Hotărârea nr. 251/2007

251/31.07.2007 privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.11/01.11.1999 încheiat cu Clubul Sportiv F.C. SRBIANKA GIUCHICI cu referire la identificarea amenajărilor ce pot fi efectuate şi prelungirea termenului de concesiune
Hotararea Consiliului Local 251/31.07.2007
privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.11/01.11.1999 încheiat cu Clubul Sportiv F.C. SRBIANKA GIUCHICI cu referire la identificarea amenajărilor ce pot fi efectuate şi prelungirea termenului de concesiune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 13540/11.06.2007 al domnilor consilieri Radu Ţoancă şi Valentin Moldovan;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145/1999 privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 16158 mp. teren situat în Timişoara, Bd. dr. Iosif Bulbuca (fost Bd. L Rebreanu), din incinta bazei sportive Elba în vederea amenajării unui teren de fotbal;
Având în vedere contractul de concesiune nr. 11/01.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Clubul Sportiv F.C. SRBIANKA GIUCHICI;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 11/01.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de concedent şi Clubul Sportiv F.C. SRBIANKA GIUCHICI în calitate de concesionar, cu privire la identificarea amenajărilor ce pot fi efectuate şi prelungirea termenului de concesiune, completându-se şi modificându-se astfel:
Capitolul II - art.2 va avea următorul cuprins: "concesionarea terenului se face în vederea amenajării unui teren de fotbal cu toate funcţiunile - vestiare şi tribune, spaţiu de cazare şi masă a tinerilor jucători aflaţi în pregătirea clubului, spaţiu de pregătire fizică şi recuperare a tinerilor sportivi, spaţiu acoperit pentru pregătirea tehnico tactică în condiţii meteorologice nefavorabile, cu respectarea condiţiilor impuse prin caietul de sarcini, Certificatul de Urbanism, Autorizaţia de construire şi Planul Urbanism Zonal.
Schimbarea destinaţiei este interzisă.
Capitolul III art.5 se va completa cu următorul cuprins : "Concesionarea se va prelungi cu incă jumătate din perioada de 15 ani stabilită iniţial, rezultând astfel o perioadă totală de 22 de ani şi 6 luni calculată de la data de 01.11.1999 şi până la 01.05.2021.
Capitolul VII art.16 lit.g va avea următorul cuprins : Să obţină avizele necesare şi autorizaţia de construire în termen de 1 an de la data semnării actului adiţional.
Art.16. lit. e va avea următorul cuprins: Să realizeze investiţia pentru care a fost concesionat terenul în maxim 36 luni de la data emiterii Autorizaţiei de Construire, cu respectarea condiţiilor impuse prin Certificatul de Urbansim şi Autorizaţia de Construire.
Art.17 se va completa cu lit.(e) cu următorul cuprins: Să sprijine concesionarul în vederea obţinerii autorizaţiei de construire în termenul stipulate la art.16 lit.g.

Art.2: Celelalte articole ale constractului de concesiune care nu contravin cu prezentele modificari, rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Către

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

In atentia d-lui secretar IOAN COJOCARI

Subsemnați! VALENTIN MOLDOVAN si RADU TOANCA, consilieri locali in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin prezenta, in conformitate cu prevederile art.28 alin.l si art. 29 din Regulamentul de Organizare si Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, va rugam sa dispuneți înregistrarea si trimiterea către compartimentele de resort - in vederea întocmirii referatului de specialitate, avizării pe comisii de specialitate si discutării in plen - a proiectului de hotarare anexat prezentei.

Expunerea motivelor:

CLUBUL SPORTIV F.C. SRBIANKA GIUCHICI in calitate de concesionar conform contractului de concesiune nr. 11/01.11.1999, prin reprezentant Miroslav Giuchici, in calitate de președinte al Clubului, a solicitat prin prezenta aprobarea efectuării unor clarificări la conținutul contractului al cărei parte sunt, aspecte ce nu au caracter de schimbare a destinației obiectului concesiunii.

Având in vedere Hotararea C.L. nr, 145/1999 privind concesionarea prin licitație publica a suprafeței de 16.158 mp.

Având in vedere contractul de concesiune nr. 11/01.11.1999 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timișoara si CLUBUL SPORTIVF.C. SRBIANKA GIUCHICI.

Concesionarul a realizat pe parcela respective un teren de fotbal unde isi desfasoara activitatea sportivii legitimate la CLUBUL SPORTIV F.C. SRBIANKA GIUCHICI.

/■Pentru acest motiv propunem descrierea amenajărilor ce vor fi realizate concomitent cu terenul de fotbal: vestiare si tribune, spațiu de cazare a tinerilor jucători aflati in pregătirea clubului, spațiu de pregătire fizica si recuperare a tinerilor sportivi jucători in cadrul clubului sau al altor cluburi. Consideram ca aceste lucrări sunt necesare realizării obiectivului propus prin concesionarea imobilului inscris in CF 106597 Timișoara si anume de a revigora si dezvolta sportul timișorean si in principal fotbalul, creeind premisele dezvoltării tinerilor sportivi timișoreni si relansarea acestora in primele eșaloane sportive.

Consideram ca propunerile expuse sunt in spiritul Timisorii fiind necesara si oportuna aprobarea proiectului de hotarare anexat.

De asemenea reprezentantul clubului ne-a invederat ca este singurul Club din Timișoara care a transferat la echipa fanion a orașului Timișoara (FCU Politehnica Timișoara) trei jucători remarcați (Gabriel Torje, Cristian Daminuta, Bogdan Straut)

In susținerea propunerii noastre consideram ca prin aceasta hotarare se creaza premisele obținerii unor performante sportive deosebite de către tineretul tmisorean si o deschidere a orașului nostrum pentru organizarea de viitoare competiții sportive care sa creasca prestigiul acestuia in tara si in străinătate.

Anexam prezentei proiectul de hotarare propus.

Va mulțumim.

Consilieri locali


Timișoara, 04.06.2007

VALENTIN MOLDOVAN si RADU TOANCAROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE BIROUL LICITAȚII CONTRACTE

NR.SC2007-013540/19.06.2007

REFERAT

Referitor la adresa nr.SC2007-013540/19.06.2007, prin care subscrisa CLUBUL SPORTIV F.C. SRBIANKA GIUCHICI, prin reprezentantul ei legal, solicită efectuarea unor clarificări la conținutul contractului de concesiune nr.11/1999 avand ca obiect terenul din Timișoara, str.losif Bulbuca, conform CF . nr. 129181, vă aducem la cunoștință următoarele:

Conform extrasului de carte funciară nr. 129181 și a Contractului de concesiune nr.11/01.11.1999 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de concedent, dreptul de concesiune al terenului este dat pentru Clubul Sportiv F.C. SÎRBIANCA GIUCHICI. Contractul de concesiune are ca obiect "concesionarea terenului in vederea amenajării unui teren de fotbal cu toate funcțiunile necesare".

în cererea depusă se solicită efectuarea unor clarificări la conținutul contractului de concesiune si anume: amenajările ce vor fi realizate concomitent cu terenul de fotbal vor fi: vestiare si tribune, spațiu de cazare a tinerilor jucători aflati in pregătirea clubului, spațiu de pregătire fizica si recuperare a tinerilor sportivi jucători in cadrul clubului sau al altor cluburi.

In ce privesc clarificările mai sus menționate, facem precizarea ca nu sunt de natura sa modifice destinația bunului concesionat, specificate in Caietul de Sarcini. Prelungirera perioadei de concesiune, pana la data de 01.05.2021, se face la expirarea duratei de concesionare in conformitate cu art.6 a Contractului de Concesiune nr.11/01.11.1999.

Pe parcursul derulării contractului de concesiune s-a constatat in nenumărate rânduri neachitarea redeventei precum si a majorărilor si penalităților de intarziere, pe o durata mai mare de 90 de zile fapt care a dus la deschiderea acțiunii in justiție pentru rezilierea contractului conform art.26 din Contractul de concesiune nr.11/1999 din care rezulta ca "neplata redeventei (inclusiv a penalităților de intarziere) pe o perioada mai mare de 90 de zile precum si, neacceptarea de către concesionar a redeventei reactualizate (majorate ) conform art.9 si 10 conduce la rezilierea unilaterala a contractului si da dreptul concedentului de a cere despăgubiri".

Aceasta clauza stipulata in contract este un pact comisoriu de cel mai inalt grad, care duce la rezilierea contractului in cazul in care termenul de neachitare a obligațiilor este mai mare de 90 de zile, chiar daca ulterior aceste obligații a fost efectuate.

De asemenea conform actului adițional nr. 1/13.06.2002 la contractul de concesiune nr.11/01.11.1999, FC SIRBIANKA GIUCHICI in calitate de concesionar, se obliga sa realizeze investiția in maximum 24 de luni si sa obțină avizele necesare si Autorizația de construire pana la data de 01.03.2003, clauze care nu au fost respectate in totalitate.

In prezent pe rolul Tribunalul Timiș - secția contencios administrativ se afla înregistrat Dosarul cu numărul 4286/30/2007, avand ca obiect rezilierea contractului cu FC SRBIANKA GIUCHICI, cu termen de judecare a fondului in data de 27 iunie 2007.

Având în vedere cele de mai sus, punctul nostru de vedere este că această cerere ar putea fi pusa in discuție, doar după ce se clarifica situația contractului de concesiune incheiat cu FC SRBIANKA GIUCHICI si după ce instanța competenta se pronunța cu privire la rezilierea contractului de concesiune pentru motivele mai sus aratate.IU,

ÎUTARIU

SEF BIROU

Jr.CHINDRIȘ DANIELA BEATRICE