Hotărârea nr. 249/2007

249/31.07.2007 privind concesionarea unui teren catre SC CENTRAL SRL Timisoara
Hotararea Consiliului Local 249/31.07.2007
privind concesionarea unui teren catre SC CENTRAL SRL Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 16805/24.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza Legii nr. 213/1998 privind propietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
In baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
In conformitate cu art.17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin ( 5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata ;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba concesionarea catre SC CENTRAL SRL Timisoara , pe o perioadă de 49 de ani, cu plata unei redevenţe, a cotei de teren aparţinând municipiului Timişoara in suprafata totală de 845 mp cuprinsă în parcelele cu nr. top = 209 înscris în cf = 2 Timişoara în suprafaţă totală de 2478 mp, top = 207 înscris în cf = 248 Timişoara în suprafaţă totală de820 mp şi top = 208/2 înscris în cf = 246 Timişoara în suprafaţă totală de 997 mp, în vederea eliberării Autorizaţiei de funcţionare a construcţiei Hotel CENTRAL.

Art. 2: Documentaţia tehnică de dezmembrare a parcelelor mai sus menţionate va fi efectuată de către beneficiarul concesiunii SC CENTRAL SRL Timişoara.

Art. 3 : Redevenţa prevăzută la art.1 va fi în sumă totală de 51048 RON/an, fiind redevenţa minimă determinată pentru a recupera în 25 de ani preţul de vânzare a terenului în condiţiile de piaţă şi se face venit la bugetul local. Calcului redevenţei este cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul TimişTimiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. CENTRAL SRL Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

DE ACORD, PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

NR. SC 2007 - 16805 / 24.07.2007

REFERAT

Privind concesionarea unui teren catre SC CENTRAL SRL Timisoara

Imobilul situat in Timisoara , Hotel CENTRAL este edificat pe terenul in suprafata de 845 mp , identificat prin top= 209 inscris in cf= 2 Timisoara ,top= 207 inscris in cf= 248 Timisoara si top= 208 / 2 inscris in cf= 246 Timisoara.

Terenul identificat prin top= 207 inscris in cf = 248 Timisoara si top= 208 / 2 inscris in cf = 246 Timisoara a fost inclus in domeniul public al municipiului Timisoara fiind atestat prin HG.1016 / 2005 pozitia 3757 in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , iar top= 209 inscris in cf = 2 Timisoara este in proprietatea municipiului Timisoara.

Avind in vedere adresa cu nr . 135 / 31.05.2007 inregistrata de catre SC CENTRAL SRL Timisoara cu nr. U92007 -3992 / 26.06.2007 prin care se solicita eliberarea Autorizatiei de functionare pentru constructia Hotel CENTRAL , constructie in regim de inaltime S,P,6Etaje.

Avind in vedere declaratia cu nr. de autentificare 851/ 18 iunie 2007 prin care asociatul unic - administrator al SC CENTRAL SRL , GRUIA MIRCEA DAN , declara ca in cazul in care Primaria municipiului Timisoara elibereaza autorizatia de functionare pe cale administrativa , renunta la judecata in procesul ce face obiectul dosarului nr. 3184 / com / 2006.

Avind in vedere evaluarea terenului in suprafata de 845 mp , evaluare intocmita de catre expert ANEVAR ing. Ligia BALANESCU prin care se stabileste redeventa minima anuala pentru terenul ocupat de constructia Hotel CENTRAL ,

SC CENTRAL SRL a fost infiintata in baza Legii 31/1990 in conformitate cu sentinta civila nr. 306 / S /1991 pentru administrarea Hotelului CENTRAL ,

In anul 1991 s-a incheiat un contract de inchiriere intre SC BANATUL ( fost OJT Timis ) si SC CENTRAL SRL in vederea administrarii hotelului , cumparindu-se toate mijloacele fixe aferente mai putin cladirea,

In anul 1998 s-a transformat prin novatie obiectiva contractul de inchiriere in unul de leasing imobilar cu clauza irevocabila de cumparare in conformitate cu legea privatizarii ,

In anul 2005 , la expirarea contractului de leasing imobiliar s-a efectuat vinzarea cumpararea activului Hotel CENTRAL.

Avind in vedere importanta cladirii si scopul acesteia precum si faptul ca are un singur proprietar propunem reglementarea situatiei terenului aferent constructiei Hotel CENTRAL prin :

Emiterea unei Hotariri de Consiliu Local prin care :

  • 1. Sa se aprobe concesionarea catre SC CENTRAL SRL Timisoara , pe o perioadă de 49 de ani, cu plata unei redevențe , a cotei de teren apartinind municipiului Timisoara in suprafata totala de 845 mp cuprinsa in parcelele cu nr. top= 209 inscris in cf = 2 Timisoara in suprafata totala de 2478 mp , top= 207 inscris in cf = 248 Timisoara in suprafata totala de 820 mp si top= 208/2 inscris in cf = 246 Timisoara in suprafata totala de 997 mp , in vederea eliberarii Autorizatiei de functionare a constructiei Hotel CENTRAL.

  • 2. Documentatia tehnica de dezmembrare a parcelelor mai sus mentionate va fi efectuata de catre beneficiarul concesiunii SC CENTRAL SRL Timisoara.

  • 3. Redevența prevăzută la art.1 va fi în sumă totală de 51048 RON / an , fiind redeventa minima determinata pentru a recupera in 25 de ani pretul de vinzare a terenului in conditiile de piata si se face venit la bugetul local .

    VICEPRIMAR,

    Ing. ADRIAN ORZA


DIRECTOR

Ec. NICUSOR C-TIN MIUT

p. SEF SERVICIU ing. CALIN. N. PIRVA AVIZAT

SERVICIU JURIDIV

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI