Hotărârea nr. 247/2007

247/31.07.2007 privind prelungirea valabilitatii Acordurilor de functionare pentru exercitii comerciale in Municipiul Timisoara
Hotararea Consiliului Local 247/31.07.2007
privind prelungirea valabilitatii Acordurilor de functionare pentru exercitii comerciale in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 11645/21.05.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002;
Avand in vedere prevederile cap. VIII art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;
In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/2002 Anexa 2 - Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 152/21.12.2004 privind emiterea acordului de functionare pentru exercitiile comerciale in municipiul Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/30.05.2006;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) , alin. 5 lit. (c) si alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se prelungeste perioada de valabilitate a Acordului de functionare pentru exercitiile comerciale care nu respecta conditiile prevazute in art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/21.12.2004 pana la data de 30.06.2008.

Art. 2 : La data emiterii prezentei hotarari se revoca art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 230/30.05.2006.

Art. 3 : In vederea eliberarii Acordului de functionare in conformitate cu Legea 650/2002, persoanele interesate vor elabora Planuri urbanistice zonale in locatiile care nu indeplinesc conditiile de parcare conform legislatiei in vigoare.

Art. 4 : Fac exceptie de la prevederile art. 3 amplasamentele unde Primaria Municipiului Timisoara intentioneaza sa organizeze licitatie in vederea realizarii unor parcari publice.

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Urbanism si Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUN.TIMISOARA A P R O B A T, DIRECTIA PATRIMONIU P R I M A R SERV.PUBLICITATE SI COMERT Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

Nr. SC2007 - 11645/21.05.2007

REFERAT

privind prelungirea valabilitatii acordurilor de functionare

j                    • a* •                   •   1    •                •   •   • i • rri •     •

pentru exercitii comerciale in municipiului Timisoara

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, art. 6 pct. (2) - ‘exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism'.

Autoritatile administratiilor publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistica a sectorului comercial, respectiv si spatiile de parcare aferente diverselor structuri de vanzare ;

Luand in considerare H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica : ‘ Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de autoritatile administratiei publice locale si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale';

Referitor la prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin H.C.L. 157/2002 -Anexa 2 - Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare in care se precizeaza locurile de parcare necesare pentru autoturisme pe fiecare tip de constructie .

In conformitate cu H.C.L. 152/2004 privind emiterea acordului de functionare pentru exercitiile comerciale in municipiul Timisoara in care se conditioneaza obtinerea acordului de functionare pentru exercitii comerciale desfasurate in structuri de vanzare cu suprafata medie ( intre 400-1000 mp) , mare (peste 1000 mp) si a centrelor comerciale de existenta locurilor de parcare .

De asemenea, in art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 230/30.05.2006 s-a prevazut realizarea planurilor urbanistice zonale privind locurile de parcare pana la data de 30.06.2007, ceea ce insa nu a avut loc, in concluzie se impune prelungirea din nou a acestor acorduri de functionare pana la realizarea unor planuri urbanistice zonale in zonele care nu respecta conditiile de parcare, dar nu mai mult de 30.06.2008.

Propunem, de asemenea, revocarea articolului 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 230/30.05.2006.

Avand in vedere faptul ca pe raza municipiului Timisoara functioneaza numeroase centre comerciale care au structura de vanzare cu suprafata medie si mare care nu detin locuri de parcare in conformitate cu Anexa 2 - Norme locale privind determinarea locurilor de parcare din H.C.L. 157/2002 propunem emiterea acordurilor pentru astfel de exercitii comerciale cu termen de valabilitate pana la data de 30.06.2008.

DIRECTOR PATRIMONIU, Ec. C-tin Nicusor Miut

DIRECTOR URBANISM, Arh. Emilian Sorin Ciurariu

AVIZAT JURIDIC,

Pt. SEF SERVICIU Ing. Adrian Ilin