Hotărârea nr. 248/2007

248/31.07.2007 privind aprobarea Listei cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006
Hotararea Consiliului Local 248/31.07.2007
privind aprobarea Listei cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 16545/19.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004;
În baza art. 5 alin. ( 1 ) lit. c si lit. g din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Lista cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA                          APROBAT

DIRECȚIA PATRIMONIU                                      PRIMAR

BIROUL SPATII - TERENURI

NR._______________________ dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri și luptatorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 prevede la art. 5 alin. ( 1 ) lit. c. urmatoarele : persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 4 alin. (1) din lege beneficiază, pe lângă indemnizația calculată conform prevederilor art. 4, și de următoarele drepturi:

“ c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii;

g) atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii a 10000 m.p. de teren in extravilan si 500 m.p. de teren in intravilan - acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locativ

Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 4 alin. (1) din lege sunt persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, adica :

  • 1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 sau în legatura cu aceasta;

  • 2. Luptător Reținut - atribuit celor care au fost reținuți de forțele de represiune ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției;

  • 3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit și au menținut baricade impotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar și le-au aparat pana la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției romane din decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite impotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

sau de

Urmaș de erou-martir și anume soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și fiecare dintre copiii acestuia.

In evidentele Biroului Spatii - Terenuri din cadrul Directiei Patrimoniu sunt un numar de 304 solicitari de la beneficiarii Legii nr. 341/2004 cu privire la drepturile mentionate la art. 5 alin. ( 1 ) lit. c si la cei 500 m.p. mentionati la art. 5 alin. ( 1 ) lit. g din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri și luptatorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 .

In baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 pentru stabilirea criteriilor de departajare a solicitarilor de spatii comerciale sau de prestari servicii de la beneficiarii Legii nr. 341/2004 s-a intocmit Lista cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004.

Lista a fost afisata la sediul Primariei Municipiului Timisoara, fiind comunicata si prin mass-media locala, pentru depunerea eventualelor contestatii .

Contestatiile au fost solutionate si a fost intocmita lista conform criteriilor stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006

In sedinta din data de 15.05.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 s-a avizat favorabil intocmirea unui proiect de hotarare pentru aprobarea Listei cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind aprobarea Listei cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006 prevazuta in Anexa care va face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR

ing.Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin SEF BIROU ing. Voicu Marius REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela

ANEXA LA

HCL________________

DIN DATA DE________

AFISAT AZI 29.05.2007 TERMEN DE CONTESTATII : 12.06.2007

LISTA CU SOLICITARILE BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 IN FUNCTIE DE CRITERIILE DIN HCLMT NR. 27/2007

Nr. crt.

Nr. dosar

Numele si prenumele

Adresa domiciliu

Nr. inregistrare

Ce se solicita

Calitatea de revolutionar

Daca nu a mai beneficiat de alte drepturi prev. de Legea nr.42/1990

Nr. copiilor minori in intretinere

Daca a fost evacuat din s.a.d. obtinut in baza L42/90

Vechimea cererii

Total criterii

Observatii

Spatiu comercial

Teren pt.

Spatiu

Teren pt locuinta

Locuinta

Teren

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

Mironica Maria

str. Brandusei

nr. 9 sc a ap. 14

3587/26.07.1994

Da

Nu

Da

0

3

3

1

0

13

20

2

36

Juganaru Adrian

str.Martir Juganaru

nr.24bl.19 ap.7

D06-587/28.02.1996

Da

Nu

Da

3

3

3

0

0

11

20

3

100

Chis Ioan

str.Cercului nr.37

D72005-1044/3.03.2005

Da

Da

Nu

0

3

0

0

0

15

18

4

278

Hetea Liviu

str.Cozia nr.88

ap.2

3962/4.02.1993

Da

Nu

Da

0

3

0

0

0

14

17

5

55

Cotos Dionisie

str.Frunzei nr.20 scB

ap.4

2771/10.08.1994

Da

Nu

Nu

1

3

0

0

0

13

17

6

256

Danila Vasile

Al.Viilor nr.6A

SC097-1367/6.02.1997

Da

Nu

Nu

0

3

3

0

0

10

16

7

280

Boran Lazar

Calea Martirilor

nr.80 ap.7

EC-1015/13.04.1994

Da

Nu

Nu

0

3

0

0

13

16

8

43

Boicu Dan

spl.Titulescu

nr.21,ap.3

D8-652/30.01.2004

Da

Nu

Da

1

0

0

0

0

14

15

9

73

Caldararu Lucian

str.A.Odobescu

nr.13A

30243/16.10.1992

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

15

15

10

156

Cocan Teodor

str.Timocului nr.21

ap5

D7-1248/12.02.2004

Da

Nu

Da

0

3

0

1

0

11

15

11

307

Cojocaru Armando

Gianini

str.Steaua bl.40

, sc D ap.11

D82007-2728/2007

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

15

15

12

51

Sacalas Emil

str.Cermena nr.2

ap.25

D06-5/15.01.2001

Da

Da

Da

1

3

3

1

0

6

14

13

64

Brindas Valentin

Bv.T.Ionescu nr.23

ap.4

TH295-2591/10.07.95

Da

Nu

Nu

2

0

0

0

0

12

14

14

174

Paceana Oprea

str.Poiana Ruscai

nr.11 ap14

EC597-980/27.02.1997

Da

Nu

Nu

0

3

0

1

0

10

14

15

237

Todor Coriolan Octavia

str.Olimpiadei nr.2

Pa8-4051/23.11.2000

Da

Nu

Da

1

3

3

0

0

7

14

16

25

Bancsov Maris Florin

str.Martir Stefan

Maris nr.2,ap.1

D7-3406/24.04.2002

Da

Nu

Da

3

3

3

0

0

5

14

17

268

Buhaianu Dinu

str.I.Mihalache nr.13

ap.5

D8-1759/24.04.2007

Nu

Nu

Da

0

0

3

0

0

11

14

18

39

Ieremia Ioan

str. Regiment 13 Calarasi nr.8 ap.14

D6-5808/24.11.2000

Da

Da

Da

0

3

3

0

0

7

13

19

226

Muresan Dumitru

str.S.Barnutiu nr.51A

ap.11

D0799-4590/1999

Da

Nu

Nu

2

3

0

0

0

8

13

20

68

Pricop Ioan

str.Linistei Bl.88 ap.5

D7-6057/7.10.2004

Da

Da

Nu

2

3

0

2

3

3

13

21

60

Miulescu Alexandru

P-ta Traian nr.4

ap.1A

EC597-817/17.02.97

Da

Da

Da

1

0

0

0

0

10

11

22

34

Stefan Ion

str.Armoniei nr.38

PA8-901/15.02.2002

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

11

11

23

40

Stoicoi Cornel

P-ta Unirii nr.13 ap.4

PA8-469/30.01.2002

Da

Da

Da

0

3

3

0

0

5

11

24

259

Monoranu Oana Alexan

str.Gen.Grigorescu

nr.1 ap.7

D7-4304/29.09.2005

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

2

11

25

260

Monoranu paul Alexand

str.Gen.Grigorescu

nr.1 ap.7

D7-4303/29.09.2005

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

2

11

26

30

Belici Larisa Diana

str.Gh.Lazar

nr.19,ap.41

D7-5095/13.09.2006

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

10

27

35

Juganaru Geanina

str.Martir Juganaru

nr.24bl.19 ap.7

D8-2537/21.08.2006

Da

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

10

28

46

Abrudan Dorian

str.Mangalia

nr.56,ap.9

D7-3775/18.05.2004

Da

Nu

Da

1

3

3

0

0

3

10

29

88

Echert Adolf

str.I.Slavici bl.20 scA

ap.4

PA8-840/30.05.2000

Da

Nu

Nu

2

0

0

1

0

7

10

30

19

Apro Cristian Zoltan

Intrarea Lugojului nr.9 sc A ap.1

D7-2718/27.04.2006

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

10

31

44

Gabor Cornel Tudorel

str.Lorena nr.12 ap.3

PA8X-82629.05.2000

Da

Nu

Nu

0

3

0

0

0

7

10

32

18

Apro Mihai

Intrarea Lugojului nr.9 sc A ap.1

D7-2717/27.04.2006

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

10

33

285

Nistor Lauriana

str.Vrancei nr.1

D7-1518/16.03.2007

Da

Nu

Nu

3

3

3

1

0

0

10

34

286

Seiche Stanciu

Camelia

str.Dragalina

nr.36 ap.9

D7-1517/16.032007

Da

Nu

Nu

3

3

3

1

0

0

10

35

17

Maris Daniel

str.Martir Maris

Stefan nr.2 ap.1

D7-2706/27.04.2006

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

10

36

261

Monoranu Ana

str.Gen.Grigorescu

nr.1 ap.7

SC2006-18934/2006

Nu

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

10

37

10

Jung Mihai Florentin

str.I.Nemoianu

nr.12,ap.1

D7-7005/23.11.2006

Nu

Nu

Da

1

3

3

1

0

1

9

38

16

Tonenchi Mircea

str. Al.Macedonski

nr.36

D7-6933/19.11.2004

Da

Nu

Nu

0

3

0

0

3

3

9

39

239

Fanu Dorel

str.Nicolinti nr.7

SC2002-6200/2002

Da

Da

Nu

0

3

0

1

0

5

9

40

61

Zabulica Claudia ramon

str.Constantin cel

Mare

bA33,scB,ap.17

D7-2676/26.04.2006

Da

Nu

Da

3

3

3

0

0

1

9

41

251

Tath Gheorghe

str.C-tin Titel

Petrescu nr.4 ap.6

D0699-4258/10.12.1999

Da

Nu

Da

0

0

0

1

0

8

9

42

270

Gabu Sorin

Aleea Citadelei nr.3 sc A ap.2

D7-76/15.01.2007

Da

Da

da

1

3

3

2

0

0

9

43

284

Simicin Adriana

Ramona

com Valcani

nr.279

D7-1438/14.03.2007

Da

Nu

Da

3

3

3

0

0

0

9

44

288

Simicin Maria

Claudia

str.Linistei Bl1C

,scC ap.9

D7-1437/14.03.2007

Da

Da

Da

3

3

3

0

0

0

9

45

296

Iotcovici Adrian

str.Gh Lazar

nr.42 sc E ap.2

D7-698/6.02.2007

Da

Da

Da

3

3

3

0

0

0

9

46

302

Hategan Dalila

str.Recoltei

nr.15 ap.15

D8-2016/10.05.2007

Da

Nu

Nu

3

3

3

0

0

0

9

47

124

Pitaru Virgil

str.Lisabona nr.1

ap.10

Pa8x--1241/1.03.2002

Da

Da

Nu

1

3

0

0

0

5

9

48

6

Vasile Florea

str.Magura nr.7

ap.11

D7-6905/21.11.2006

Da

Nu

Da

1

3

3

0

0

1

8

49

8

Blaga Monica-Gabriela

str.Teiului nr.13

D7-7475/11.12.2006

Da

Da

Nu

1

3

3

0

0

1

8

50

12

Gyebnar Miriana

Calea Martirilor

nr.27,sc.B,ap.7

D7-6916/21.11.2006

Da

Da

Da

2

3

0

2

0

1

8

51

22

Vacareanu Zina

str.Dreptatea nr.63

D7-2605/20.04.2006

Da

Nu

Da

1

3

3

0

0

1

8

52

82

Vasui-Suciu Aurelian

Calea Maresal

Antonescu nr.181 scC ap5

D7-3994/12.07.2006

Nu

Nu

Da

0

3

3

1

0

1

8

53

38

Gradinaru Domnica

str.Ulpia Traiana

nr.75

R2-667/27.07.2004

Da

Nu

Da

2

3

0

0

0

3

8

54

74

Chindea Aurel

Intrarea Riului

nr.2,scB ap19

D8-309/28.01.2003

Da

Nu

Nu

1

3

0

0

0

4

8

55

65

David Ion

str.Poneasca nr.10

P8X-885-15.02.2002

Da

Nu

Da

0

0

0

3

0

5

8

56

45

Ghinea Ion

str.Constantin cel

Mare BlA13,scA,ap.9

D8-3958/5.07.2004

Da

Nu

Da

2

3

0

0

0

3

8

57

257

Apro ioana

Intrarea Lugojului nr.9 sc A ap.1

D8-3693/27.07.2005

Da

Nu

Nu

3

3

0

0

0

2

8

58

279

Florincut Alexandru

str.Grofsoreanu

nr.11 sc D ap.11

D7-449/25.01.2007

Da

Nu

Nu

1

3

3

1

0

0

8

59

79

Galos Catalin

Calea Aradului nr.12

ap.72

D7-255/18.01.2006

Da

Da

Nu

0

3

0

1

3

1

8

60

13

Buzatu C-tin Robert

str.Verde

Bl.A81,scA,ap.5

D7-6957/22.11.2006

Da

Da

Nu

2

3

0

1

0

1

7

61

84

Jivanescu Maria Mihae

I.I.de la Brad bl.105 ap.6

D8-1188/13.06.2006

Nu

Nu

Da

3

3

0

0

0

1

7

62

86

Oprea Sorin Danut

Cal.Sever Bocu

bl.302 ap.8

D8-4475/14.12.2006

Da

Da

Nu

0

0

3

3

0

1

7

63

76

Dragoi Tatarici Octavia

str Mures nr.7 blA nap15

D7-311/20.01.2005

Da

Da

Da

1

3

0

1

0

2

7

64

42

Vladesan Emil

str.Porumbescu

nr.104,ap.7

PA8X-778/23.05.2000

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

7

7

65

192

Crismar Delia

str.Dreptatea nr.34

D7-9042/31.10.2002

Da

Da

Da

0

0

0

2

0

5

7

66

54

Dragoi Nicolae

str.L.Blaga nr.1

ap.13

D8-5393/19.08.2004

Da

Nu

Da

1

3

0

0

0

3

7

67

281

Jivan C-tin Gh

str.Aurelianus

nr.2 scB ap.14

D8-211/1.02.2007

Da

Da

Da

1

3

3

0

0

0

7

68

289

Nicolici Dorel

Teodor

str.Holdelor

Bl.B17 ap.1

D8-1830/26.03.2003

Da

Nu

Nu

0

3

0

0

0

4

7

69

292

Covaciu

Imre-Laios

str.Electronicii

nr.15 ap.15

D7-1214/28.02.2007

Nu

Nu

Da

1

3

3

0

0

0

7

70

295

Iotcovici Stela

Calea Sever

Bocu BlC4 ap.6

D7-699/6.02.2007

Da

Nu

Nu

3

0

3

1

0

0

7

71

7

Costache Angelica

str.C.Porumbescu

nr.52,ap.12

D7-7369/7.12.2006

Da

Nu

Da

2

0

3

0

0

1

6

72

27

Ionita Gh.Constantin

str.Aurel Ciupe

bl.105 ap.12

D7-2776/2.05.2006

Nu

Nu

Da

2

0

3

0

0

1

6

73

2

Olaru Marian

Str. C. Negruzzi nr. 19 ap.4

D7-6547/08.11.2006

Da

Da

Nu

2

3

0

0

0

1

6

74

9

Vlaici Sava

str.Oltul

Bl.19,sc.B,ap.19

D7-7455/11.12.2006

Da

Nu

Nu

2

3

0

0

0

1

6

75

52

Roban Mariea

str.Dacilor nr.1 ap.15

D8-441/15.10.2002

Da

Nu

Nu

1

0

0

0

0

5

6

76

23

Mateas Daniel Adrian

str.Armoniei nr.26

D7-420/26.01.2006

Nu

Nu

Da

1

3

0

1

0

1

6

77

154

Savin Zoltan Marius

str.I.Vulcan 2

D7-1486/11.03.2005

Da

Nu

Nu

0

3

0

1

0

2

6

78

269

Oprea Vasile Ionel

str.Gh Lazar

nr.32 sc D ap 14

D7-561/31.01.2006

Da

Nu

Nu

2

3

0

0

0

1

6

79

291

Vieru Petrica

str Azuga nr.8

sc B ap.1

D7-1204/28.02.2007

Nu

Nu

Da

3

0

3

0

0

6

80

293

Trifan Claudiu

str.Dirijorului nr.2

scA ap.9

D7-1009/20.02.2007

Da

Nu

Nu

0

3

3

0

0

0

6

81

294

Trifan Radita

str.Dirijorului

nr.2 scA ap.9

D7-1008/20.02.2007

Da

Nu

Nu

0

3

3

0

0

0

6

82

297

Iotcovici Elena

str.Gh Lazar

nr.40 sc E ap 2

D7-696/6.02.2007

Da

Nu

Nu

3

3

0

0

0

0

6

83

301

Pasca Dan Ioan

str. Arh. Victor Vlad bl.48 sc.A ap.12

D8-1885/3.05.2007

Da

Da

Da

2

3

0

1

0

0

6

84

306

Gheorghe Rozalia

zona Legumi culturii nr.5

D7-2413/14.05.2007

Nu

Nu

Da

3

3

0

0

0

0

6

85

203

Bejan Adriana

str.Linistei nr.14 sc.b

ap.8

D72004-1990/2004

Da

Nu

Nu

0

3

0

0

0

3

6

86

5

Daescu Adrian Leonard

str.Martir O.Tintaru

nr.3 scA ap.6

D7-6220/26.10.2006

Da

Nu

Da

1

3

0

1

0

1

6

87

227

Radau Dumitru

str.St.cel Mare nr.10

ap.7

D72005-637/2005

Da

Nu

Nu

1

0

0

2

0

2

5

88

264

Mezin Dan Octavian

str. Semenic nr.9

ap.2

D82007 -1622/2007

Da

Nu

Nu

2

3

0

0

0

0

5

89

3

Briscan Delia

Intr.Orizont nr.23,

ap.18

D7-6966/22.11.2006

Da

Nu

Nu

1

3

0

0

0

1

5

90

4

Duma Nistor

str.E.Savoya nr.13

ap.15

D7-6645/13.11.2006

Nu

Nu

Da

1

0

0

3

0

1

5

91

14

Mironica Constantin Mi

str.Brindusei

hnr.9,sc.A,ap.14

D8-4301/24.11.2006

Da

Nu

Da

0

3

0

1

0

1

5

92

37

Sonfa Adriana-Ramona

Bv.Cetatii nr.46 scC ap.4

D8-3069/28.08.2006

Nu

Nu

Da

1

0

3

0

0

1

5

93

69

Gavrila Fanica

str.A.Andre\escu

nr.107,ap.6

D7-1190/22.02.2006

Nu

Nu

Da

1

3

0

0

0

1

5

94

78

Melinte Marian

str.A.Mocioni nr.1

ap.10

SC2-295/10.01.2006

Nu

Nu

Da

1

3

0

0

0

1

5

95

83

Dalea Marius Petrisor

str.Cocorilor nr.1

D8-1517/27.06.2006

Nu

Nu

Da

1

3

0

0

0

1

5

96

53

Munteanu Gheorghe

str.Telegrafului nr.34

ap.5

D7-1500/14.03.2005

Da

Da

Da

0

3

0

0

0

2

5

97

66

Vilceanu Ovidiu Marian

str.Salcimilor nr.50

D7-575/31.01.2005

Da

Nu

Da

3

0

0

0

0

2

5

98

67

Vilceanu Adrian Lauren

str.Salcimilor

nr.50,bl.73/Asc.B

ap.4

D7-573/31.01.2005

Da

Nu

Da

3

0

0

0

0

2

5

99

63

Simo Alin Dan

str.S.Barnutiu nr.3

ap.7

D8-4671/27.07.2004

Da

Nu

Da

2

0

0

0

0

3

5

100

58

Alexandru Constantin

str. Barzava

nr.G10,Bl.4,scA,ap.3

D8-4734/3.07.2003

Nu

Nu

Da

1

0

0

0

0

4

5

101

47

Surmei Radu

str.i.Slavici

nr.8A,sc.B,ap.2

SC2-6200/15.04.2002

Da

Da

Da

0

0

0

0

0

5

5

102

59

Hanus Sandu Ambrozi

str.Martir Sebastian

Iordan nr.4,ap.4

Pa8X-17.01.2002

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

5

5

103

24

Boarna Ioan

str.Marasesti nr.8

ap.10

D06X-850/30.01.2001

Nu

Nu

Da

1

3

0

0

0

1

5

104

87

Ghibirdic Aurel

str.Brancoveanu

nr.47 ap.4

D7-7674/15.12.2006

Da

Nu

Nu

1

3

0

0

0

1

5

105

129

Donose Emil

C.Lipovei nr.41 sc B ap.8

D7-8703/16.10.2002

Da

Nu

Nu

0

0

0

0

0

5

5

106

276

Dolca Ion

str.Platanilor

nr.9 ap.8

D7-415/24.01.2007

Da

Nu

Nu

0

0

3

2

0

0

5

107

287

Frunza Ilie

Bv Sudului nr.31

D8-876/13.03.2007

Da

Nu

Nu

1

3

1

0

0

0

5

108

303

Ille Clara

Bv.L.Rebreanu

nr.141

D8-2043/10.05.2007

Nu

Nu

Da

2

0

3

0

0

0

5

109

304

Berejovschi Doru

str. Electronicii

nr.21 bl.B13 ap.3

D7-2448/15.05.2007

Nu

Nu

Da

2

3

0

0

0

0

5

110

305

Tomesc Ioan

str.Electronicii

nr.21 bl.B13 ap.3

D7-2447/15.05.2007

Nu

Nu

Da

2

3

0

0

0

0

5

111

28

Ciobanu Dorinel Claudi

str.Musicescu

nr.16,scD,ap17

D8-2997/25.08.2006

Da

Da

Da

3

0

0

0

0

1

4

112

20

Balogh Victoria

str.Mangalia nr.18

D7-2860/4.05.2006

Da

Nu

Nu

3

0

0

0

0

1

4

113

11

Craciun Georgeta

str.Astrilor

nr.7,bl.14,ap.16

D7-6985/22.11.2006

Da

Da

Nu

0

0

3

0

0

1

4

114

21

Balogh Tiberiu

str.Mangalia nr.18

D7-2347/10.04.2006

Da

Nu

Nu

3

0

0

0

0

1

4

115

31

Mesenschi Iulian

str.Letea nr.55

D8-2780/22.08.2006

Da

Nu

Nu

1

0

0

2

0

1

4

116

62

Pantea Dan

str.Porumbescu

nr.10,ap.13

D8-1877/10.07.2006

Nu

Nu

Da

2

0

0

1

0

1

4

117

77

Oprican Ion

str.Porumbescu

nr.83 ap.2

D8-988/7.03.2005

Da

Da

Nu

0

1

0

1

0

2

4

118

33

Staiculescu Emilian

P-ta Plevnei

nr.1,ap.9

D8-1705/17.03.2004

Da

Nu

Nu

1

0

0

0

0

3

4

119

265

Ipati Ioan

Cal. Buziasului nr.34

bl.75 ap.25

D72007-1945/2007

Nu

Nu

Da

1

3

0

0

0

0

4

120

272

Mota Ioan

str.Gelu nr.23

ap.2

D7-152/16.01.2007

Nu

Nu

Da

1

0

3

0

0

0

4

121

277

Laszlo Eugenia

Maria

str.Burebista

nr.12 ap16

D7-448/25.01.2007

Da

Nu

Nu

1

3

0

0

0

0

4

122

290

Gliguta Ioan

str.3 August

1919 nr.9

D7-1078/22.02.2007

Nu

Nu

Da

1

3

0

0

0

0

4

123

298

Borsos Andrea

Ilma

str.Rusu Siri

anu nr.37 sc A ap.4

D7-766/8.02.2007

Da

Nu

Nu

1

3

0

0

0

0

4

124

173

Gruescu Minerva

str.Glad nr.38

D82003-947/27.02.2003

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

4

4

125

71

Grunzu Elena

str.Timocului blT24

ap.10

D7-2370/11.04.2006

Da

Nu

Nu

2

0

0

0

0

1

3

126

85

Tcaciuc Mihai

str.Cooperatorilor

nr.59, Chisoda ,com.Giroc, jud.Timis

D7-7169/29.11.2006

Da

Nu

Nu

1

0

0

1

0

1

3

127

48

Bratu Ioan

str.Hebe nr.4/A

D8-1679/12.04.2005

Da

Nu

Da

1

0

0

0

0

2

3

128

49

Blagut Violin Gheorghe

Bv. 16 Decembrie 1989 nr.79 sc A ap.25

D7-1056/22.02.2005

Da

Da

Nu

1

0

0

0

0

2

3

129

57

Predan Stefan

str.Ardealul ne.42

D8-4828/30.07.2004

Da

Da

Da

0

0

0

0

0

3

3

130

50

Stanciu Marioara

Aurelia

3

0

0

0

0

0

3

131

282

Andrei Gheorghe

str. Martir Maria

Andrei bl.105

ap.6

D7-496/29.01.2007

Da

Da

Nu

3

0

0

0

0

0

3

132

283

Andrei Elena

str Martir Maria

Andrei bl105

ap.6

D7-495/29.01.2007

Da

Da

Nu

3

0

0

0

0

0

3

133

299

Popa Traian

Calea Aradului

nr.95 scA ap.7

D7-806/9.02.2007

Da

Da

Da

0

3

0

0

0

0

3

134

300

Puiu Laurentiu

Mihai

Intrarea Sabinei nr.3 sc B ap.19

D8-1884/3.05.2007

Da

Da

Nu

2

0

0

1

0

0

3

135

267

Ianas Ioan

str. Ghe.

Ostrogovich nr.9

bl.82

D82007-1853/2007

Da

Da

Nu

0

3

0

0

0

0

3

136

249

Scobercea Dan

Stefan

str.Romulus nr.47

ap.5

D82004-2659/2004

Da

Nu

Nu

0

0

0

0

0

3

3

137

105

Serb Dorel

com.Mosnita Veche

nr.244

D72005-1501/2005

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

2

2

138

29

Culman Gerhard

str.Dej nr.5,sc C

ap.7

D8-3516/7.09.2006

Da

Nu

Da

1

0

0

0

0

1

2

139

32

Bondar Doru-Dumitru

sat Parta jud Timis

D7-2639/25.04.2006

Da

Nu

Nu

1

0

0

0

0

1

2

140

70

Nuta Marinica

str.Mures nr.125 bl33

ap.8

D7-2379/11.04.2006

Da

Da

Nu

1

0

0

0

0

1

2

141

81

Lorea Ioan

I.I.de la Brad Bl

A99scA ap.6

D7-6192/24.10.2006

Nu

Nu

Da

1

0

0

0

0

1

2

142

101

Trip Dumitru

str.Gloria nr.26, com

Giroc-Timis

SC2006-577/13.01.2006

Da

Nu

Nu

1

0

0

0

0

1

2

143

104

Cozmiuc Constantin Io

str.Cerna nr.15

ap.404

D8-518/29.03.2005

Da

Nu

Da

0

0

0

0

0

2

2

144

115

Mircovici Nicolae

com Becicherecul

Mic

D7--1766/24.03.2005

Da

Nu

Da

0

3

0

0

0

2

2

145

271

Vasiloni Nicolae

str.Martir Stefan Maris nr.2 sc A ap.15

D7-195/17.01.2007

Da

Nu

Nu

2

0

0

0

0

0

2

146

26

BacanaLiviu

str.Kogalniceanu

nr.12,ap.14

SC2006-6198/4.04.2006

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

1

1

147

56

Toma Iulian

str.Mesteacanului

nr.2-Dumbravita

D7-914/10.02.2006

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

1

1

148

72

Pilug Tudorica

P-ta Romanilor nr.4

ap.6

D7-5846/12.10.2006

Da

Da

Da

0

0

0

0

0

1

1

149

75

Lupas Adrian Constanti

str.Circumvalatiunii

nr.28 ap.8

D7-913/10.02.2006

Da

Da

Nu

0

0

0

0

0

1

1

150

80

Capotescu Mircea

str,Eneas nr.80 ap.3

D7-581/1.02.2006

Da

Nu

Nu

0

0

0

0

0

1

1

151

273

Parpaluta Maricel

str Ceferistilor

nr.5A

D7-251/18.01.2007

Nu

Nu

Da

1

0

0

0

0

0

1

152

274

Baciu Moisa

str Burebista nr.12 sc B ap1

D7-168/16.01.2007

Da

Nu

Nu

1

0

0

0

0

0

1

153

275

Kopornyai-Toth

Zoltan

str.Albastre

lelor nr.48

SC2007-510/

15.01.2007

Nu

Nu

Da

1

0

0

0

0

0

1

154

89

Moisi Dumitru

CaleaCircum

valatiunii nr.29 ap.31

0

155

266

Taran Constantin

str. Efta Botoca

nr.21

D72007-2175/2007

Da

Nu

Nu

0

0

0

0

0

0

0

156

90

Lengyel Daniela

str.Mircea cel Batran

nr.6

0

157

91

Kos Alexandru

str.Stiintei

nr.5scB,ap.9

0

158

92

Stoica Alexandru

str.Lunei bl.L17scB

ap.17

0

159

93

Stoica Valerica

Calea Buziasului

nr.15 bl.3

0

160

94

Stoica Marinel

str.Lunei nr.17 sc.B

ap.6

0

161

95

Iova Aurel

str.Musicescu nr.10A

0

162

96

Danse Viorel

C.D.Loga nr.29

ap.15

0

163

97

Straut Mariana

str. Pescarilor nr.11

ap.5

0

164

98

Racoveanu Olimpia

str.Evlia Celebi nr.5

ap.2

0

165

99

Ilies Petru Nicolae

Bv.Revolutiei nr.4

ap.12

0

166

102

Lozoc Mirela Maria

str.Mesteacanului

nr.22

0

167

103

Margineanu Dorel

str.P.M.Cristea nr.13

ap.1

0

168

106

Cojocariu Popa Gh

str.T.Vladimirescu

nr.28-Dumbravita-

Timis

0

169

107

Sava Ioan

str.Orizont nr.6 ap.16

0

170

108

Giroveanu Robert Toni

str Rasaritului nr.36 bl 78 ap.4

D8-4036/11.08.2005

Da

Nu

Da

0

171

109

Schonborn Tiberiu

Al.Canepei nr.5 scA ap.12

0

172

110

Ferkel Suteu Alexandru

str. Martir Alex Ferkel Suteu nr.3 sc A ap.8

0

173

111

Ferkel Suteu Cristian S

str.Martir Alex Ferkel

Suteu nr.3 scA ap.8

0

174

112

Sasaran Gruia

A. Saguna bl.A1 ap.5

0

175

113

Stein Daniel

Intrarea Zenit nr.2 scA ap.9

0

176

114

Hauer Erich

str.Jules Verne nr.76

0

177

116

Tanasa Vasile

str. Martir

D.Juganaru nr.11

bl.65 ap.63

0

178

117

Ieremia Ion Ardeal

