuta inainte de expirarea termenului de inchiriere. Contractul de închiriere va fi incheiat de catre unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu acordul Consiliului de Administratie al ISJ Timiș, contractele urmand a fi vizate de Directia Patrimoniu care va tine o evidenta a acestora.

  • 2.     Pentru inchirierea pe o perioada limitata a zilei ( citeva ore/zi ) pentru activitati similare celor de invatamant se va incheia contract de inchiriere de catre unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu acordul Consiliului de Administratie al ISJ Timiș, contractele urmand a fi vizate de Directia Patrimoniu care va tine o evidenta a acestora.

  • 3.     Pentru inchirierea unor camere din internate pentru cazari temporare contractul de inchiriere va fi incheiat de catre unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu acordul Consiliului de Administratie al ISJ Timiș, contractele urmand a fi vizate de Directia Patrimoniu care va tine o evidenta a acestora.

  • 4.     Pentru inchirierea terenurilor de fotbal si a salilor de sport contractul de inchiriere va fi incheiat de catre unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu acordul Consiliului de Administratie al ISJ Timiș , contractele urmand a fi vizate de Directia Patrimoniu care va tine o evidenta a acestora.

  • 5.     Pentru inchirierea spatiilor situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat catre societati comerciale ( ex. bufete de incinta, ateliere, depozite etc. ), Primaria Municipiului Timisoara, Directia Patrimoniu va emite un acord in care va specifica pretul de pornire la licitatie si conditii minime ce trebuie incluse in contractele de inchiriere ( privind consumurile cu utilitatile ) licitatiile urmand a fi organizate de catre Inspectoratul Scolar al jud. Timis.

  • 6.     Modelul contractului de inchiriere va fi stabilit de catre Inspectoratul Scolar al jud. Timis functie de natura activitatii, amplasarea spatiului in incinta unitatii de invatamant preuniversitar de stat si cerintele Consiliului de Administratie al unitatii.

Bufetele de incintă pentru care s-a organizat licitație la Primăria Municipiului Timisoara, sunt scutite de plata chiriei pe perioada vacantelor scolare. Contractele de inchiriere respective vor fi completate in acest sens, prin incheierea unui act aditional.