Hotărârea nr. 250/2007

250/31.07.2007 privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitaţie publică către SC AGN GROUP SRL, a suprafeţei de 60 de m.p. din terenul cuprins în C.F. nr. 137057, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 250/31.07.2007
privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitaţie publică către SC AGN GROUP SRL, a suprafeţei de 60 de m.p. din terenul cuprins în C.F. nr. 137057, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 16871/24.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre SC AGN GROUP SRL cu nr. D72007 - 003810 / 24.07.2007;
In conformitate cu art. 15 lit. e din Legea nr. 50 / 1990 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit .c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata ;


HOTARASTE

Art.1. : Se aproba concesionarea fără licitaţie publică către SC AGN GROUP SRL cu sediul in Timisoara str. DEMETRIADE nr. 1 a terenului în suprafaţă de 60 m.p. din parcela cu nr. top= 1723/2/1/1/1/1/b/5 in suprafaţa totala de 12531 mp , inscris in cf = 137057 Timisoara , proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , pe o perioadă de 49 ani cu plata redevenţei anuale, de 3270 RON , stabilită prin fisa de evaluare a terenului , intocmita la data de 24.07.2007 de catre exp ANEVAR ing. Ligia Balanescu , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Destinaţia acestui teren ce se concesionează, va fi conform Certificatului de Urbanism nr. 3723/26.06.2007 de parcare subterană alipită (extindere) de clădirea S+P+6 E +Ep., Autorizată cu A.C. nr. 203/30.01.2007, iar suprateran va fi amenajat în alei pietonale şi spaţii verzi.
Întreţinerea aleilor şi a spaţiului verde se face de către concesionarul SC AGN GROUP SRL şi nu se va putea îngrădi.

Art.2: Dezmembrarea terenului concesionat se va face prin grija concesionarului , care va suporta şi taxele necesare întocmirii şi avizării documentaţiei de dezmembrare, înainte de expirare a Autorizaţiei de construire a parcării subterane .

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. AGN GROUP SRL Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE PATRIMONIU SERVICIUL S.A.I.

S.C. 2007 - 16871 / 24.07.2007

R E F E R A T

privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitație publică către SC AGN GROUP SRL, a suprafeței de 60 de m.p. din terenul cuprins în C.F. nr. 137057, Timișoara

Se propune spre analiză și avizare comisiilor II, III ,IV, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cererea Societății Comerciale AGN GROUP SRL, înregistrată cu nr. D72007-3810/24.07.2007, privind atribuirea în concesionare a unei suprafețe de teren de 60 m.p. din parcela topografică nr 1723/2/1/1/1/1/b/5 în suprafață totală de 12531 m.p.

Această parcelă de teren este cuprinsă în C.F. nr. 137057, Timișoara și este proprietatea municipiului Timisoara.

Solicitarea acestei suprafețe de teren este motivată de amenajarea unei Parcări Subterane, în extindearea clădirii S+P+6 E +Ep., Autorizată cu A.C. nr. 203/30.01.2007, pe terenul proprietatea privată a societății comerciale AGN GROUP SRL

Pentru această parcare , în conformitate cu PUD-ul aprobat prin HCL 399/2005, prin Certificatul de Urbanism nr. 3723/26.06.2007 sa solicitat, în conformitate cu prevederile L. 50/1991 republicată, reglementarea juridică a terenului afectat de parcarea subterană - prin concesionarea acestui teren.

Având în vedere cele de mai sus , ținând cont de HCL nr. 399/2005, de Certificatul de Urbanism nr. 3723/2007, de Autorizația de Construire nr. 203 din 30.01.2007,

Luînd în considerare că forma geometrică a parcelei de teren solicitată în concesionare, nu este edificabilă pentru o construcție supraterană independentă, că acest teren nu este afectat de gospodărie subterană , că amenajarea supraterană a acestui teren este avizat și de Comisia de Circulație cu nr. TH2007-3337/12.07.2007,

In conformitate cu art. 15 lit e din Legea nr. 50 / 1990 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor : ,, Prin excepție de la prevederile art.  13 alin. (1), terenurile

destinate construirii se pot concesiona fără licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinta pe termen limitat, după caz, în următoarele situații:

e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; ,,

Propunem atribuirea prin contract de concesiune fără licitație publică către SC AGN GROUP SRL a terenului în suprafață de 60 m.p. din suprafața de 12531, proprietate a Municipiului Timișoara, înscris în C.F. nr. 137057, Timișoara cu nr. topo 1723/2/1/1/1/1/b/5, pe o perioadă de 49 ani cu plata redevenței anuale, stabilită prin fisa de evaluare intocmita de catre exp ANEVAR ing. Ligia Balanescu de 3.270 RON. Destinația acestui teren ce se concesionează, va fi conform cu Certificatul de Urbanism nr. 3723/26.06.2007 de parcare subterană alipită (extindere) de clădirea S+P+6 E +Ep., Autorizată cu A.C. nr. 203/30.01.2007, iar suprateran va fi amenajat în alei pietonale și spații verzi.

Întreținerea aleilor și a spațiului verde se face de către beneficiar și nu se va putea îngrădi.

De asemenea , în situția avizării favorabile a celor propuse dezmembrarea terenului concesionat se va face prin grija beneficiarului, care va suporta și taxele necesare întocmirii și avizării documentației de dezmembrare, înainte de expirarea Autorizației de construire a parcării subterane ce se va emite.

VICEPRIMAR,                         DIRECTOR

Ing. ADRIAN ORZA                   Ec. NICUSOR C-TIN MIUT

p. SEF SERVICIU

ing. CALIN. N. PIRVA

AVIZAT

SERVICIU JURIDIV

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI