Hotărârea nr. 240/2007

240/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 240/31.07.2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-11381/02.07.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă , învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2007-000460 /08.03.2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2007 de către Consiliul de Administraţie al regiei;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere Hotărârea nr.1/02.02.2006 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 aliniat (2) litera b) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timişoara prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Criteriile si Obiectivele de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA

ANEXA 1


B-dul Take lonescu nr. 56

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2007

mii lei(RON)

INDICATORI

BVC

PREVEDERE

APROBAT

an 2007

2006

0

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

(rd.02+rd.12+rd.13)

01

65.833,00

72.539,00

1.

Venituri din exploatare,total

2

65.633,00

72.339,00

din care:

a).Venit.activ.de bază

3

37.983,00

40.288,00

b).Venit.din alte activ.

4

4.120,00

4.320,00

c)Venit.din surse buget.din care:

5

23.530,00

27.731,00

subv.pe prod.și activit.

6

subv.ptr.acoperirea dif.de preț și tarif.

7

23.530,00

27.731,00

transferări

8

prime acord.de la bugetul de stat

9

alte sume primite de la buget.stat

10

d)Venituri din fond.speciale

11

2.

VENITURI FINANCIARE

12

200,00

200,00

3.

VENITURI EXTRAORDINARE

13

II

CHELTUIELI TOTALE,din care:(rd.15+rd.35+rd.36)

14

65.728,00

72.429,00

1.

Chelt.pt. Exploatare,total din care:

15

62.728,00

69.429,00

a).cheltuieli materiale

16

21.405,00

18.700,00

b).chelt.cu personalul,din care:

17

25.061,00

31.422,00

-

salarii brute

18

18.600,00

24.020,00

contrib.asig.soc.de stat L 76/2002 L.487/2006

19

4.116,00

4.684,00

ajutor șomaj L.76/2002 L 487/2006

20

465,00

480,00

contrib.asig.soc.sănăt.cf.L.95/2006

21

1.302,00

1.441,00

alte chelt.cu pers.,din care:

22

578,00

797,00

fond special.de solid.soci.pt.pers.cu handicap.cf. L.448/2006

23

fond risc si accidente L.346/2002

24

c)Cheltuieli cu amortizarea

25

1.316,00

3.000,00

d).chelt.prevăz.Lege buget L.571/2003

26

372,00

480,00

transferuri sau subvenții

27

e).Cheltuieli protocol L.571/2003

28

2,00

2,00

f)Chelt.reclamă și publicitate

29

17,00

20,00

g).Chelt.sponsorizare L.32/1994 modif.

30

100,00

250,00

h).Tichete de masă L.142/1999 , L.193/2006

31

3.000,00

3.000,00

i).Alte cheltuieli, din care:

32

11.455,00

12.555,00

- taxa ptr.activ.de expl.a resurs.minerale

33

- redevenț.din concesion.bunuri.publice

34

2.

Cheltuieli financiare

35

3.000,00

3.000,00

3.

Cheltuieli extraordinare

36

III.

REZULTAT BRUT(profit/pierdere)

37

105,00

110,00

IV.

ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII,din care:

38

1.fond de rezervă

39

V.

ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENȚII

40

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

41

17,00

18,00

VII.

PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001)din care:

42

88,00

92,00

a).Rezerve legale

43

b).Acop.pierd.contab.din anii preced.

44

88,00

92,00

c)Alte rezerve constit.ca surse proprii de finanț.aferente prof.rezult.din vânz. activ.respectiv aferent facilităților fiscale la impozitul pe profit.

45

d).Alte repartiz.prevăz.de lege

46

e)Pama la 10% ptr.particip.salariaților la profit.

47

f).Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societ.naționale,compani.naționale și societ.cu capital integral sau majoritar de stat.

48

g).Profit nerepartiz.pe destinații prev.la lit.a-f

49

VIII.

SURSE DE FINANȚ.A INVESTIȚIILOR

50

86.066,00

94.525,00

din care:

1.Surse proprii

51

1.316,00

3.000,00

2.Alocații de la buget

52

30.750,00

14.875,00

3.Credite bancare

53

54.000,00

76.650,00

interne

54

54.000,00

76.650,00

externe

55

4.Alte surse

56

IX.

CHELT.PTR.INVESTIȚII, din care:

57

86.066,00

94.525,00

1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului

58

86.066,00

94.525,00

2.Rambursări rate aferente credit. pentru investiții

59

interne

60

externe

61

X.

REZERVE, din care:

62

I.Rezerve legale

63

II.Rezerve statutare

64

III.Alte rezerve

65

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

66

1.Venituri totale

67

65.833,00

72.539,00

2.Costuri aferente volumului de activit.

68

65.728,00

72.429,00

3.Nr.prognozate de pers.la finele anului

69

1.432,00

1.450,00

4.Nr.mediu pers.total, din care:

70

1.465,00

1.508,00

5.Fond de salarii, din care:

71

18.600,00

24.020,00

a).fond de salarii aferent.post.blocate

72

b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/01, din care:

73

108,00

123,00

sporuri, adausuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001.

74

22,00

25,00

premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

43,00

4,10

c). Fond de salarii aferente personal. angajat pe bază de contract individual de muncă.

76

18.548,00

23.961,00

6.Castigul mediu lunar pe salarii

77

1.079,00

1.377,00

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în prețuri curente

78

45,00

50,00

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în preț.comparabile

79

47,00

48,00

9.Productivit.muncii pe total pers. mediu (unități fizice / număr persoană)

80

54.608,00

56.435,00

9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri totale

cheltuieli totale x 0,1 venituri totale

81

81

0,10

0,10

10.Plăți restante total

82

10.000,00

10.000,00

prețuri curente

83

10.000,00

10.000,00

prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)

84

10.500,00

105.000,00

11.Creanțe restante, totale

85

10.000,00

10.000,00

prețuri curente

86

10.000,00

10.000,00

prețuri comparabile(rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)

87

10.500,00

10.500,00

NOTĂ În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind și: suma de 59 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație ;

suma de 123 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

DIRECTOR GENERAL, Ing. Eugen STANESCU

DIRECTOR FINANCIAR, Ec. Sorina BOLDURA

restructurare ??????

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

Nr. SC2007-11381/16.05.2007

Aprobat PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU


REFERAT

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timișoara

Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timișoara cu nr. RE2007-000460 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 de către Consiliul de Administrație al Regiei;

Propunem:

Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

DIRECTOR , DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI CULIȚĂ CHIȘ

CONSILIER SUPERIOR,

OVIDIU RĂD ULESCU


CONSILIER PRINCIPAL, VIOREL FLOREA


ȘEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI


RED/DACT: V..F.

ANEXA 2

CRITERII DE PERFORMANȚĂ propuneriR.A.T.T. anul2007

Nr.crt.

Denumirea indicatorului

U.M.

Prevederi

2006

Realizări

2006

Propuneri

2007

Coefic. de ponderare

0

1

2

3

4

5

6

1

Randamentul: ( căl ători transportați / kilometru )

căl / km

minim

8,5

7,94

minim

8,5

0,15

2

Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii: (venituri proprii/cheltuieli totale)x100

%

95

104,98

95

0,15

3

Productivitatea muncii: ( cifra de afaceri/nr salariati )

lei/pers

35.000

38635

38.000

0,15

4

Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare:

(cheltuieli cu salariile/total cheltuieli

exploatare)x100

%

max. 45

48,52

max. 52

0,15

5

Indice de creștere venituri raportat la cheltuieli

min. 1

0,94

min. 1

0,15

6

Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu + total credite)x100

%

min. 40

73,93

min. 40

0,05

7

Grad de îndatorare: ( datorii totale/total active)x100

%

max 60

9,59

max 50

0,05

8

Perioada de recuperare a creanțelor:

( total creanțe/cifra de afaceri) x nr.zile de la înc.anului

zile

max. 30

10,42

max. 25

0,05

9

Perioada de rambursare a datoriilor:

( total datorii/cifra de afaceri) x nr zile de la înc.anului

zile

max. 120

94,55

max. 110

0,05

10

Lichiditate:[ (Total active circulante - stocuri materiale)/total datorii pe termen scurt] x 100

%

min 50

22,26

min 25

0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor

99,17

1,00

Obs: - La calculul realizării criteriilor și obiectivelor de performanță s-a ținut seama de următoarele:

  • 1. Creanțele au fost diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat și subvenții de încasat.

  • 2. Datoriile au fost diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocații bugetare.

3.Solvabilitatea patrimonială a fost calculată doar în funcție de patrimoniul propriu, neluându-se în calcul și patrimoniul public.

4. Randamentul propus pentru 2007 a fost stabilit, ținându-se seama de influența derulării in continuare a proiectului de modernizare la infrasctructura rețelei de tramvaie, care prin suspendările și devierile de trasee impuse de lucrări, va afecta major numărul călătorilor transportați.

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ propuneriR.A.T.T. anul2007

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

U.M.

Prevederi

2006

Realizari

2006

Propuneri

2007

Coefic. de ponderare

0

1

2

3

5

6

1

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță

%

100

99,17

100

0,50

2

Achitarea obligațiilor în termenele legale: [(Total obligații - penalit. și majorări) /total oblig. la bugete și fonduri speciale]x100

%

100

78,1

100

0,02

3

Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor, și reclamațiilor venite din partea populației, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător: (nr.sesizări și reclamații care au fost rezolvate favorabil și în totalitate/nr total de sesizări și reclamații)x100

%

100

100

100

0,01

4

Gradul de curățenie și dezinfecție zilnică al mijl.de transport în comun:

(nr.zilnic de autoveh.curate și dezinfectate din circulație /nr total de autoveh.scoase în circulație cf. graficelor de circulație)x100

%

100

100

100

0,05

5

Pondere km nerealizați din vina regiei : ( km.nerealizați/km planificați)x100

%

max 0,8

0,67

max 0,8

0,05

6

Pondere ture nerealizate :

( Nr.de ture realizate zilnic/Nr.de ture planificate zilnic)x100

%

min 98

97,56

min 98

0,05

7

Ponderea km de transport urban:

( Nr. km transp.urban realizați zilnic/

Nr. km transp.urban programați zilnic)x100

%

min 98

98,3

min 98

0,05

8

Implementarea studiului de rentabilizare și modernizare a activității RATT în vederea armonizării cu standardele europene, cf. HCL nr.36/31.01.2006

%

100

100

100

0,10

9

Respectarea graficelor de circulație: (Ore de circulație realizate/ Ore de circulație programate)x100

%

min 98

98,64

min 98

0,05

10

Vit.de expl.medie pe linii pt zile lucr. și nelucrăt. la tramvai va fi de minim 15 km/h

km/h

100

98,6 (14,79km/h)

100

0,03

11

Vit.de expl.medie pe linii pt zile lucr. și nelucrăt. la troleibuz va fi de minim 13 km/h

km/h

100

98 (12,74km/h)

100

0,03

12

Vit.de expl.medie pe linii pt zile lucr. și nelucrăt. la autobuz va fi de minim 17 km/h

km/h

100

94,24 (15,77km/h)

100

0,03

13

Coeficientul de utilizare a parcului

%

min 60

55

min 61

0,03

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor

99,16

1,00