str. Regimentul 13

Calarasi nr.8 ap.14

0

179

118

Cana Ion

I.I.de la brad Bl A7 sc B ap.1

0

180

119

Girjoaba D-tru dan

str.Muncitorilor nr.46

0

181

120

Blajan Octavian

str.Letea nr.29

0

182

121

Hauder Elza

Intrarea Mierlei nr.1

scBap.10

0

183

122

Halasz Szabo Iosif

str.Ranetti nr.45 ap.5

0

184

123

Streang Virgil Marian

str.Surorile Martir

Caceu nr.18 ap.16

0

185

125

Burnea Titi

str,Basarabia nr.40

0

186

126

Haica Teofil

P-ta st.Furtuna nr.7

ap.1

0

187

127

Studineanu Marin

str. Onesti nr.6 ap.3

0

188

128

Muller Aladar

Cal.Aradului nr.8

ap.54

0

189

130

Craescu Ion

Cal.Sever Bocu nr.45 bl.36 sc A ap.15

0

190

131

Durac Nicolae

p-ta Traian nr.6

ap.1/a

0

191

132

Avram Olimpia

str.Tiblesului nr.15

0

192

133

Bancui Miriana

str.I.Slavici nr.38

0

193

134

Gavruta calina Daniela

str.Samuil Micu nr.14 ap 4

0

194

135

Carstoiu Tudora

Intrarea Predeal nr.1

ap.3

0

195

136

Enoiu Emil

str. Musicescu nr.4

scA ap.4

0

196

137

Toderas Viorica

I.I.de la Brad bl.A31 scB ap.13

0

197

138

Voinea daniel

Bv.Revolutiei nr.13

ap.32

0

198

139

Mavrodin Corina

str.1 Decembrie nr.90 sc C ap.28

0

199

140

Marian Traian

str.Medias nr.2

0

200

141

Mithiu Ioan

Z.Steaua bl40 scA

ap.15

0

201

142

Mithiu Luminita

str.Iris nr.15 scF

ap.10

0

202

143

Bere Semeredi Adrian

str.Paroseni nr.20

0

203

144

Panaite Cornel

str.Versului nr.20

ap.19

0

204

145

Zorila Marian

str.Hugo nr.49

0

205

146

Anton Stefan

str.V.Babes nr.23

0

206

147

Jebeleanu Simion

str.Balantei nr.20sc

B ap.13

0

207

148

Molodet Tiberiu Aurel

str.A Endre nr.13

ap.1

0

208

149

Toma Ioan

Bv.16 decembrie

1989 nr.8 ap.20

0

209

150

Iuhasz iosif

str. E Savoya nr.20 ap 6

0

210

151

Barbu Sorin Calin

str.Cosmonautilor

nr.1 sc B ap.12

0

211

152

Duma Nistor

str.E Savoya nr.13

ap.15B

0

212

153

Duma C-tin

spl.T.Vladimirescu

nr.39

0

213

155

Cristurean Dan-Vasile

str.Timocului nr.21

ap.5

0

214

157

Bulz Viorel str. 3 August 1919 nr.9 ap.4A

0

215

158

Dumitrescu C-tin

str.A.Ciupe Bl.106

scA ap3

0

216

159

Stein Alexandru

str.Dunarii nr.4

0

217

160

Bojidar Marius

str.Odobescu nr.79

0

218

161

Dobre Petre

str. Dorobantilor

blC17 scBap 13

0

219

162

Balc Liviu

com Sanandrei

n.513-Timis

0

220

163

Raducan stefan

str Borzesti BlA95

ap.11

0

221

164

Haidau Mihai

str.Preyer nr.2 ap11

0

222

165

Kocsis Ioan

Cal.Martirilor Bl35

ap.18

0

223

166

Borza Stelian

Cal.Aradului nr.101 scB ap4

0

224

167

Lautaru Ion

str.Gh.Baritiu nr.38

ap8

0

225

168

Proks Romulus

str.Zlatna nr.1 ap8

0

226

169

Calniciuc Vilica

str.Dacilor nr.2 ap.9

0

227

170

Ilon Iosif

str.Torac nr.9 nap.11

0

228

171

Husar Daniel Vasile

str.Irlanda nr.48

0

229

172

Vladu Mihai Dorin

str.Suceava nr.34

ap3

0

230

175

Bestea Gheorghe

str.Ialomita nr.23

Bl.74 ap1

0

231

176

Murariu Cornelia brand

Cal.Aradului nr.34 sc

B ap.18

0

232

177

Rosu Mircea

Intrarea Mierlei nr.3

scB ap.6

0

233

178

Nita nicolae

str.Macin nr.12 bl.8 ap7

0

234

179

giurgescu Lucian

str.Brediceanu nr.5

0

235

180

Zarafu Angela

str.Stefan cel Mare

nr.33

0

236

181

Simionuc gheorghe

Bv.16 Decembrie

1989 nr.45-47 ap.5

0

237

182

Dascau Decebal

str.Memorandului

nr.3

0

238

183

Andries Romica

str.I.maniu nr.31 ap2

0

239

184

Cherlea Simion

str.Platanilor

nr.1ap.7

0

240

185

Icobescu Daniel

str.A.Endre nr.9/A

ap.1

0

241

186

Nistor Mihai ivan

str.Feuerbach

nr.10ap.10

0

242

187

Cristea Gheorghe

str.Lidia nr.78 sc.B

ap.16

0

243

188

Motateanu Eugen

str.Sextil Puscariu nr.9 sc B ap.9

0

244

189

Curutiu Ioan

Intrarea Doinei nr.25

ap.8

0

245

190

Covasala Ionel

str.Carei nr.17 bl.27

ap.13

0

246

191

Crihan Jan Sorin

str.Viorelelor Bl.8 sc

B ap.3

0

247

193

Crismar Mircea Vichent

str.Dreptatea nr.34

0

248

194

Popa Ioan

str.Negoiu nr.36

0

249

195

Rojancovschi Alex Vict

str.Circumvalatiunii

onr.21 ap.126

0

250

196

Vasui Victor

str.Hotinului nr.11 sc

A ap 2

0

251

197

Vasui Ana

str.Hotinului nr.11 sc

A ap 2

0

252

198

Galea Traian

Bv.16 Decembrie

1989 nr.43A

0

253

199

Mariuta Petrica

intrarea Ursului nr.1 scA ap.19

0

254

200

Gheltu Costel

str.E Savoya nr.12

ap.10

0

255

201

Lighezan Pavel

str.Arcidava nr.4

0

256

202

Mocan Gheorghe

Bv 16 Decembrie

1989 nr.47 bl.88 scA

ap.33

0

257

204

Bourel Florin

str.Metalurgiei nr.4

ap.5

0

258

205

Sighedi Marius Aurel

Intrarea Zinelor nr.3 scB ap.14

0

259

206

Mazilu Pantelimon

str.Pestalozzi nr.6

0

260

207

Toth Ianos

str.Brediceanu nr.19

scB ap.25

0

261

208

Iuga Gheorghe

str.S.Barnutiu nr.11

bl11 ap24

0

262

209

Dragomir Marius

str.Uranus nr.3 ap.3

0

263

210

Vilceanu Ileana

str.Salcimilor nr.50

bl.73A scB ap.4

0

264

211

Mesenchi Emilia Claudi

bv.16 Decembrie

1989b nr.22 ap.9

0

265

212

Sibai Majed

str.Eneas nr.60/A

0

266

213

Opris nicolae

str.Vladeasa nr.16

ap.5

0

267

214

Banciu Ana Maria

Z Bucovina Bl.C3 ap.12

0

268

215

Scheer Emil

str.E.Teodoroiu nr.7

ap.4

0

269

216

Gherghinoiu Gheorghe

bv L Rebreanu

nr.2/3 sc B ap.1

0

270

217

Gherghinoiu Elena

bv L Rebreanu nr.2/3

scB ap.1

0

271

218

Stoiadin Vasile

sat Pustinis , com

Uivar-timis

0

272

219

Tatar Zoltan

Piatra craiului nr.3 scF ap.20

0

273

220

Pente iosif

Aleea Inului nr.3 scC

ap.13

0

274

221

Hubert Petru

str.Platanilor nr.3

scB ap.16

0

275

222

Sandu Dumitru

str.Porumbescu

nr.51 ap.5

0

276

223

Kali Adrian Matei

str.Surorile Martir

Caceu nr.16 ap.13

0

277

224

Florescu Cosmin

Calea Martirilor

nr.80ap.10

0

278

225

Scutelnicu Dorin

str.St O Iosif bl.B3

ap.7

0

279

228

Juravle Petru

str. Mendeleev nr. 23

0

280

229

Sanda Adrian

str.Radulescu nr.2

ap.3

0

281

230

Bancui Virgil Mircea

Cal.Aradului nr.12

ap.16

0

282

231

Hanos Florin

str.Ofcea nr.19 scA

ap.29

0

283

232

Serban Rahila Valeria

str.Dacilor nr.1 ap.5

0

284

233

Ion Florian

str.Polona nr.2 Bl.C3

ap.18

0

285

234

Nita Olimpia

str.Macin nr.12 bl.8 ap7

0

286

235

Nita Niculae lucian

str.Macin nr.12 bl.8 ap7

0

287

236

Burcea Cornel

str. Martir Juganaru nr.13 bl.64 scB ap.10

0

288

238

Rusan Nicolae

str.Gloriei nr.8 ap.6

0

289

240

Berinde Adrian Cristian

str.Tigrului nr.13 ap.4

0

290

241

Otescu Dorina

str.Trubadur nr.1

0

291

242

Parpaluta Cristina

str.Ceferistilor nr.5/A

0

292

243

Olariu Dorin Pompiliu

str.Paris nr.17 ap.2

0

293

244

Dragos Valentin

str.Cerna nr.19

ap.110

0

294

245

Ollei Emeric

Al.Sportivilor nr.16

ap.3

0

295

246

Amariutei Ioan

Intrarea Mierlei nr.2 scA ap.4

0

296

247

Doczi Teodora

str.Zanoaga nr.17

0

297

248

Velcsov Adrian George

str.Vilcea nr.9

0

298

250

Spiridon Ionel

p-ta Crucii nr.8

0

299

252

Bondar Aurelian

str. Vrancei nr.5A

0

300

253

Bondar Bogdan Aurelia

str.Vrancei nr.5A

0

301

254

Simionescu Romica

str.Col Enescu nr.1 ap.8

0

302

255

Rancz Rudolf

str.Dacilor nr.8 ap.18

0

303

262

Vasi Calin Vasile

str.Vulcan nr.2 ap.1

0

304

263

Tampanariu Corneliu

str.Uranus nr.27

ap.13

0

* Mentionam ca solicitantii la care nu s-a calculat punctajul nu au depus noile certificate emise in baza Legii nr. 341/2004