Hotărârea nr. 242/2007

242/31.07.2007 privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe de teren către SC RETIM SA
Hotararea Consiliului Local 242/31.07.2007
privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe de teren către SC RETIM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007- 16635/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza art.8 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteaia, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.71/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În temeiul art.2 alin.3 lit.(b) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi a art. 120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al municipiului Timişoara, a parcelei cu nr. top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/4 în suprafaţăde 25.000 mp în vederea realizării unei staţii de sortare a deşeurilor reciclabile.

Art.2: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă, pe o perioadă de 49 ani, a parcelei cu nr. top. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 8442 - Chişoda cu suprafaţa de 25.000 mp, domeniul public al municipiului Timişoara, către SC RETIM SA pentru realizarea staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile colectate de pe raza municipiului Timişoara, cu plata unei redevenţe de 1,5 %/an din valoarea facturată a materialelor reciclabile valorificate la unităţile de profil.

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC RETIM SA - TIMIŞOARA.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC RETIM SA- Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ PRIMAR, DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA EDILITARĂ serviCiul SALUBRIZARE

SC2007 - 16635/20.07.2007

REFERAT

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.71 din data de 27.03.2007, s-a aprobat trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia, pentru realizarea unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor, astfel:

 • a) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 25.000 mp, domeniul privat al municipiului Timișoara pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile, investiție care se realizează de către SC RETIM SA, conform contractului de concesiune nr. 15414/2006;

 • b) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 27.354 mp, domeniul privat al municipiului Timișoara pentru realizarea stației de transfer a deșeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deșeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Șanovița;

 • c) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 30.000 mp, domeniul privat al municipiului Timișoara pentru realizarea unei stații de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări și a unui spațiu pentru depozitarea autovehiculelor abandonate și fără stăpân din municipiul Timișoara;

 • d) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/2 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chișoda cu suprafața de 20.000 mp, domeniul privat al municipiului Timișoara pentru realizarea altor facilități necesare gestionării deșeurilor generate în municipiul Timișoara.

Parcelele respective au fost înscrise înainte de dezmembrare în CF nr. 3865, Chișoda, iar după dezmembrare în CF nr. 8442, Chișoda, conform documentațiilor întocmite de SC EFICIENT SA:

 • -   proiect  nr.  4032/a/2007-  Documentație  tehnică  de  alipire parcele cu nr.  top

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2 Timișoara;

 • -  proiect  nr.  4032/b/2007 -  Documentație  tehnică  de  dezlipire parcela cu nr.  top

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2 Calea Șagului.

Având în vedere necesitatea realizării unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile, așa cum este prevăzut în contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de salubrizare, nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat cu SC RETIM SA

Propunem:

 • a) trecerea din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara, în baza art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a parcelei cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 în suprafață de 25.000 mp

 • b) concesionarea prin atribuire directă, pe o perioadă de 49 ani, a parcelei cu nr. top. 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 8442 - Chișoda cu suprafața de 25.000 mp, domeniul public al municipiului Timișoara, către SC RETIM SA pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile, colectate de pe raza municipiului Timișoara

 • c) se stabilește o redevență, pentru SC RETIM SA, în procent de 1,5%/an, din valoarea facturată a materialelor reciclabile, valorificate la unitățile de profil;

  DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR


  ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE

  ADRIAN PUȘCAȘ


AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI