Hotărârea nr. 245/2007

245/31.07.2007 privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 290 mp. care face parte din parcela cu nr top.29787 în suprafaţă totală de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timişoara, din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara şi schimbul de terenuri între municipiului Timişoara cu Pătru Ovidiu, Pătru Carmen Gabriela şi Popa Emanuel, Popa Daniela Carmen
Hotararea Consiliului Local 245/31.07.2007
privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 290 mp. care face parte din parcela cu nr top.29787 în suprafaţă totală de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timişoara, din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara şi schimbul de terenuri între municipiului Timişoara cu Pătru Ovidiu, Pătru Carmen Gabriela şi Popa Emanuel, Popa Daniela Carmen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007- 16804/24.07.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea de schimb terenuri cu nr. D72006-6587/09.11.2006 a lui Pătru Ovidiu Marcel şi Popa Emanuel;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1016/2005 privind atestarea domeniului public al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea consiliului Local nr. 162/29.05.2007- privind schimbul de terenuri proprietatea municipiului Timişoara, cu terenuri proprietatea altor persoane;
Având în vedere procesul verbal nr.SC2007-6587/23.07.2007 al comisiei de negociere a Consiliului Local al Municipiului Timişoara împuternicită prin Hotărârea Consiliului Local nr.162/29.05.2007;
În conformitate cu art.10 alin 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a suprafeţei de teren de 290 mp, situată în C.Aradului, între imobilul cu nr. 87 şi 93, care face parte din parcela cu nr top. 29787 în suprafaţă totală de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timişoara, conform planşei nr. 1/2 cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr top.29787 în suprafaţă de 1635 mp, întocmită de Ing. Ionescu Dan George, care face parte din prezenta hotărâre astfel:
- parcela cu nr top.29787/1 în suprafaţă de 1345 mp, care va rămâne în domeniul public al municipiului Timişoara;
- parcela cu nr top.29787/2 în suprafaţă de 290 mp, care trece în domeniul privat al municipiului Timişoara.
Art. 2: Se aprobă schimbul de proprietăţi între municipiul Timişoara cu Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel şi Popa Daniela Carmen, costând în terenuri, în condiţiile stabilite conform procesul verbal nr.SC2007-6587/23.07.2007 al Comisiei de negociere a Consiliului Local al municipiului Timişoara împuternicită prin Hotărârea Consiliului Local nr.162/29.05.2007 şi planşei nr. 1/2 cu propunerea de dzmembrare a parcelei cu nr top. 29787 în suprafaţă de 1635 mp. şi a parcelei cu nr top 29786 în suprafaţă de 518 mp, întocmită de Ing. Ionescu Dan George care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
- terenul în suprafaţă de 290 mp. cu nr. top propus 29787/2, care face parte din parcela cu nr top.29787 cu suprafaţă totală de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timişoara, trece din domeniul privat al municipiului Timişoara în proprietatea privată a lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel şi Popa Daniela Carmen.
- terenul în suprafaţă de 290 mp.cu nr. top. propus 29786/2, care face parte din parcela cu nr top. 29786 cu suprafaţă totală de 518 mp. înscrisă în C.F. nr. 15287 Timişoara, trece din proprietatea privată a lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela Popa Emanuel şi Popa Daniela Carmen în domeniul privat al municipiului Timişoara.
Art. 3: Documentatiile de dezmembrare a suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1şi 2 în vederea înscrierii în cărţile funciare corespunzătoare se va face prin grija lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel şi Popa Daniela Carmen.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţieie Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Pătru Ovidiu,Popa Emanuel;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de negociere cu terții

SfW- $5%}/2 2,. ol-2^.

Extras

din Procesul - Verbal al ședinței din data de 23.07.2007


Prezenți: viceprimar Adrian Orza, consilier Sorin Karagena, directori: Smaranda Haracicu , Nicușor Mint, Ciurariu, Andor, șef serviciu: Mirela Lasuschievici.

Absenți : consilieri Ciuhandu, Țucu și Toader Corado și Aura Junie;

- Omis cele de omis-

 • 1. Referat privind solicitarea nr. D72006-6587/09.11.2006 a dl. Patru Ovidiu Marcel și Popa Emanuel;

Prezent: dl. Patru Ovidiu, cu împuternicire și pentru dl. Popa Emanuel;

- Omis cele de omis-

Dl. Vice Orza . Noi propunem următoarele variante:

 • 1. schimbul cu un teren adiacent, dacă există această posibilitate;

 • 2. dacă nu, schimbul cu teren în altă zonă, cu valoare similară, stabilită

murma unerevaiuan;-----------------7-—

 • 3. cumpărarea terenului de către noi;

 • 4. exproprierea în interes public

Din punctul nostru de vedere optăm pentru schimbul de terenuri dintre municipiul Timișoara cu Pătru Ovidiu, Pătru Carmen Gabriela și Popa Emanuel, Popa Daniela Carmen, astfel:

- terenul în suprafață de 290 mp care face parte din parcela cu nr top.29787 cu suprafață totală de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timișoara, trece din domeniul municipiului Timișoara în proprietatea lui Pătru Ovidiu, Patru Carmen Gabriela și a lui Popa Emanuel, Popa Daniela Carmen.

- terenul în suprafață de 290 mp. care face parte din parcela cu nr top.29786 cu suprafață totală de 518 mp.'înscrisă în C.F. nr. 15287 Timișoara, trece din proprietatea lui Pătru Ovidiu, Pătru Carmen Gabriela și a lui Popa Emanuel, Popa Daniela Carmen în domeniul privat al municipiului Timișoara.

Aceste terenuri sunt parcele alăturate și echivalente ca valoare, conform materialului prezentat și în cazul în care sunteți de acord cu schimbul, se va trece din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, suprafeța de teren de 290 mp. care face parte din parcela cu nr top.29787 în suprafață totală de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timișoara. Dezmembrarea se va face prin grija petenților;

Sunteți de acord, unanimitate de voturi pentru,

Dl Pătru Noi suntem de acord cu schimbul propus, deoarece urmează să dăm curs unui proiect,c, care include și acest teren;

Dl. Vice: Se va întocmi referatul cu toate cele 4 variante luate în discuție și cu propunerea Comisiei de negociere cu care petenții sunt de acord. Se va completa materialul cu planul cadastral cu propunerea de schimb, semnat de., topometrist.

Omis cele de omis -

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA            Aprobat

DIRECȚIA PATRIMONIU                     PRIMAR

serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE

NR-------------------------------------------------- Dr. Ing. GheorghCiuhandu

REFERAT

Terenul situat la intersecția C. Aradului - str. Liege, cu nr. top. 29786 în suprafață totală de 518 mp înscris în C.F. 15287 Timișoara, proprietatea lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela si a lui Popa Emanuel, Popa Daniela Carmen este afectat pe o porțiune în suprafață de 290 mp de intersecția menționată mai sus.

Proprietarii imobilului au solicitat un schimb de teren cu o suprafață echivalentă din parcela alăturată, cu nr. top. 29787 în suprafață totală de 1635 mp înscrisă în C.F. nr. 56670 Timișoara, parcelă care aparține domeniului public al municipiului Timișoara, atestat prin H.G. 1016/2005, la poziția 1481.

În vederea realizării schimbului de teren și în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.5996/7.11.2005, proprietarii imobilului cu top. 29786 au depus o planșe cu o propunere de dezmembrare a acestei parcele întocmita de Ing. Ionescu Dan George și anume:

 • -  top. 29786/1, în suprafață de 228 mp,care va rămâne proprietate particulară,a sus numiților;

 • -  top. 29786/2, teren în suprafața de 290 mp, care va trece în domeniul privat al municipiului Timișoara.

Pe aceiași planșe cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. top 29786 proprietate privată s-a făcut și o propunere de dezmembrare a terenului cu nr. top. 29787 în suprafață totală de 1635 mp, aflat domeniului public al municipiului Timișoara astfel:

 • -  top. 29787/1, teren în suprafață de 1345 mp, teren care va rămâne în domeniului public al municipiului Timișoara.

 • -  top. 29786/2, teren în suprafața de 290 mp, teren solicitat prin schimb;

Valoarea unitară pe metru pătrat este aceeași pentru ambele parcele propuse pentru schimb, datorită caracteristicilor tehnico-funcționale și de amplasament identice. Valoarea totală a suprafeței de 290 mp este de :

290 mp x 368 lei/mp = 106720 lei, conform evaluări întocmite de expert ANEVAR ing. Petru Opra.

Această solicitare de schimb de terenuri a fost înaintată spre analizare Comisiei de negociere a Consiliului Local al municipiului Timișoara împuternicit prin H.C.L. nr. 162/29.05.2007.

După negociere conform procesului verbal nr.SC2007-6587/23.07.2007, Comisia negociere stabilit:

 • 1. trecerea terenului în suprafață de 290 mp, care face parte din parcela cu nr. top. 29787 în suprafață totală de 1635 mp înscrisă în C.F. 56670 Timișoara, din domeniului public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului

Timișoara;

 • 2. efectuarea schimbului de proprietăți între municipiul Timișoara și Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel și Popa Daniela Carmen astfel:

 • - terenul în suprafață de 290 mp care face parte din parcela cu nr. top.29787 cu suprafața totala de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timisoara, trece din domeniul privat al municipiului Timisoara în proprietatea privată a lui Patru Ovidiu Marcel, Patru Carmen Gabriela,Popa Emanuel și Popa Daniela Carmen.

 • - terenul în suprafață de 290 mp. care face parte din parcela cu nr. top.29786 cu suprafața totala de 518 mp. înscrisa în C.F. nr. 15287 Timisoara, trece din proprietatea privat a lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel și Popa Daniela Carmen în domeniul privat al municipiului Timisoara.

 • 3. - efectuarea documentațiilor de dezmembrare a terenurilor ce fac obiectul schimbului în vederea înscrieri acestora în cărțile funciare corespunzătoare, cad în sarcina solicitanților schimbului.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem:

Emiterea unei H.C.L. care să aprobe;

 • 1. trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara a suprafeței de teren de 290 mp, care face parte din parcela cu nr. top. 29787 în suprafață totala de 1635 mp. înscrisă în C.F. nr. 56670 Timisoara, care va avea nr. top.29787/2, conform planșei nr. 1/2 cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. top.29787 în suprafață de 1635 mp, întocmită de Ing. Ionescu Dan George.

 • 2. schimbul de proprietăți între municipiul Timisoara cu Patru Ovidiu Marcel, Patru Carmen Gabriela, Popa Emanuel si Popa Daniela Carmen, costând în terenuri, în condițiile stabilite conform procesul verbal nr. SC2007-6587/23.07.2007 al Comisiei de negociere a Consiliului Local al municipiului Timisoara împuternicita prin H.C.L. nr.162/29.05.2007 și planșei nr. 1/2 cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. top.29787 în suprafață de 1635 mp. și a parcelei cu nr. top 29786 întocmita de Ing. Ionescu Dan George, astfel:

 • - terenul în suprafața de 290 mp. cu nr. top propus 29787/2, care face parte din parcela cu nr. top.29787 cu suprafață totala de 1635 mp. înscrisa în C.F. nr. 56670 Timisoara, trece din domeniul privat al municipiului Timisoara în proprietatea privata a lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela Popa Emanuel si Popa Daniela Carmen.

 • - terenul în suprafață de 290 mp. cu nr. top. propus 29786/2, care face parte din parcela cu nr top.29786 cu suprafață totala de 518 mp. înscrisa în C.F. nr. 15287 Timisoara, trece din proprietatea privată a lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela Popa Emanuel si Popa Daniela Carmen în domeniul privat al municipiului Timișoara.

3 Documentațiile de dezmembrare a suprafețelor de teren prevăzute la art. 1si 2 în vederea înscrieri în cărțile funciare corespunzătoare se va face prin grija lui Pătru Ovidiu Marcel, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel si Popa Daniela Carmen.

VICEPRIMAR

Ing. Adrian Orza

SERVICIU B.D.U.

Ing. Dan Robescu


DIRECTOR

Ec. Nicușor C-tin Miuț

Pt. ȘEF SERVICIU

Ing. Călin Pîrva

Avizat Serviciul Juridic Jr. Mirela Lasuschevici