Hotărârea nr. 24/2007

24/30.01.2007 privind acceptarea donaţiei primite din partea Primăriei Palermo, Italia
Hotararea Consiliului Local 24/30.01.2007
privind acceptarea donaţiei primite din partea Primăriei Palermo, Italia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 00224 / 09.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe; Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi mediu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Oferta de donaţie nr. SC2006 - 021867/31.10.2006, însoţită de Decizia Giuntei Palermo de a dona motoretele.
Având în vedere Scrisoarea de evaluare, nr. SC2007-000204 / 08.01.2007;
Având în vedere copiile după facturile de achiziţie a motoretelor, nr. SC2007-000203 / 08.01.2007,
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991;
Având în vedere art. 813 şi următoarele din Codul Civil român;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.1 şi art.123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art. 1: Se acceptă donaţia făcută de Primăria Palermo, cu sediul la Palermo, Italia, către Primăria Municipiului Timişoara, având ca obiect 4 (patru) motorete Honda Bali, cu numerele de înmatriculare 3 MBHG, 617 SE, 617 S2, 617 TR şi numerele de şasiu 103683, 103722, 103659, 103660, valoarea totală a donaţiei fiind 600 EURO (150 EURO/buc.).

Art. 2: Cele 4 (patru) motorete care fac obiectul donaţiei prevăzute la art. 1 vor fi evidenţiate în contabilitatea Municipiului Timişoara, urmând a fi repartizate spre exploatare Direcţiei Poliţia Comunitară din Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consilierepentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

România                                                              Se aprobă

Județul Timiș

Primăria municipiului Timișoara                                           Primar

Serviciul dezvoltare Locală și integrare Europeană

SC2007-00224 / 09.01.2007________________________________________________Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 — Timișoara, tel/fax: +40 256 — 49.30.19

REFERAT

În contextul relațiilor de înfrățire și colaborare dintre orașele Timișoara și Palermo, administrația locală palermitană a propus donarea - către nou înființata Poliție Comunitară din orașul Timișoara - a unui număr de 4 (patru) motorete.

Urmare a acceptului de principiu exprimat de către partea română, s-a procedat la emiterea unei dispoziții legale în acest sens de către Consiliul Local Palermo, urmată de scoaterea motoretelor din evidențele numitei instituții.

Pentru conformitate, anexăm documentele menționate, atât în limba italiană, cât și traducerea acestora în limba română.

Urmare a celor expuse, supunem atenției Consiliului Local Timișoara aspectele legate de donarea motoretelor menționate.

Aurelia Junie


ovidiu Simonetti

Șef Serviciu

Consilier


Avizat juridic

Mirela Lasuschevici