Hotărârea nr. 25/2007

25/30.01.2007 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.10.2005- privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr.349/22.02.2000
Hotararea Consiliului Local 25/30.01.2007
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.10.2005- privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr.349/22.02.2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.599/16.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 - Legea locuinţei, modificată şi completată;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor şi Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional;
Având în vedere prevederile art. 38, alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.17 din Legea nr.215/2000 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (21) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.387/2005 cu art.1.1. având următorul conţinut:
"Art.1.1.: Se aprobă ca pentru chiriaşii sau membrii ai familiilor acestora, înscrise pe lista evacuaţilor, care provin din imobile redobândite de proprietar care au primit notificarea din partea proprietarului pentru motivele prevăzute la art.14 alin. (2) lit. a) şi b) din OUG nr.40/1999 şi modificată prin Legea nr.241/2001 sau cărora le-a expirat termenul de 5 ani şi a căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute de art.14 alin. (2) lit. a) şi b) din OUG nr.40/1999 modificată şi completată prin Legea nr. 241/2001 şi care au fost notificate de proprietar, să se atribuie de către Comisia de locuinţe fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, nominal, o locuinţă dintre cele care devin disponibile şi sunt prezentate spre redistribuire."

Art.2 : Se completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.387/2005 şi se va republica într-o nouă formă.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de repartizare a locuinţelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centrul de Consiliere Pentru Cetăţeni;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t: PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr. _______________________________

REFERAT

privind modificarea H.C.L. nr. 387/25.10.2005- privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, listă întocmită conform H.C.L.M.T. nr.349/22.02.2000

Prin H.C.L. nr.387/2005 a fost stabilită modalitatea de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, listă întocmită conform H.C.L.M.T. nr.349/22.02.2000, luându-se în considerare faptul că se creează situații sociale deosebite, atunci când instanța de judecată pronunță sentințe judecătorești care devin definitive, irevocabile și executorii care dispun evacuarea necondiționată de atribuirea altui spațiu de locuit corespunzător a foștilor chiriași și a familiilor acestora, iar aceștia din urmă sunt nevoiți să părăsească locuința, fiind evacuați în stradă de către proprietarii acestor imobile. S-a luat în considerare faptul că nu în toate aceste situații acele persoane evacuate sau care urmează în scurt timp să fie evacuate se află pe niște poziții avantajoase pe lista de priorități, astfel încât în momentul afișării unei locuințe disponibile să poată fi ei cei care vor beneficia de aceea locuință, iar procedura de repartizare nu poate fi încălcată din lipsă de procedură.

Astfel, pentru persoanele/familiile înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie care dispune evacuarea necondiționată de atribuirea altui spațiu de locuit corespunzător și pentru care s-a întocmit dosar execuțional de către executorul judecătoresc și s-a emis somație de evacuare din locuință sau care au fost deja evacuate, s-a aprobat prin HCL nr.3 87/2005 să se atribuie de către Comisia de locuințe fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, nominal, o locuință dintre cele care devin disponibile și sunt prezentate spre redistribuire. Precizăm că de acest drept pot beneficia aceste persoane doar o singură dată iar în cazul în care refuză locuința oferită de către Comisie, să piardă dreptul de a beneficia de un spațiu de locuit fără respectarea ordinii de prioritate. Atribuirea în acest mod către aceste persoane se va face în baza unei cereri scrise a acestora, cerere însoțită de sentința judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie în original și în baza unei copii a somației de evacuare transmisă prin intermediul executorului judecătoresc și după caz procesul verbal de evacuare din locuință întocmit de către executorul judecătoresc. În cazul în care se vor înregistra mai multe solicitări de acest gen și nu se vor disponibiliza locuințe suficiente pentru rezolvarea acestor cereri, acestea vor fi departajate în ordinea de pe listă, făcându-se oferta persoanei înscrise pe listă cel mai aproape de poziția 1, urmând ca celelalte solicitări să fie rezolvate în momentul disponibilizării altor locuințe, respectându-se aceeași procedură.

Motivația emiterii HCL nr.387/2005, respectiv crearea acestei proceduri se datorează și faptului că persoanele evacuate nu dispun de mijloace financiare care să le permită închirierea unei locuințe din fondul locativ privat al orașului Timișoara și majoritatea celor înscriși pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara se află în această situație.

Având în vedere faptul că în Monitorul Oficial al României partea I-a nr.787/18.09.2006 a fost publicată OUG nr.68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, iar prin acest act normativ a fost modificată OUG nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe modificată și completată prin Legea 241/2001, se impune modificarea și completarea HCL nr.387/2005.

Astfel, vă aducem la cunoștință că art.3 din OUG nr.68/13.09.2006 modifică art.15 și art.16 din OUG nr.40/1999 modificată și completată prin Legea nr.241/2001, după cum urmează:

„Art.15. - În cazul chiriașilor care au primit notificarea pentru motivele prevăzute la art.14 alin. (2) lit. a) și b), consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziție, cu prioritate, o locuință din fondul destinat închirierii, inclusiv din fondul de locuințe sociale, în termen de 1 an de la data cererii chiriașului; locuințele se pun la dispoziție numai celor care îndeplinesc criteriile de acces stabilite în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

„Art.16. - Chiriașii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art.14 alin.(2) lit. a) și b) au prioritate la acordarea tuturor înlesnirilor prevăzute de legislația în vigoare pentru dobândirea unei locuințe proprietate personală.”

Luându-se în considerare că în conformitate cu prezenta ordonanță a Guvernului, consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziție, cu prioritate, o locuință din fondul destinat închirierii, inclusiv din fondul de locuințe sociale, în termen de 1 an de la data cererii chiriașului, propunem modificarea HCL nr.387/2005 prin extinderea categoriilor de persoane care pot beneficia de o locuință în acest mod, respectiv prezenta HCL să aibă aplicabilitate și pentru următoarele categorii de persoane:

-chiriașii sau membrii ai familiilor acestora, care provin din imobile redobândite de proprietar care au primit notificarea din partea proprietarului pentru motivele prevăzute la art.14 alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr.40/1999 și modificată prin Legea nr.241/2001 sau cărora le-a expirat termenul de 5 ani și a căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute de art.14 alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr.40/1999 modificată și completată prin Legea nr.241/2001.

Având în vedere cele de mai sus propunem modificarea în mod corespunzător a HCL nr.387/2005 și republicarea ei într-o nouă formă.

V I C E P R I M A R, D I R E C T O R,

Ing. Adrian Orza                      Ec. Nicușor C-tin Miuț

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI,

Ing. Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici