Hotărârea nr. 246/2007

246/31.07.2007 privind imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena
Hotararea Consiliului Local 246/31.07.2007
privind imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 17602/23.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 46/28.09.2004 privind inchirierea, concesionarea, asocierea sau realizarea unui parteneriat public - privat prin licitatie publica deschisa a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417;
Având în vedere Ordonanta de Urgenta nr. 74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, publicata in Monitorul Oficial nr. 444/29.06.2007;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 200/19.06.2007 privind ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis asupra imobilului din Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,modificată ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş , precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p. aflat in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public conform Legii nr. 213/1998 si H.G. nr. 977/2002.

Art.2: Se aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p.

Art. 3: Vanzarea se va face prin licitatie publica deschisa, cu strigare, pornind de la pretul de piata al imobilului, pret stabilit de catre un evaluator autorizat ce va fi desemnat prin procedura de achizitie publica.

Art. 4: Fondurile obtinute ca urmare a vanzarii imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 vor fi folosite exclusiv pentru amenajarea imobilelor din Timisoara, p-ta Libertatii nr. 1 si str. Vasile Alecsandri nr. 1 si pentru finantarea programelor de investitii in constructia de locuinte sociale prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 46/28.09.2004.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic ;
- Direcţiei Economice ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Urbanism ;
- Direcţiei Patrimoniu ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR._______________________

REFERAT

Imobilul din Timișoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p., este in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public conform Legii nr. 213/1998 si H.G. nr. 977/2002 si este liber din punct de vedere juridic.

Imobilul este compus din subsol, parter si doua etaje avand suprafata construita de 2613 m.p., cu suprafetele utile pe nivele astfel :

  • - subsol cu 22 incaperi si coridoare in suprafata de 1621 m.p.

  • - parter cu 22 incaperi si coridoare in suprafata de 1695 m.p.

  • - etaj I cu 23 incaperi si coridoare in suprafata de 1695 m.p.

  • - etaj II cu 23 incaperi si coridoare in suprafata de 1865 m.p.

  • - corp cladire portar in curte cu 3 incaperi in suprtafata de 28,50 m.p.

- curte in suprafata de 896 m.p.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 46/28.09.2004 s-a aprobat inchirierea, concesionarea, asocierea sau realizarea unui parteneriat public - privat prin licitatie publica deschisa a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417

Primaria Municipiului Timisoara a reintrat in posesia imobilului din str. Vasile Alecsandri nr. 1 prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 200/19.06.2007 privind ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis asupra imobilului din Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1, fiind proprietara imobilului din p-ta Liberatii nr. 1 ( fosta Primaria Veche ), ambele imobile fiind intr-o stare avansata de degradare necesitand fonduri mari pentru lucrari de reabilitare, reparatii, consolidare si amenajare.

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, publicata in Monitorul Oficial nr. 444/29.06.2007, se stabileste faptul ca finantarea programelor de investitii in constructia de locuinte sociale se asigura din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice, efectuate conform prevederilor legale in vigoare

Avand in vedere cele prezentate precum si faptul ca imobilul din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 este liber, intr-o stare avansata de degradare, prezentand interes pentru o investitie de anvergura, fiind situat in zona centrala a Municipiului Timisoara;

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara si vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417, Casa cu doua etaje si curte cu intinderea de 3537 m.p. aflat in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public conform Legii nr. 213/1998 si H.G. nr. 977/2002.

Vanzarea se va face prin licitatie publica deschisa, cu strigare, pornind de la pretul de piata stabilit de catre un evaluator autorizat ce va fi desemnat prin procedura de achizitie publica.

Fondurile obtinute ca urmare a vanzarii imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 vor fi folosite exclusiv pentru amenajarea imobilelor din Timisoara, p-ta Libertatii nr. 1 si str. Vasile

Alecsandri nr. 1 si pentru finanțarea programelor de investiții in construcția de locuințe sociale prevăzute in Ordonanta de Urgenta nr. 74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

Se va revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 46/28.09.2004 prin care s-a aprobat inchirierea, concesionarea, asocierea sau realizarea unui parteneriat public - privat prin licitatie publica deschisa a imobilului din Timisoara, str. General Grigorescu nr. 2 cunoscut sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena, inscris in C.F. nr. 56952, nr.top. 417

VICEPRIMAR

Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERNURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici